Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

501 results

Book Section

La Scuola Montessori per Assistenti all'infanzia [The Montessori School for Child Care Assistants]

Book Title: Maria Montessori, oggi: 1870-1970 [Maria Montessori, today: 1870-1970]

Pages: 172-175

Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Trainings

See More

Language: Italian

Published: Firenze: Giunti-Bemporad Marzocco, 1970

Conference Paper

Easy Montessori Manager: An Online Montessori Management System

Available from: IEEE Xplore

2012 International Conference on Computer Information Science (ICCIS)

See More

Abstract/Notes: Easy Montessori Manager is dedicated to all the schools in Malaysia which are using the Montessori approach. It resembles an online management system but specifically designed for Montessori preschools and inclusive of Montessori Methods and for teachers' guidelines and assessments. A preliminary study was conducted to investigate the need of an online Montessori module by doing a survey. The survey is conducted by using questionnaires which are distributed to four Montessori schools in Selangor. From the result of the study, a prototype of the actual system is developed in order to get a general idea on how the system should look like. Afterward, the prototype is then evaluated by a Montessori principal to get her opinion on a good Montessori management system.

Language: English

Pages: 12-18

DOI: 10.1109/ICCISci.2012.6297205

Conference Paper

Academic Achievement Outcomes: Montessori and Non-Montessori Public Elementary Students

Available from: Semantic Scholar

See More

Language: English

Article

Becoming a Montessori Parent: How Can Montessori Values Guide the Transition to Parenthood

Publication: Montessori Voices [Montessori Aotearoa New Zealand], vol. 49

Pages: 15

See More

Language: English

ISSN: 1178-6213, 2744-662X

Article

✓ Peer Reviewed

Maria Montessori: una storia per il nostro tempo: il lungo viaggio di M. Montessori

Publication: Infanzia: orientamenti, esperienze, discussioni sui problemi pedagogico-didattici e sulla gestione della scuola materna e degli asili nido, no. 8

Pages: 19-22

Maria Montessori - Biographic sources

See More

Language: Italian

ISSN: 0390-2420

Master's Thesis

Montessori materyallerinin zihin engelli ve işitme engelli çocukların alıcı dil gelişiminden görsel algı düzeyine etkisi [The effect of Montessori materials on the level of visual perception from receptive language development of developmentally disabled and hearing impaired children]

Available from: Selçuk University (Turkey)

