Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

721 results

Article

Becoming a Montessori Parent: How Does Montessori Influence Parenting?

Publication: Tomorrow's Child, vol. 17, no. 3

Pages: 5

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Book Section

Montessori e no dai-ikki Tai [First Period of Reception of the Montessori Method]

Book Title: Taisho no Kyoiku [Education During the Taisho Period]

Pages: 431-482

Asia, East Asia, Japan, Montessori movement

See More

Language: Japanese

Published: Tokyo, Japan: Daiichi Hoki Shuppan, 1978

Article

Starting a Montessori Charter School: Nitty-Gritty Advice from the California Montessori Project

Publication: Public School Montessorian, vol. 16, no. 2

Pages: 22-23

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Book

Maria Montessori e Anna Freud: Una Storia Femminile della Psicologia del Bambino [Maria Montessori and Anna Freud: A Feminine History of the Psychology of the Child]

Anna Freud - Biographic sources, Anna Freud - Philosophy, Child psychology, Developmental psychology, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy

See More

Language: Italian

Published: Roma, Italy: Edizioni Universitarie Romane, 2019

ISBN: 978-88-6022-371-5 88-6022-371-7

Article

Verslag van de bijeenkomst van Montessori leerkrachten op 10 Maart 1934 in de 2e Lagere Montessori school te Amsterdam

Available from: Stadsarchief Amsterdam (Amsterdam City Archives)

Publication: Montessori Opvoeding, vol. 17, no. 5

Pages: 39-40

See More

Language: Dutch

Article

Montessori "Basics": Or . . . Some Things Every Montessori Parent Should Know

Publication: Tomorrow's Child, vol. 3, no. 4

Pages: 5–6

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Master's Thesis

Stavovi Studenata Nastavničkih Studija o Montessori Pedagogiji / The Stands That Students of Teaching Studies Have on Montessori Pedagogy

Available from: Digitalni Akademski Arhivi i Repozitoriji (DABAR)

See More

Abstract/Notes: Montessori pedagogy is a pedagogical concept that was created by Maria Montessori, and is based on anthropology and scientific observation of the natural learning process of children. It is recognizable by its prepared environment with didactic shaped material that provide children an independent realization of knowledge. Although the concept was formed at the beginning of the 20th century, it is a pedagogical approach that still adequately responds to the developmental needs of children and overcome the disadvantages of the traditional educational system focused on the teacher. The aim of this study was to determine the opinions that students of teaching studies have on Montessori pedagogy considering their study. The study was conducted on an intentional sample of students from the Faculty of Philosophy in Split, the department of teacher education and the department of pedagogy. The results showed that students, dependent on their study, differ in knowledge about Montessori pedagogy and valuation of the desirability of the traditional education, while there is no difference in attitudes towards Montessori pedagogy and in valuation of the desirability of the education based on independence, play and the satisfaction of knowledge. Pedagogy students had several courses where they gained knowledge about Montessori pedagogy and had experience visiting Montessori institutions where they experienced the application of these pedagogical principles in practice, while students from the department of teacher education haven't had such experiences and they were less familiar with the Montessori pedagogy during their study. That reflected on some of their attitudes. The existing of a positive attitude towards Montessori pedagogy regardless of the level of knowledge about this conception leads to the conclusion that the connotations they have about the Montessori pedagoy are positive, which supports the hypothesis of a positive image of the concept not only among many experts, but also among lay people. / Montessori pedagogija je pedagoška koncepcija koju je osmislila Marija Montessori, a temelji se na antropologiji i znanstvenom promatranju prirodnog procesa učenja djece. Prepoznatljiva je po pripremljenoj okolini s didaktički oblikovanom materijalu koji djeci omogućuju samostalan dolazak do spoznaje. Iako je koncepcija ponuđena početkom 20. stoljeća i danas se smatra pedagoškim pristupom koji primjereno odgovara na razvojne potrebe djece te prevladava nedostatke tradicionalnog odgojno-obrazovnog sustava usmjerenog na učitelja. Cilj ovog istraživanja je utvrditi razlikuju li se studenti nastavničkih studija u stavovima o Montessori pedagogiji s obzirom na studij. Istraživanje je provedeno na namjernom uzorku studenata učiteljskog studija i studija pedagogije Filozofskog fakulteta u Splitu. Rezultati su pokazali da se studenti s obzirom na studij razlikuju u znanjima o Montessori pedagogiji te u procjeni poželjnosti tradicionalnog odgoja, dok se ne razlikuju u stavovima o Montessori pedagogiji i u procjeni poželjnosti odgoja utemeljenog na samostalnosti, igri i zadovoljstvu spoznajom. Studenti studija pedagogije u okviru više kolegija stjecali su znanja o Montessori pedagogiji te imali iskustva posjeta Montessori ustanovama u kojima su doživjeli primjenu tih pedagoških načela u praksi, dok studenti učiteljskog studija nisu imali takva iskustva te su o Montessori pedagogiji tijekom studija bili slabije upoznati što se odrazilo i na neke njihove stavove. Postojanje pozitivnog stava o Montessori pedagogiji neovisno o razini znanja o toj koncepciji upućuje na zaključak da su konotacije koje imaju vezano za Montessori pedagogiju pozitivne, što ide u prilog tezi o pozitivnoj slici o toj koncepciji ne samo među mnogim stručnjacima, nego i među laicima.

