Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1498 results

Article

The Montessori Method: A Training Course for Teachers to be Given by Dr. Montessori

Available from: HathiTrust

Publication: Primary Education, vol. 20, no. 9

Pages: 569

See More

Language: English

Book Section

Montessori im Kontext der Reformpädagogik [Montessori in the context of educational reform]

Book Title: Montessori-Pädagogik das Kind im Mittelpunkt

Pages: 5-13

See More

Language: German

Published: Wien, Austria: Jugend & Volk, 2020

ISBN: 978-3-7100-4362-8 3-7100-4362-X

Article

✓ Peer Reviewed

İlkokulda Montessori Modeli: Bir Meta-Sentez Çalışması [Montessori Model in Primary School: A Meta-Synthesis Study]

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi / Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, vol. 42, no. 2

Pages: 1109-1142

See More

Abstract/Notes: This paper is aimed to present the analysis of the current situation of the studies on the Montessori Method in primary schools. This study adopted a meta-synthesis design to interpret and evaluate the qualitative findings of the studies and to point out their similarities and differences to make further interpretations. Data collection started on August 1, 2020 was completed May 30, 2021. The sample consisted of 16 studies.The data were analyzed using inductive content analysis. The studies were summarized under the headings of subject matter, design, data collection tools, objective/significance, results and recommendations. As for subject matters, the studies did an in-depth analysis of the Montessori Method, examined school atmosphere, provided detailed information on learning environments, and compared the Montessori Method to other models. The studies employed data triangulation to ensure credibility and consistency. The samples of the studies consisted of first-grade students, teachers, and documents. The studies did not address the Montessori Method in different branches. The Montessori Method has something in common with other methods, which is “World Citizenship.” The Montessori Method is based on individual assessment. The findings were discussed throughly literature and various suggestions were made. / Bu araştırmada ilkokulda Montessori modelini inceleyen çalışmaların mevcut durumunun analizinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada çalışmaların nitel bulgularının yorumlanması, değerlendirilmesi, benzer, farklı yönlerinin ortaya koyulup yeni çıkarımların yapılmasını amaçlayan meta-sentez yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanmasına 1 Ağustos 2020 tarihinde başlanmış, 30 Mayıs 2021'de veri toplama süreci tamamlanmıştır. 16 çalışma veri analiz sürecine dahil edilmiştir. Veri çözümlemesi için tümevarımsal içerik analiz yöntemi belirlenmiş, çalışmalar konu alanları, yöntem, veri analizi, elde edilen sonuçlar ve elde edilen sonuçlara yönelik öneriler başlıkları altında özetlenmiştir. Araştırmanın sonucunda ilkokulda yapılan Montessori temelli çalışmaların konu alanlarında Montessori modelinin derinleştirilmesi, okul atmosferinin incelenmesi, öğrenme ortamının detaylandırılması ve diğer alanlarla kıyaslandığı görülmüştür. Çalışmalarda inanırlık ve tutarlılığın yüksek tutulması için veri üçlemesine önem verildiği, çalışma gruplarının ise ilkokul 1. sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve dokümanın olduğu saptanmıştır. Araştırmada Montessori modelinin diğer alternatif yöntemlerle ortak yanının “Dünya Vatandaşlığı” kavramı olması, bireysel değerlendirmelere önem verişiyle ön planda olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Language: Turkish

DOI: 10.17152/gefad.976284

ISSN: 1301-9058

Article

Cobb Montessori: A Community Crisis Illuminating the Challenges and Opportunities of Public Montessori

Available from: ProQuest

Publication: Montessori Life, vol. 22, no. 4

Pages: 26-33

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Article

Kindvolgsysteem voor het Montessori-onderwijs: de Montessori-pedagogiek/didactiek in het kindvolgsysteem

Publication: De Wereld van het jonge kind, vol. 27, no. 10

Pages: 332-335

Montessori materials

See More

Language: Dutch

ISSN: 0165-4772

Article

Message de la Dssa Montessori pour le premier bulletin de l'Association Montessori de France

Publication: Association Montessori de France, no. 1

Pages: 1-2

Maria Montessori - Writings

See More

Language: French

ISSN: 1244-7161

Report

The Possibility of Public Montessori Schools: Examining the Montessori philosophy and its prospect in American public schools

Available from: Vanderbilt University Institutional Repository

Americas, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., North America, Public Montessori, United States of America

See More

Abstract/Notes: In an effort to explore the ways in which Montessori curriculum and public schools are cooperative or mutually exclusive, I will examine the principles of the Montessori philosophy as set forth by Dr. Maria Montessori in the areas of learners and learning, the learning environment, the curriculum and instructional strategies, and student assessment. After examining these sectors of the Montessori method, I will discuss theoretical possibilities in adapting the Montessori method to the American public school system in the early 21st century. For the purpose of this paper, I will refer to the author of the Montessori method, as "Dr. Montessori" and call the general method or portions thereof as "Montessori."

Language: English

Published: Nashville, Tennessee, 2007

Book Section

L'educazione religiosa in Maria Montessori [Religious education by Maria Montessori]

Book Title: L'educazione alla socialità nella pedagogia contemporanea [Education to sociality in contemporary pedagogy]

Pages: 171-183

Conferences, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., National Study Conference (4th, Venice, Italy, 12-14 October 1956), Religious education

See More

Abstract/Notes: Speech delivered by author on October 13, 1956 at the 4th National Study Conference (Venice, Italy).

