Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

721 results

Article

Montessori en de 21ste eeuw [Montessori and the 21st Century]

Publication: MM: Montessori mededelingen, vol. 24, no. 1

Pages: 10-12

See More

Language: Dutch

ISSN: 0166-588X

Article

Montessōri mi happyō shiryō Montessōri kara aderēna e (Indo-hatsu) / モンテッソーリ未発表資料 モンテッソーリからアデレーナへ(インド発) / Montessori's Recently Discovered Material: From Montessori to Adelena

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 39

Pages: 2-6

Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Writings

See More

Abstract/Notes: This is an article from Montessori Education, a Japanese language periodical published by the Japan Association Montessori.

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Book

Montessori paddhati / मोंटेसरी पद्धति [Montessori Method]

Maria Montessori - Writings, Taraben Modak - Writings

See More

Language: Hindi

Published: Bhavnagar, India: [s.n.], 1923

Edition: [Hindi edition]

Article

✓ Peer Reviewed

The Effect of Montessori Approach-based STEM Education on Pre-service Pre-school Teachers’ Self-directed Learning / Montessori Yaklaşımı Temelli STEM Eğitimlerinin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öz Yönetimli Öğrenmeleri Üzerindeki Etkisi

Available from: DergiPark Akademik

Publication: e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi / e-International Journal of Educational Research, vol. 13, no. 2

Pages: 142-162

Asia, Middle East, Montessori method of education - Evaluation, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: The aim in the research was to investigate the effect of Montessori-based STEM education on the self-directed learning skills of pre-service pre-school teachers. A mixed method was employed in the research. The sample of the research consisted of 53 pre-service teachers enrolled in the Pre-school Teacher Education Programme at a mid-sized state university in northeast Turkey. During the research, Montessori-based STEM education was given to the pre-service teachers for two hours per week over 14 weeks. The Self-directed Learning Skills scale was applied to obtain the quantitative data and the Semi-structured Interview Form was used for the qualitative data in the research. After coding the data in content analysis, the themes of the coded data were written down. In order to contribute to the validity of the research, direct quotations from the participant group were included in the findings section and participant confirmation was carried out. In order to contribute to the reliability of the data analysis, the consistency of the results with each other was checked by five experts during the data analysis. The aim was to contribute to the reliability of the study by explaining the data collection and analysis sections in detail. At the end of the research, it was observed that there was a significant difference between the self-directed learning skills pre-test and post-test scores and that the qualitative analysis results supported this difference in direction with the development. These developments were determined from the statements by the pre-service teachers in their interviews stating that the training contributed greatly to their personal and social development and helped them gain learning and teaching skills about a subject. In line with the results obtained, it can be concluded that pre-school teacher candidates' self-directed learning skills such as self-confidence, perseverance, self-planned learning, and self-assessment were developed by Montessori approach-based STEM education. / Araştırmada Montessori yaklaşımı temelli STEM eğitimlerinin; okul öncesi öğretmen adaylarının öz yönetimli öğrenme becerileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Doğu Anadolu’ nun orta ölçekli bir ilindeki devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören 53 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada öğretmen adaylarının öz yönetimli öğrenme becerilerindeki değişimi belirlemek amacıyla tek grup öntest sontest deseni oluşturulmuştur. Araştırmada nicel verilerin elde edilmesinde “Öz Yönetimli Öğrenme Becerileri” ölçeği ve nitel veriler için de “Yarı Yapılandırılmış Mülakat Formu” kullanılmıştır. Araştırma süresince toplamda 14 hafta boyunca haftada 2 ders saati olmak üzere adaylara Montessori yaklaşım temelli STEM eğitimleri verilmiştir. Araştırmada elde edilen nicel verilerin analizi ilişkili örneklem t testi ile nitel verilerin analizi ise içerik analizi ile yapılmıştır. İçerik analizinde verilerin kodlaması yapıldıktan sonra, kodlama yapılan verilerin temaları yazılmıştır. Araştırmanın geçerliliğine katkı sağlamak için, bulgular bölümünde katılımcı grubun doğrudan alıntılarına yer verilmiş ayrıca katılımcı teyidi gerçekleştirilmiştir. Veri analizinin güvenirliğine katkı sunmak için, veri analizi esnasında beş uzman tarafından sonuçların birbiri ile tutarlılığı kontrol edilmiştir. Araştırma sonucunda öz yönetimli öğrenme becerilerinin öntest ve sontest puanları arasında, anlamlı bir farklılık olduğu ve yapılan nitel analiz sonuçlarının da bu farkı gelişim yönünde desteklediği gözlenmiştir. Bu gelişimler öğretmen adaylarının mülakatlarında eğitimlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine oldukça katkı sağladıklarını, bir konu hakkında öğrenme ve öğretme becerisi kazanma konusunda yardımcı olduğunu belirten ifadelerinden tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda Montessori yaklaşımı temelli STEM eğitimlerinin okul öncesi öğretmen adaylarının özgüven, sebat gösterme, kendi kendine planlı öğrenme, öz değerlendirme yapabilme gibi öz yönetimli öğrenme becerilerinin geliştiği yorumu yapılabilir.