Language: Croatian

Published: Split, Croatia, 2016

Book

Työkasvatus päiväkodissa sekä peruskoulun ala-asteen Freinet ja Montessori-luokilla [Work education in kindergarten and in Freinet and Montessori classes in primary school]

Célestin Freinet - Philosophy, Elementary education, Elementary schools, Freinet Modern School Movement, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education, Preschool education

See More

Language: Finnish

Published: Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto, 1999

Book Section

Presenza di Maria Montessori [Presence of Maria Montessori]

Book Title: Maria Montessori e il pensiero pedagogico contemporaneo [Maria Montessori and contemporary pedagogical thought]

Pages: 261-266

Conferences, International Montessori Congress (11th, Rome, Italy, 26-28 September 1957), Maria Montessori - Biographic sources

See More

Abstract/Notes: This speech was delivered on September 28, 1957 at the 11th International Montessori Congress (Rome, Italy).

Language: Italian

Published: Roma, Italy: Vita dell'infanzia, 1959

Bachelor's Thesis

Testování jemné motoriky dětí ve věku 3-6 let navštěvujících Montessori předškolní zařízení testovou baterií MABC-2 / Fine Motor Skills Testing of Children in the Preschool Age Visiting Montessori Kindergarten by the battery test MABC-2

Available from: Univerzita Karlova Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: Cíl: V rámci bakalářské práce bylo provedeno měření jemné motoriky u dětí předškolního věku pravidelně navštěvujících Montessori mateřskou školu. Cílem měření bylo posoudit, zdali jsou výsledné hodnoty dětí z Montessori MŠ (mateřská škola) lepší v porovnání s hodnotami dětí, které pravidelně docházejí do běžné mateřské školy. Metodika: Ke sběru dat byla aplikována testová baterie MABC-2. Pro účely výzkumného šetření byla dále použita data z měření jemné motoriky u výběru dětí z pražského komplexu běžných MŠ (autorem dosud nepublikovaného výzkumu je Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.) a data, která ve své práci uvádí Mgr. Ludvík Valtr. Nejdříve proběhlo porovnání výsledků dětí z Montessori MŠ s hodnotami pražských dětí a poté komparace výsledků zjištěných v Montessori MŠ a hodnot dětí uvedených v diplomové práci Mgr. Ludvíka Valtra. Výsledky a diskuze: V rámci obou porovnání byl patrný statisticky významný rozdíl pouze v motorické dovednosti číslo 1, kdy u prvního zmíněného vzorku vykazovaly ukazatele úrovně jemné motoriky lepší hodnoty u souboru dětí z běžné MŠ a u druhého byla naopak patrná dovednostní převaha dětí z Montessori MŠ. Z výsledků tedy jednoznačně nevyplývá potvrzení ani vyvrácení hypotézy, která předpokládala dosažení jasně lepších výsledků dětmi z Montessori MŠ. / The Aim of the Thesis: We will measure fine motor skills of children in preschool age visiting Montessori kindergarten. We will compare measured results with children who visit common kindergartens. Method: We used battery test MABC-2 for measuring. We also used data from measuring fine motor skills among children from selection of kindergartens in Prague. This research is done by Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. and has not been publishet yet. We also used data presented by Mr. Ludvík Valtr. We compared results between children from the Montessori kindergarten and children visiting prague kindergartens- sample one. Then we compared our results with results from the Diploma thesis by Mr. Ludvík Valtr- sample two. Results and Discussion: We found statistically significant result only in measuring of motor skill number one. In first mentioned sample we found better results between children from common kindergartens. In second mentioned sample we found better results between children from the Montessori kindergarten. We can not confirm or disprove the hypothesis where we expected significantly better results between children visiting Montessori kindergarten.

Language: Czech

Published: Prague, Czechia, 2015

Advanced Search