Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1356 results

Article

Go Montessori! Two Weeks with the Missionaries of Charity [ASEMOS Montessori Teacher Education Program, Villanueva, Cortes, Honduras]

Publication: The National Montessori Reporter, vol. 29, no. 3

Pages: 4–5

See More

Language: English

Article

✓ Peer Reviewed

Maria Montessori, Spontaneous Activity in Education: The Montessori Elementary Material [review]

Available from: Harvard Education Publishing Group

Publication: Harvard Educational Review, vol. 35, no. 3

Pages: 399-405

Book reviews

See More

Language: English

DOI: 10.17763/haer.35.3.tq00756402131u86

ISSN: 0017-8055, 1943-5045

Article

Kinder lernen auch von Kindern: zur Jahrgangsmischung an Montessori-Schulen [Children also learn from children: for a mixed-age group in Montessori schools]

Publication: Montessori: Zeitschrift für Montessori-Pädagogik, vol. 37, no. 1

Pages: 20-27

Montessori method of education, Nongraded schools

See More

Language: German

ISSN: 0944-2537

Master's Thesis

Montessori Yönteminin okul öncesi (36-66 ay) çocuklarının özbakım becerilerine etkisinin incelenmesi [Investigation of the effect of Montessori Method on self-care skills of preschool (36-66 months) children]

Available from: Selçuk University (Turkey)

Asia, Middle East, Montessori method of education, Practical life exercises, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Bu araştırmada, Montessori Yöntemi'nin okul öncesi eğitimi alan 36-66 ay çocuklarının öz bakım becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni çocukların öz bakım (kişisel bakım ve temizlik, yemek yeme, dinlenme, giyinme, kazalardan korunma, çevreyi düzenleme) becerileri, bağımsız değişkeni ise Montessori Yöntemi'dir. Bu araştırmanın çalışma grubu 2013-2014 öğretim yılında Konya ili, Selçuklu ilçesi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulunda eğitim alan ve yansız atama ile seçilen 3-6 yaş grubu çocuklarından oluşmaktadır. Araştırmaya 20 deneme, 20 kontrol grubu olmak üzere 40 çocuk dahil edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu oluşturulurken yaş değişkeni göz önünde bulundurulmuş ve gruplar eşitlenmiştir. Araştırmada okul öncesi çocuklarının öz bakım becerilerini belirlemek amacıyla Öz Bakım Becerileri Değerlendirme Testi kullanılmıştır. Testler çocuklara deneme öncesi ve sonrasında uygulanmış, ayrıca beş hafta sonra deneme grubuna eğitimin kalıcılığı ölçmek için tekrar uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde; Mann Witney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir: ● Deneme grubu çocuklarının öz bakım becerileri son test puan ortalamaları ön test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. ● Kontrol grubu çocuklarının öz bakım becerileri son test puan ortalamaları ön test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. ● Deneme grubu çocukları öz bakım becerilerinden temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme becerilerinde son test puan ortalamaları, kontrol grubu çocuklarının temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme becerileri son test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. Kendini kazalardan koruma ve çevreyi düzenleme becerilerinde ise deneme ve kontrol grubunun bulguları benzer çıkmıştır. ● Deneme grubu çocuklarının son test puan ortalamaları ile izleme testi puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda ulaşılan genel sonuç, Montessori Yöntemi'nin okul öncesi çocuklarının öz bakım becerilerine olumlu yönde katkı sağladığı ve MEB Okul Öncesi Eğitim Programına göre temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme becerilerine göre daha etkili olduğudur. / In this study, the effects of The Montessori Method on preschool children's (36-66 months) self care skills were examined. The dependent variable in this study was "children's self care skills (personal care and cleaning, eating, resting, wearing, protecting themselves from the accident, arranging environment)", the independent variable was "The Montessori Method". The study group of the research consisted of three/six years old children who were chosen with the objective assignment and had education in Selcuk University Health Sciences Faculty Ihsan Dogramaci Application Kindergarden School in 2013–2014 education year in Selcuklu county in Konya. A total of 40 children were included in the study;twenties of them were in the experimental group and the rest of them were in the control group. While the study groups were being formed, age variable was taken into consideration and groups were equally distributed. In the study, self care skills assessment test was used to determine preschool children's self care skills assessment. The tests were applied to children before and after testing, and they were applied again to evaluate permanence to experimental group 5 weeks later. At the analysis of the data acquired in the study, Mann Witney U Test and Wilcoxon signed ranks tests were applied. The findings of the study were summarized below: ● The general self care skills of children in experimental group's post-test average scores were significantly higher than pre-test average scores. ● The general self care skills of children in control group's post-test average scores were significantly higher than pre-test average scores. ● The post test average scores of children in experimental group's self care skills (personal care and cleaning,eating,resting,wearing skills) were meaningfully higher than the post test average scores of children in control group. Also protecting themselves from the accident and arranging environment skills' scores were same between children in experimental and control group. ● No significant difference was found between post-test average scores and follow-up tests average scores of experimental group. The general conclusion which was obtained from the results was The Montessori Method made positive contribution to preschool children's self care skills and it was more effecient than Ministry of National Education Pre-school Education Program about the personal care and cleaning, eating, resting, wearing skills.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2015

