Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

995 results

Master's Thesis

Montessori eğitim sistemi ve İslam eğitim sisteminin karşılaştırılması / Comparision of Montessori education system with Islamic education system

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Comparative education, Islamic education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Religious education

See More

Abstract/Notes: In this study where literature review method is used, Montessori education method that is considered among the alternative education methods and the one that carefully defines what kind of education and learning experiences are suitable and useful for each growing period and Islamic education whose basic aim is to grow "mature human being" has been compared. In the introduction part of the study containing two sections as introduction and another two parts, the problem, aim, importance, hypotheses, methods and limitations of the study are handled. Montessori Education system is examined in the first part, and in the second part it is compared with Islamic education that forms the basis for the study, giving information about Islamic education system. Studies carried out on both Montessori and Islamic education systems were searched thoroughly and then they were carefully evaluated before starting to write. Within this context, all the sources related to the subject in the libraries in Turkey were provided, a very large database of information for foreign sources were scanned and they were obtained through different ways. In the light of the data obtained as a result of the study, the methods and principles that are similar in both approaches were determined and their comparison which forms the base for the study was made through the findings obtained. / Literatür taraması yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, her gelişim aşamasına, hangi çeşit eğitim ve öğrenme deneyimlerinin uygun ve yararlı olduğunu özenle belirleyen ve alternatif eğitim modellerinden Montessori eğitim sistemi ve esas hedefi "kamil insan yetiştirmek" olan İslam eğitim sistemi karşılaştırılmaya tabi tutulmuştur. Giriş ve iki bölümden oluşan bu çalışmanın giriş kısmında araştırmanın problemi, amacı ve önemi, hipotezleri ve yöntem ve sınırlılığı ele alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde Montessori eğitim sistemi incelemeye tabi tutulmuş, ikinci bölümde ise araştırmanın temelini oluşturan İslam eğitim sistemi hakkında bilgilere yer verilerek, Montessori ve İslam eğitim sisteminin karşılaştırılması yapılmıştır. Araştırmanın yazım aşamasına başlamadan önce Montessori ve İslam eğitim sistemiyle ile ilgili çalışmalar taranmış ve değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Türkiye'deki kütüphanelerdeki konuyla ilgili tüm kaynak eserlerin temini yapılmış, yabancı kaynakların temini için pek çok veritabanlarında taramalar yapılmış ve bu eserler çeşitli şekillerle elde edilmiştir. Araştırma sonucu ortaya çıkan veriler ışığında her iki yaklaşımın benzerlik gösterdiği metot ve ilkeler tespit edilmiş ve elde edilen bulgularla çalışmanın esasını oluşturan her iki yaklaşımın karşılaştırılması yapılmıştır.

Language: Turkish

Published: Bursa, Turkey, 2016

Article

Montessori Spotlight: Teacher Education Action Commission (TEAC) - Supporting Teacher Education Programs

Available from: ProQuest

Publication: Montessori Life, vol. 34, no. 2

Pages: 16-17

See More

Abstract/Notes: Debbie Sheehan, a TEAC Elementary representative, describes her experience: "TEAC provides teacher education program directors and instructors the opportunity to work with seasoned Montessori directors and instructors from various teacher education programs. Currently, AMS is piloting a training program for teacher education programs and their adult learners. Between meetings, members are expected to participate in work groups and subcommittees, review and recommend teacher education programs for affiliation, review and make recommendations for teacher education standards, and serve as ambassadors for the larger teacher education community.

Language: English

ISSN: 1054-0040

Article

Old and New Ideals in Education [a lecture delivered to the Theosophical Fraternity in Education, London, September 26th, 1916]

Available from: HathiTrust

Publication: The Herald of the Star, vol. 5, no. 11

Pages: 485-496

Curuppumullage Jinarajadasa - Speeches, addresses, etc., England, Europe, Great Britain, New Ideals in Education, Northern Europe, Theosophical Society, Theosophy, United Kingdom

See More

Language: English

Article

✓ Peer Reviewed

Görsel Sanatlar Eğitiminde Montessori Eğitimi Yönteminin Öğrenci Bilgi Düzeyine Etkisi / The Effect of the Montessori Education Method on Student Knowledge in Visual Arts Education

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (ETAD) / Journal of Research in Education and Society (JRES), vol. 7, no. 2