Asia, Developmentally disabled children, Hearing impaired children, Language development, Middle East, Montessori materials, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Engelli çocukların gelişmesi ve iyi yönde ilerleme kaydetmesi, devam ettikleri okullarda almış oldukları eğitim hizmetinin niteliği ile yakından ilişkisi vardır. Engelli çocuklar, diğer normal çocuklar gibi yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebilmeleri için günlük yaşamda gerekli bazı davranışları öğrenmeleri gerekir. Engelli çocuklar görerek ve dokunarak öğrendikleri için materyal öğretiminin önemli bir yeri ve eğitici bir etkisi vardır. Pedagojinin etkili temsilcilerinden M. Montessori bu gerçeği görerek engelli çocukların bazı davranışları kolaylıkla edinebilmeleri için farklı gelişim alanlarına yönelik çeşitli materyaller geliştirmiş ve engelli çocukların duyu organlarının eğitimine ağırlık vermiştir. Bu amaçla araştırmada Montessori-Materyallerinden 'geometrik cisimlerin' işitme engelli ve zihin engelli çocukların alıcı dil becerilerinden görsel algı düzeyleri üzerinde etkili olup olmadığı saptanmak istenmiştir. Araştırmanın evreni, Konya'daki KOMMES-İşitme ve Konuşma Özürlüler Rehabilitasyon Merkezine ve EMPATİ-Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'na devam etmekte olan ve belirlenen ön koşul becerilerinin yerine getirebilen 20 işitme engelli (on çocuk kontrol grubu-10 çocuk deney grubu olmak üzere), 20'de zihin engelli (on çocuk kontrol grubu-10 çocuk deney grubu olmak üzere), toplam 40 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada ön test son test kontrol gruplu model uygulanmıştır. Öğrencilerin alıcı dil becerilerinden görsel algı düzeyleri Dönmez ve arkadaşlarının (1997) dil gelişimi etkinlikleri çalışmasından yararlanılarak araştırmacı tarafından hazırlanan 5 maddelik ölçek ile ölçülmüştür. Bu maddeler; 1. tanıyabilme 2. ayırt edebilme 3. gruplayabilme 4. şekil seçme ve bulabilme 5. başka şekiller oluşturabilme Araştırmanın amacına göre ki-kare kullanılmış ve grupların ortalamaları arasındaki farklılıklar 't' testi ile yapılmıştır. Araştırma sonunda işitme engelli ve zihin engelli öğrencilerin görsel algı düzeylerine ilişkin başlangıç düzeylerine ait bulgularına bakıldığında işitme engellilerde (hem deney hem de kontrol grubunda) sonuçların anlamlı olmadığı; zihin engellilerin başlangıç düzeylerine ait bulgularına bakıldığında ise sonuçların anlamlı olduğuna varılmıştır. Başlangıç düzeyi tespitinden sonra 6 haftalık bir süreçte programın etkililiğini incelemek için Montessori-Materyali 'geometrik cisimler' uygulanmıştır. Bu süre sonunda işitme engelliler deney grubunda alıcı dil becerilerinden görsel algı düzeylerinde önemli bir değişiklik saptanmamıştır, zihin engelli deney grubunda ise görsel algı düzeylerinde önemli bir değişiklik elde edilmiştir. Her grup kendi içersinde başlangıç düzeyleri ve 6 haftalık bir süre sonunda test düzeyleri karşılaştırıldığında elde edilen bulgular ise şu şekildedir; İşitme engelli deney grubunun başlangıç düzeyini kontrol grubu ile denk olduğu, 6 haftalık uygulama sonunda da anlamlı düzeyde yüksek olmadığı saptanmıştır. Zihin engelli deney grubunun ise başlangıç düzeyi kontrol grubu ile denk olarak saptanmış, fakat 6 haftalık uygulama sonunda elde edilen sonucun anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit olmuştur. Kontrol gruplarına ise 6 hafta boyunca geleneksel yöntem ile öğretimlerine devam edilmiştir. 6 hafta sonra uygulanan test düzeyleriyle başlangıç düzeyleri karşılaştırıldığında manidar bir farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. / There is a closest relation and correlation between the positive progressing for underdeveloped-spastic children and the quality of training and their educational performance that was given by their school. In order to continue and follow up their daily life by themselves just like a normal ones, they - underdeveloped children must learn some attitudes, so that underdeveloped children learn by sights and sensation. Therefore, learning by materials has a big importance and also these materials have a great training effects on their learning period. M. Montessori, who created some new approaches on pedagogy by her prescient for reality, developed new methods and created different materials focus on differentiated progressive fields of gaining attitudes and talents by underdeveloped children, hence Montessori focused on the training of senses of underdeveloped children. The purpose of this research study is determination of the effectiveness of 'geometric objects' which included by Montessori training materials, over the children's, those are deafness and mentally insufficient, receptive linguistic of the level of visual perception. The environment-space of this research study is KOMMES-Deafness And Non-Speaker Rehabilitation Center and EMPATİ-Mentally Insufficient Children Training and Protection Foundation. This experimental research study covers insufficient children follow up the courses and training of these two scholl, the selected 20 deafness children who can perform predetermined and conditioned talents (10 of these for controlling, the other 10 for experimental purposes) additionally 20 mentally insufficient children (again 10 for control and the other 10 for experimental purposes). 40 children totally were followed up. In this study Salomon's four-quadral-group model was applied and examined. Them, the students' receptive linguistic abilities through the level of visual perception - Dönmez and Ark's study of linguistic development effectiveness (1997) was measured with 5 factors scale which was prepared by researcher. These are 1. Recognition, 2. Distinguishing, 3. Sorting-Grouping, 4. Selection of figures and finding, 5. Creating the figures and forming. According to aim of this research-study, ki-square was used and the differences between the means of each group were determined by 't' test method. The results of this research study are, the beginning levels of visual perception of deafness children and of the children who are mentally insufficient; it is found that the results of deafness children-for both in control and in experimental group, are not meaningful. The findings of the level of beginning for mentally insufficient children are meaningful. After the determination of the beginning level, Geometric-three dimensional-objects from Montessori's materials method was applied in order to inspect the effectiveness of program for 6 weeks period. At the end of this period, for the experimental group of deafness children. It cannot be found that important changes on the level of visual perception of receptive linguistic talents, On the other hand, in experimental group covers the mentally insufficient children, important changes on visual perception level were found. For each group, the beginning levels of intra group and end of the 6 weeks period, comparing the group's level of test, the findings are as follow: The level of beginning for the experimental group of deafness children is equivalent to the level of beginning for the control group. After the 6 weeks experimental application, it was found that the level changes are not meaningful as much as. It was found that the level of beginning for the experimental group of mentally insufficient children is equivalent to the level of beginning for the control group these are mentally insufficient children. But, end of the 6 weeks experimental application, meaningful changes were taken from results. Along with the 6 weeks period, in controlling groups, the training and learning progress had been continued based on conventional method. End of the 6 weeks period, by the level of applied test and the level of beginning were compared. It was found that there is no valuable and notable differences between these two.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2005