Language: Italian

Published: Roma, Italy: Vita dell'infanzia, 1957

Article

✓ Peer Reviewed

Mari̇a Montessori̇ Eği̇ti̇m Metodu [Montessori Method of Education]

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi / Eurasian Journal of Social and Economic Research, vol. 6, no. 12

Pages: 59-62

Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Abstract/Notes: İtalyan eğitim felsefesi uzmanı Maria Montessori 1970 yılında İtalya Ancora’da dünyaya gelmiştir. Yüzyılı aşkın süredir kullanılan Montessori eğitim sistemi Maria Montessori tarafından geliştirilmiştir. Herhangi bir sınırlamanın bulunmadığı bu eğitim sistemiyle çocuklara özgür bir eğitim sunulur. Günümüzde Montessori eğitimlerini verebilmek amacıyla İngiltere’de bulunan Uluslararası Montessori Derneği tarafından eğitmen yetiştirilmektedir. Bu eğitim anaokulu, ilkokul ve bazı ülkelerde lise seviyesine kadar çıkmaktadır. Maria Montessori 1907 yılında ilk çocukevi “Casa dei Bambini”de engelli olmayan çocuklarla çalışmalarında yaptığı gözlemlerde çocukların nelerden hoşlandıklarını ve nelerden hoşlanmadıklarını saptar. Maria Montessori çocukların: ödüllerden, cezalardan,oyuncaklardan, öğretmen masasından,toplu derslerden hoşlanmadıklarını, özgür seçimden, hatalarını kendilerin denetiminden, sessizlikten, sosyal ilişkilerini kendileri tarafından kurmasından, kitapsız okuma ve yazmadan hoşlandıklarını gözlemledi. Çocukların kendilerini birey olarak görmesinin sağlandığı Montessori eğitiminde aile, öyretmen ve öyrenci iş birliği içerisindedir. Öğrencinin öyrenme hızı doğrultusunda eğitim verilir ve bilgi akılla değil el yordamıyla öğrenilir.Soyut kavramların somut kavramlarla anlaşılması sağlanır. Montessori eğitimi emelde kişiliğin oluşumu üzerinde durmaktadır. Maria Montessori bunu açıkça şu şekilde ifade etmektedir:” Eğitimde metot değil,insan kişiliği göz önüne alınmaktadır.” [Italian pedagogue Maria Montessori was born in 1970 in Ancona, Italy. The Montessori education system, which has been used for over a century, was developed by Maria Montessori. With this education system, where there is no restriction, a free education is offered to children. Today, trainers are trained by the International Montessori Association in England in order to provide Montessori education. This education goes up to kindergarten, primary school and in some countries high school level. Maria Montessori determined what the children liked and disliked in her observations while working with non-disabled children in the first children's home “Casa dei Bambini” in 1907. Maria Montessori observed that children: they do not like rewards, punishments, toys, teacher's desk, group lessons, they like free choice, control over their mistakes, silence, establishing social relations by themselves, reading and writing without books. In Montessori education, where children see themselves as individuals, family, teacher and student are in cooperation. Education is given in line with the student's learning pace and knowledge is learned by groping, not by mind. It is ensured that abstract concepts are understood with concrete concepts. Montessori education primarily focuses on the formation of personality. Maria Montessori expresses this clearly as follows: “In education, not the method, but the human personality is taken into consideration.”]

Language: Turkish

ISSN: 2148-9963

Article

✓ Peer Reviewed

Ebeveynlerin çocukları için Montessori yöntemi uygulayan anaokulu seçme nedenleri / Parent’s reasons choosing Montessori school for their child

Available from: Association for the Development of Early Childhood Education in Turkey

Publication: Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi / Journal of Early Childhood Studies, vol. 5, no. 1

Pages: 66-91

See More

Abstract/Notes: Montessori Method and its practices can sometimes seem difficult and complex to understand, even for parents whose children are attending a Montessori school. It is also unclear why parents send their 4-6 years old children to schools that implement the Montessori Method. For this reason, the current study aimed to determine the reasons for parents to choose a Montessori school. In this study, which was carried out with the parents of children enrolled in a school that implements the Montessori Method in Konya, 30 parents were interviewed with the semi-structured interview technique. The results of the research show that parents prefer the Montessori school as it provides a free environment, allows one to one education, offers a great variety of materials and enhances self-confidence and sense of responsibility in children. They also think that the school encourages children to be self-confident, free-spirited and happy and to make their own decisions. It has been observed that parents care more to certain features of Montessori education philosophy such as individual education, free ambient, material and classroom environment. / Montessori yöntem ve uygulamaları, çocukları Montessori okuluna devam eden ebeveynler için anlaması bazen zor ve karmaşık gelebilir. Ayrıca ebeveynlerin neden çocuklarını Montessori yöntemi uygulayan okullara gönderdikleri konusu halen belirsizdir. Bu nedenle bu araştırma ile ebeveynlerin Montessori okulunu tercih etme sebeplerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Konya ilinde Montessori yöntemi uygulayan bir okula kayıtlı olan 4-6 yaş çocukların ebeveynleri ile yürütülen bu çalışmada 30 ebeveyn ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile görüşülmüştür. Araştırma sonuçları ebeveynlerin çocuğa özgür bir ortam sağlanması, birebir eğitim verilmesi, materyal çeşitliliği, çocuğa özgüven ve sorumluluk kazandırması yönünden Montessori okulunu tercih ettiklerini göstermektedir. Ayrıca çocuklara kendine güvenen birey, özgür ruhlu, mutlu ve kendi kararlarını verebilen bireyler olmasını teşvik ettiklerini düşünmektedirler. Ebeveynlerin Montessori eğitim felsefesinin bireysel eğitim, özgür ortam, materyal ve sınıf ortamı gibi belirli özelliklerini daha çok önemsedikleri görülmüştür.

Language: English

DOI: 10.24130/eccd-jecs.1967202151229

ISSN: 2564-7601

Advanced Search