Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

723 results

Thesis

Výběr žáků do tříd a škol uplatňujících pedagogiku Marie Montessori / Selection of pupils into classes and schools applying the pedagogy of Maria Montessori

Available from: Univerzita Karlova Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: Tato diplomová práce zkoumá výběr žáků do tříd a škol uplatňujících pedagogiku Marie Montessori. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak si jednotlivé školy vybírají žáky do tříd a škol Marie Montessori. Dále bylo zkoumáno, jaké důvody vedou rodiče k volbě této pedagogiky pro jejich dítě a jaké podmínky musí rodiče a žáci splnit pro přijetí do tohoto vzdělávání. V poslední řadě jsem analyzovala, jak probíhá přijímací řízení. Základním výzkumným designem byla vícepřípadová studie. Cíleně jsem vybrala čtyři základní školy s touto pedagogikou jak ve velkém městě, tak v menších městech. Výzkum jsem rozdělila na dvě části. V první části jsem vedla polostrukturované rozhovory se zaměstnanci zvolených škol a s rodiči dětí z Montessori tříd. V druhé části jsem pozorovala samotné zápisy do 1. tříd. Zjistila jsem, že každá škola má definované požadavky na výběr žáků a tyto požadavky se mezi školami výrazně liší. Rodiče volí školy uplatňující pedagogiku M. Montessori, z důvodu individuálního přístupu k jednotlivcům. Pedagogové se domnívají, že je vhodné, aby rodiče doma uplatňovali stejné výchovné metody a že by toto rádi uplatňovali jako přijímací kritérium. Celý průběh zápisu probíhal stejně jako v běžných školách. Rozdíl byl především v používání Montessori pomůcek / This diploma thesis examines the pupil selection to Marie Montessori pedagogical classes and schools. The aim of the thesis was to find out how the individual schools choose pupils in Marie Montessori classes and schools. Furthermore, it was examined what reasons parents have to choose this pedagogy for their child and what conditions parents and pupils have to fulfill for admission to this education. Last but not least, I analyzed how the admission procedure is taking place. The basic research design was a multi-case study. I chose four primary schools with this pedagogy in the big city as well as in smaller towns. I divided the research into two parts. In the first part I conducted semi-structured interviews with employees of selected schools and with parents of children from Montessori classes. In the second part I observed the first class admission interviews. I have found out that each school has defined pupil selection requirements and that these requirements vary considerably between schools. Parents opt for the Montessori School because of its individual approach to individuals. Teachers believe that it is appropriate that parents apply the same educational methods at home and that they would like to apply this as an admission criterion. The whole admission interviews were the same as in traditional basic schools. The difference was mainly in the use of Montessori tools.

Language: Czech

Published: Prague, Czechia, 2019

Article

Die Entwicklung der Montessori-Pädagogik in Polen seit 1990 [The development of Montessori education in Poland since 1990]

Publication: Montessori: Zeitschrift für Montessori-Pädagogik, vol. 35, no. 3-4

Pages: 117-124

Eastern Europe, Europe, Montessori method of education - History, Poland

See More

Language: German

ISSN: 0944-2537

Conference Paper

Montessori Principy v Rozvoji Technického Myšlení [Montessori Principles in Development of Technological Thinking]

Available from: ResearchGate

Trendy ve vzdělávání 2020 / Trends in Education 2020 (Olomouc, Czechia, May 18, 2020)

Conferences, Czech Republic, Czechia, Eastern Europe, Europe

See More

Abstract/Notes: Východiska: Článek pojednává o problematice výuky principů pedagogiky Montessori v kontextu rozvoje technického myšlení žáků a přípravy studentů učitelství. Rozvojem informačních technologií získaly principy Montessori pedagogiky nový a velmi aktuální smysl. Negativní vlivy IT, rizika virtuálního světa pro žáky mateřských a základních škol je možné kompenzovat efektivní výukou metodami pedagogiky Montessori. Přirozené poznávání reálného světa, získávání konceptuálních, procedurálních znalostí na základě rozvoje smyslů je podstatným přínosem ke zkvalitnění výuky technické výchovy studentů učitelství. Popisujeme jednotlivé principy výukových materiálů jakožto východiska pro výuku navrhování a realizace učebních pomůcek. Zveřejňujeme vlastní zcela nové učební pomůcky, popisujeme jejich metodiku a uplatnění, včetně praktického ověřování ve výuce mateřské školy. [The article deals with the issue of teaching the principles of Montessori pedagogy in the context of the development of technical thinking of pupils and the preparation of teacher students. With the development of information technology, the principles of Montessori pedagogy have gained a new and very current meaning. The negative effects of IT, the risks of the virtual world for kindergarten and primary school students can be compensated by effective teaching using Montessori pedagogy methods. Natural cognition of the real world, acquisition of conceptual, procedural knowledge based on the development of the senses is a significant contribution to improving the teaching of technical education to teacher students. We describe the individual principles of teaching materials as a starting point for teaching the design and implementation of teaching aids. We publish our own completely new teaching aids, describe their methodology and application, including practical verification in kindergarten teaching.]