Article

La première école Montessori est née il y a cent dix ans [The first Montessori school was born one hundred and ten years ago]

Available from: Le Figaro

Publication: Le Figaro (Paris, France)

Europe, France, Italy, Montessori method of education - History, Southern Europe, Western Europe

See More

Abstract/Notes: Le succès de cette pédagogie basée sur la liberté et l'éducation sensorielle ne s'est pas démenti depuis le 6 janvier 1907, jour où le docteur Maria Montessori inaugurait, à Rome, sa première école. [The success of this pedagogy based on freedom and sensory education has not been denied since January 6, 1907, the day when Doctor Maria Montessori inaugurated his first school in Rome.]

Language: French

Article

Zum Thema Montessori und Fröbel [On the Subject of Montessori and Fröbel]

Publication: Montessori-Werkbrief (Montessori-Vereinigung e.V.), no. 58-59

Pages: 28-30

Friedrich Fröbel - Philosophy, Kindergarten (Froebel system of education) - Criticism, interpretation, etc., Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: German

ISSN: 0722-2513

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori Yönteminin Beş-Altı Yaş Çocuklarının Alıcı Dil Gelişimine Etkisinin İncelenmesi / Examination of the Affect of Montessori Method on Receptive Language of Kindergarten Children

Available from: Selçuk University (Turkey)

Publication: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi / Selçuk University Journal of Studies in Turcology, vol. 1, no. 26

Pages: 347-355

Asia, Early childhood care and education, Early childhood education, Language acquisition, Language development, Middle East, Montessori method of education, Montessori method of education - Evaluation, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Bu araştırmada, Montessori yönteminin beş - altı yaş çocuklarının alıcı dil becerilerine etkisiincelenmiştir. Araştırma, deneme modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu,2008 – 2009 yıllarında Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi İhsan DoğramacıUygulama Anaokulu’nda eğitim gören toplam 40 çocuk oluşturmaktadır. Veri toplama aracıolarak Peabody Resim-Kelime Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, Montessori yöntemiile eğitim alan beş - altı yaş çocuklarının alıcı dil becerileri ile Milli Eğitim BakanlığıOkul Öncesi Eğitim Programına göre eğitim alan beş - altı yaş çocuklarının alıcı dil becerileriarasında anlamlı bir fark bulunmuştur. / At this research, the effects of Montessori Method to receptive language skills of five-six aged children were examined. This research was carried out with essay form. Working group of research consists of totally 40 kindergarten children who received education between 2008- 2009 academy years in Ihsan Dogramaci Application Kindergarten, Faculty of Vocational Education, Selcuk University. Peabody Picture-Vocabulary Test was used as data collection tool. According to the result of research, a significant difference was found between receptive language skills of kindergarten children who receive education with Montessori Method and also education according to The Ministry of Education, Preschool Education Program.

Language: Turkish

ISSN: 2458-9071

Article

Diffusione e prospettive dell'educazione Montessori in Spagna: Montessori nel mondo

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 46, no. 6

Pages: 53-58

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

Anmerkungen zur Montessori-Pädagogik und zu dem Buch: Fröbel und Montessori von Hecker-Muchow

Publication: Montessori-Nachrichten

Pages: 27-40

See More

Language: German

Article

'Where Do I Go From Here?': A Montessori Teacher's Reflection on the 2017 Montessori for Social Justice Conference

Available from: MontessoriPublic

Publication: Montessori Public, vol. 2, no. 1

Pages: 18

Public Montessori

See More

Language: English

Advanced Search