Pages: 561-569

Art education, Asia, Creative ability in children, Middle East, Montessori method of education, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: In the traditional school system, many values are set in line with the wishes of adults. This situation appears as a blind conflict between the weak and the strong in education. This environment, which causes the creation of only weak and strong people by keeping the individual in the background, comes to light with the sense of loss and self-worthlessness, and the characteristics of membership left alone or without faith. Individuals with this point of view have developed neither personal courage nor ability to criticize and judge. If we love the child so that he/she can build with his/her own unique values and natural laws, it is possible for us to develop all his abilities. At this point, Montessori Education Method emerges as one of the most valuable methods for us to achieve this development. The Montessori Method is based on the developmental needs of the child and is implemented in a carefully prepared appropriate environment. In this process, when the superiority of the method is realized, the child develops both his/her intelligence and his/her physical and mental abilities with experiences.This study aspires to determine how the primary school second grade visual arts education class topics affect students' knowledge levels by applying the method of Montessori Education. The aim of the study is to cover the effect of teaching art history education with the Montessori Education Method on student knowledge level. / Geleneksel okul sisteminde, yetişkinlerin istekleri doğrultusunda birçok değer konulmaktadır. Bu durum eğitimde sadece zayıf ve güçlünün arasında kör bir çatışma olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyi arka planda tutarak sadece zayıf ve güçlü insanların yaratılmasına sebebiyet veren bu ortam, kendiliğinden gelişen kayıp ve kendi kendine olan değersizlik duygusu ile beraber yalnız başına bırakılmış ya da inançsız üyelik özellikleriyle açığa çıkmaktadır. Bu bakış açısına sahip bireylerin, ne kişisel cesaretleri ne de eleştirme ve muhakeme yetisi gelişmemiştir. Eğer çocuğu kendine özel değerleriyle ve doğal yasalarıyla inşa edebilmesi için seversek bütün yeteneklerini geliştirmemiz mümkün olabilmektedir. Bu noktada Montessori eğitimi bu gelişimi sağlayabilmemiz için en değerli yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Montessori yöntemi çocuğun gelişimsel ihtiyaçları üzerine kurulur ve dikkatlice hazırlanan uygun bir çevrede bu durum kolaylaştırılarak uygulanır. Yöntemin üstünlüğünün farkedildiği bu süreçte çocuk, deneyimlerle hem zekasını hem de fiziksel ve ruhsal yeteneklerini geliştirmektedir. Bu araştırmada, ilköğretim 2. sınıf görsel sanatlar eğitimi ders konularının, Montessori eğitimi yöntemi uygulanarak öğrenci bilgi düzeylerine etkisinin nasıl olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amacı, sanat tarihi eğitiminin montessori eğitimi yöntemiyle öğretilmesinin öğrenci bilgi düzeyine etkisini kapsamaktadır.

Language: Turkish

ISSN: 2458-9624

Doctoral Dissertation (Ed.D.)

Hybrid Montessori Education: Teacher Reflections on the Care and Education of Under-Served Black Children

Available from: DePaul University - Digital Commons

African American children, Americas, Culturally responsive teaching, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - Evaluation, North America, Public Montessori, Social justice, United States of America

See More

Abstract/Notes: This qualitative case study explores how Montessori educators in a public charter Montessori school experience Montessori education for low-income Black children. Using the methodology of a qualitative intrinsic case study, semi-structured interviews were conducted with eighteducators (six teachers and two administrators). The participants are diverse in terms of age (26 to 54), race (three white, six African American), gender (two male and six female) and educational experience (2–25 years teaching). Education for Black children in the United States recounts histories of exclusion and segregation. Montessori education for children in the U.S. over the past 100 years shows a progression from exclusivity to inclusivity with the modern push for Montessori in the public sector. Neoliberal education reform is an important context to consider in the reproduction of injustice in American schools. This study’s findings show that participants are responding to this injustice. Negotiating tension, these educators draw onMontessori philosophy, culturally responsive teaching practices, and the tenets of an education for social justice to meet the unique needs of students who are impacted by trauma, inequity, and structural racism. Blending educational traditions to become more responsive to the conditions created by oppressive constructs has created a path through the tension. Prospect Montessori educators enact a hybrid Montessori program that focuses on relationships, communication, and social/emotional learning. This study’s educational implications stem from a call for Montessorieducation to examine its relevancy for under-served Black students.Keywords: Montessori, Neoliberal education reform, culturally responsive teaching, socialjustice

Language: English

Published: Chicago, Illinois, 2022

Doctoral Dissertation (Ed.D.)

An Investigation of Montessori Education Efficacy versus the Traditional General Education Classrooms for Improved Achievement

Available from: ProQuest Dissertations and Theses

See More

Abstract/Notes: Students who have attended Montessori pre-kindergarten and kindergarten appear to experience greater academic success than those who attend the general classroom. The purpose of this research was to examine what Montessori classrooms did differently than the general education classrooms and whether Montessori prepares students for greater academic success in elementary school. There is a vast amount of literature available on the impact of Montessori education on student achievement, but few comparison studies. The methodology for this research was causal comparative. Quantitative data was collected to ascertain the practices of Montessori classrooms to produce more academic success than that of the general education classroom. The purpose was to determine if students in a Montessori classroom will have higher academic success or if those in a traditional general education classroom setting will have higher achievement on the MAP reading and math assessment.