Book

Montessori einfach klar! 1. Handreichung für die Arbeit mit Montessori-Materialien, Übungen des praktischen Lebens, Schulung der Sinne

See More

Language: German

Published: Salzburg, Austria: Dr. Wilhelm Weinhäupl, 2016

ISBN: 978-3-200-04765-5 3-200-04765-8

Article

What Happens After Montessori? What Parents, Students, and Teachers Believe About the Success of Former Montessori Elementary Students in Junior High School

Publication: Montessori Life, vol. 10, no. 4

Pages: 45–47

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Article

✓ Peer Reviewed

Report on the Polish Montessori Days. Organizers: The Polish Montessori Association and the Institute of Pedagogy, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. “Childhood Phenomenon. From Maria Montessori Till the Present Day”. The Jubilee of 30 Years of Montessori Education in the Lublin Region / Sprawozdanie z Polskich Dni Montessori. Organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Montessori i Instytut Pedagogiki UMCS w Lublinie. „Fenomen dzieciństwa. Od Marii Montessori po współczesność”. Jubileusz 30-lecia edukacji montessoriańskiej na Lubelszczyźnie

Available from: Maria Curie-Skłodowska University

Publication: Prima Educatione, vol. 6

Pages: 209-211

Eastern Europe, Europe, Montessori movement, Montessori organizations - Poland, Poland

See More

Language: English

ISSN: 2657-3229

Doctoral Dissertation

Freier Umgang drei bis sechsjähriger Kinder mit Montessori-Material [Free use of Montessori material by three to six year old children]

Montessori materials

See More

Abstract/Notes: In this discussion of the psychology of the Montessori method and Gestalt play the question is raised whether the use of Montessori material for teaching purposes represses spontaneous play with it. Observations on 84 children prove that free use differs greatly from didactic use. The Montessori psychology overlooks the genetic primacy of primitive kinds of experience, not visual, but tactile, motor, acoustic, and especially volitional and affective. It fosters an artificially precocious sensory education and intellectualization, incompatable with the psychology of the Leipzig school. Children's structural capacities develop best in a normal home with many kinds of play material, but without teaching.

Language: German

Published: Leipzig, Germany, 1939

Advanced Search