Language: English

DOI: 10.19160/e-ijer.1038793

ISSN: 1309-6265

Master's Thesis

Fen eğitiminde okulöncesine yönelik yaklaşımlardan STEM ve Montessori yöntemlerinin öğretmen görüşleri doğrultusunda karşılaştırılması / A Comparative of the Student's Views of STEM and Montessori Methods in the Relationship Between the School in the Educational Science

Available from: Kastamonu University (Turkey)

Asia, Middle East, Montessori method of education, STEM education, Science - Study and teaching, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimi ve istenilen düzeyde ilerleme kaydedilmesi, devam ettikleri okullarda almış oldukları eğitim hizmetinin niteliği ile yakından ilişkilidir. Çocukların, diğer yetişkinler gibi yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebilmeleri için günlük yaşamdaki bazı davranışları öğrenmeleri gerekir. Yetişkin bireyler bilinçli bir şekilde, kararlı ve istekli kararlar vererek öğrenirler. Çocukların gelişimlerinde sağlam temeller oluşturmak için etkili öğretim yaklaşımı seçiminin, fiziksel ortam seçiminin, materyallerle öğretimin önemli bir yeri ve eğitici bir etkisi vardır. Montessori ile Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) eğitim yaklaşımlarının okul öncesi eğitim programında ne derece uygulanabileceğini, benzer ve farklı yönlerini öğretmen görüşleri ile belirlemektir. Çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Batman ilinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ki bağımsız anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullar bünyesinde yer alan ana sınıflarında eğitim öğretim veren 14 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma nitel desenlenmiş olup, veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış, “içerik analizi” yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, okul öncesi öğretmenleri, Montessori eğitim yöntemini bilmekte ancak STEM eğitim yaklaşımından ilk defa bu araştırma sayesinde haberdar olmuşlardır. Her iki yöntem için de ortaya çıkan en önemli eksiklikler; çocuklar için önceden hazırlanmış bir çevrenin olmayışı buna bağlı olarak kendi kendini geliştirebileceği şekilde hareket ve faaliyet özgürlüğü imkanının bulunmayışı aynı zamanda okulun fiziki yapısının da çocukların gelişimini engellediği ifade edilmiştir. Çocukların bireysel ilgi ve eğilimlerine göre bağımsız olarak seçip çalışabilecekleri materyallerin bulunmayışı nitelikli eğitim almaları önündeki engellerdir. Genel bir değerlendirme yapıldığında v öğretmenlerin araştırmaya ilgi gösterdiği ve yeni yaklaşımlarla ilgili fikirlerinin olumlu yönde değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. / The development of the children in the pre-school period and progress at the desired level are closely related to the quality of the education they have received in the schools they attend. Children, like other adults, need to learn some behaviors in everyday life so that they can survive independently. Adult individuals learn consciously by making resolute and willing decisions. The choice of effective teaching approach, the choice of physical environment, an important place to teach materials, and educational effects are important for building solid foundations in children's development. Montessori teaches the extent to which science, technology, engineering and mathematics (STEM) curricula can be applied in pre-school education programs. The working group constitutes 14 pre-school teachers who provide education in independent kindergartens within the Ministry of National Education in the province of Batman in 2016-2017 educational year and primary classes in primary and secondary schools. The research was qualitatively designed. The semi-structured interview technique was used as the data collection method and "content analysis" was performed. According to the findings, pre-school teachers know Montessori education method but they became aware of STEM education approach for the first time thanks to this research. The most important shortcomings of both methods are; it is stated that the absence of a pre-prepared environment for children, the possibility of freedom and activity in such a way that it can develop itself and at the same time the physical structure of the school prevents the development of children. The lack of materials that children can choose and work independently of their individual interests and tendencies are a barrier to qualified education. When a general evaluation is made, it has been reached that the teachers have shown interest in the research and their ideas about the new approaches changed positively.