Language: Czech

Published: Oloumouc, Czechia: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020

Pages: 27

ISBN: 978-80-244-5687-4

Book Section

Maria Montessori e l'educazione nuova [Maria Montessori and the New Education]

Book Title: Problemi e prospettive di scuola attiva

Pages: 207-226

Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., New Education Movement

See More

Language: Italian

Published: Roma, Italy: Armando, 1968

Book

Montessori-Projekte: [Projektarbeit mit Kindern auf der Grundlage der Montessori-Pädagogik]

See More

Language: German

Published: München, Germany: Oldenbourg, 1997

ISBN: 3-486-98734-8

Series: Prögel-Praxis

Book Section

Maria Montessori in Gran Bretagna [Maria Montessori in Great Britain]

Book Title: Maria Montessori cittadina del mondo [Maria Montessori, citizen of the world]

Pages: 266-268

England, Europe, Great Britain, Northern Europe, Scotland, United Kingdom, Wales

See More

Abstract/Notes: Dalla rivista "Vita dell'Infanzia", Roma, anno I, n. 5-6-7, maggio-giugno-luglio, 1952. [From the magazine "Vita dell'Infanzia", Rome, anno I, n. 5-6-7, May-June-July, 1952.]

Language: Italian

Published: Roma, Italy: Comitato italiano dell'OMEP, 1967

Article

Two Schools Decline Charter Offers [The Montessori Community School, Wilmington, Delaware; Mountain Pathways Montessori, Boone, North Carolina]

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 10, no. 1

Pages: 30

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

✓ Peer Reviewed

La méthode Montessori adaptée aux personnes âgées présentant des troubles cognitifs, une approche globale centrée sur la personne Partie 1: Origines et grands principes fondamentaux [The Montessori method adapted to the elderly with cognitive disorders, a global approach centered on the person Part 1: Origins and major fundamental principles]

Available from: John Libbey Eurotext

Publication: Gériatrie et Psychologie Neuropsychiatrie du Vieillissement, vol. 21, no. 1

Pages: 97-106

Alzheimer's disease, Dementia, Gerontology, Montessori-Based Dementia Programming (MBDP), Montessori-based interventions (MBI)

See More

Abstract/Notes: Les approches centrées sur la personne constituent un modèle d’accompagnement des personnes âgées présentant des troubles cognitifs en plein développement au cours des dernières années. Ses bénéfices ont été bien documentés, mais la mise en œuvre concrète de ses grands principes reste parfois floue. Dans ce contexte, la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées en constitue une des propositions d’application concrète. Elle intègre la vision et les grands principes humanistes de la pédagogie scientifique de Maria Montessori et des outils et techniques de réhabilitation. Elle vise à redonner à la personne du contrôle sur sa vie, à favoriser son engagement dans des activités porteuses de sens et à lui redonner une place et un rôle dans la communauté. Dans cette revue de littérature, nous aborderons dans un premier temps de manière générale le courant des approches centrées sur la personne, puis nous présenterons de manière plus détaillée l’historique et les principes de la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées afin d’en proposer une vision claire et structurée. [Person-centered approaches are a model of support for older people with cognitive disorders that have been developing in recent years. Its benefits have been well documented, but the concrete implementation of its main principles sometimes remains unclear. In this context, the Montessori method adapted to the elderly constitutes one of the proposals for concrete application. It integrates the vision and the main humanist principles of the scientific pedagogy of Maria Montessori and the tools and techniques of rehabilitation. It aims to give the person back control over his life, to encourage his involvement in meaningful activities and to give him back a place and a role in the community. In this literature review, we will first approach the current of person-centered approaches in a general way, then we will present in more detail the history and principles of the Montessori method adapted to the elderly in order to propose a clear and structured vision.]

Language: French

DOI: 10.1684/pnv.2023.1079

ISSN: 2115-8789

Article

Montessori? There's an App for That [Montessorium, Social Network and Shopping, Parent Education, Montessori Crosswords]

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 23, no. 1

Pages: 16

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

Agazzi-Montessori: Estudio comparativo de sus principios didácticos [Agazzi-Montessori: Comparative study of their didactic principles]

Publication: Perspectivas pedagógicas [Pedagogical perspectives], vol. 6, no. 21-22

Pages: 131-142

See More

Language: Spanish

ISSN: 0480-0974

Advanced Search