Language: Turkish

Published: Kastamonu, Turkey, 2018

Article

✓ Peer Reviewed

Role učitele ve škole Montessori / Teacher's Role in Montessori School

Available from: Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (Czechia)

Publication: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická, vol. 55, no. U12

Pages: 117-126

Montessori schools, Teachers

See More

Abstract/Notes: This contribution deals with the role of teachers interacting with pupils in Montessori schools. Originally an exercise research for the study course of qualitative research in educational sciences, the text outlines the basic principles of Maria Montessori’s pedagogy, describing then the research method and the findings. A teacher was observed, keeping to her designed role within a certain extent of workload only. Yet once there were too many requirements from pupils, she abandoned her ideal role and became a captive who, under the load of her tasks, tended to solutions contravening to Montessori’s philosophy and reprobated by herself when she spoke about them. / Zaměření textu na roli učitele ve škole Montessori vzniklo souhrou několika faktorů, z nichž klíčová byla volba tématu pro cvičný kvalitativní výzkum v rámci kurzu Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách a možnost navštívit základní školu Montessori. Zájem o alternativní koncepci výuky, kterou jsem mohla pozorovat, se pak stal základem pro téma této práce, jejímž cílem je popsat, jak učitelka Králová1 zvládá roli učitele ve škole Montessori a pokusit se odhalit obecné zákonitosti jejího jednání v interakci se žáky.

Language: Czech

ISSN: 1211-6971

Article

Montessori Training in Western Australia [Australian Institute of Montessori Studies]

Publication: Montessori International, vol. 10, no. 1

Pages: 7

Australasia, Australia, Australia and New Zealand, Oceania

See More

Abstract/Notes: Letter to the Editor

Language: English

ISSN: 1470-8647

Book Section

Musikalische Erziehung in der Montessori-Pädagogik [Musical education in Montessori pedagogy]

Book Title: Montessori-Pädagogik das Kind im Mittelpunkt

Pages: 184-205

See More

Language: German

Published: Wien, Austria: Jugend & Volk, 2020

ISBN: 978-3-7100-4362-8 3-7100-4362-X

Video Recording

Corso Montessori per insegnanti di ruolo [Maria Montessori e i nuovi Orientamenti]

See More

Abstract/Notes: Video fuori commercio a cura dell'Opera Nazionale Montessori; Nella prima parte Maria Montessori e i nuovi orientamenti, la scuola di oggi e l'educazione come aiuto alla vita. Confronto tra il bambino Montessori e il bambino della scuola comune, Il bambino come soggetto di diritti. Nella seconda parte la signora Ferrati descrive la preparazione dell'ambiente e presenta i materiali, dagli incastri solidi al secondo piano della numerazione. Panoramica completa di quasi tutti i materiali che dovrebbero essere messi a disposizione dei bambini.

Runtime: 120 minutes

Language: Italian

Published: [Italy], 1996

Article

Becoming a Montessori Parent: How Can Montessori Values Guide the Transition to Parenthood

Publication: Montessori Voices [Montessori Aotearoa New Zealand], vol. 49

Pages: 15

See More

Language: English

ISSN: 1178-6213, 2744-662X

Advanced Search