Language: English

Published: Central, South Carolina, 2023

Book Section

Montessori Education: Ecoliteracy, Sustainability, and Peace Education

Book Title: The Bloomsbury Handbook of Montessori Education

Pages: 545-552

Ecology, Experiential learning, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Sustainability

See More

Abstract/Notes: Maria Montessori’s vision of peace education includes a deep respect for integral human development where a focus on the whole child in the context of the larger community is the norm. Within Montessori education, children learn each part of the universe, living and non-living, play a role in the cosmic order of the world. Long before climate change became a mainstream concern and imminent threat, Montessori understood that ecoliteracy and a deep reverence for understanding how sustainability, sustainable living, respect for the environment, and a deep understanding of the means of production and exchange were essential to the development of a peaceful world. This chapter explores her philosophy of peace education, its relationship to environmental stewardship, and the implementation of these themes within the Montessori context.

Language: English

Published: New York, New York: Bloomsbury Academic, 2023

ISBN: 978-1-350-27561-4 978-1-350-27560-7 978-1-350-27562-1

Series: Bloomsbury Handbooks

Conference Paper

Maria Montessori’s Philosophy of Education: An Early Beginning of Embodied Education

Available from: University Colleges Knowledge database (Denmark)

18th International Network of Philosophers of Education Conference: Pedagogical Forms in Times of Pandemic (Copenhagen, Denmark, 17-20 August 2022)

Comparative education, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Abstract/Notes: For a century Montessori’s philosophy of education has been understood in separation from Dewey’s philosophy of education. According to Thayer-Bacon [1], a plausible explanation is that Kilpatrick, Dewey’s influential student, rejected Montessori’s system of education [2]. His main objection was that her educational system was founded on an outdated psychology. In contrast, this paper suggests, Montessori’s educational systems is founded on a psychology which, like Dewey’s, was markedly ahead of her time by putting purely embodied interactions with the environment as the foundation of human understanding. By comparing Montessori’s psychology [3; 4] to Dewey’s [5; 6] this paper shows their compatibility. The developed pragmatism of Sellars [5;6] and the interactivism of Bickhard [7] further enables us to explain how the prelinguistic human-environment interactions (or transactions), central to Dewey and Montessori, are pure processes [8]. The pure process ontology enables us to see how more complex processes emerge from simpler ones and how learning in the mere causal domain of bodily human-environment interactions can grow into the linguistic and conceptual domain of education. The ambition is to show that a flourishing interaction between Montessori and pragmatism is possible and preferable if we are to understand the proper role of the body in education. [1] Thayer-Bacon, Barbara (2012). Maria Montessori, John Dewey, and William H. Kilpatrick. Education and Culture, 28, 1, 3-20. [2] Kilpatrick, W. H. (1914). The Montessori system examined. Cambridge, Mass.; The Riverside Press [3] Montessori, M. (1912). The Montessori method. NY: Frederick A. Stokes Company [4] Montessori. M. (1949). The absorbent mind. Adyar: The Theosophical Publishing House [5] Dewey, J. (1916). Democracy and education. NY: The Macmillan Company [6] Dewey, J. (1925) Experience and nature. Chicago: Open Court Publishing Company [7] Sellars, W. (1960). Being and Being Known. Proceedings of the American Catholic Philosophical Association, 34, 28-49. [8] Sellars, W. (1981). Foundations for a metaphysics of pure process: The Carus lectures of Wilfrid Sellars. The Monist 64 (1):3-90. [9] Bickhard, M. H. (2009). The interactivist model. Synthese, 166, 3, 547-591. [10] Seibt, Johanna (2016). How to Naturalize Intentionality and Sensory Consciousness within a Process Monism with Gradient Normativity—A Reading of Sellars. In James O'Shea (ed.), Sellars and His Legacy. Oxford: Oxford University Press, 186-222.

Language: English

Published: Copenhagen, Denmark: International Network of Philosophers of Education, 2022

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori Approach in Character Education in Early Childhood Education

Available from: Journal of Positive School Psychology

Publication: Journal of Positive School Psychology, vol. 6, no. 6

Pages: 5936-5947

Asia, Australasia, Early childhood care and education, Early childhood education, Indonesia, Montessori method of education, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: Character education is an effort to form good values imprinted in a person and manifested in the form of behavior so they can distinguish themselves from others. This character education aims to form a strong and noble human being. All educational institutions realize how important the development of character education is for students in their institutions. However, the process of character education has not been fully able to run effectively in all educational institutions because schools emphasize more on increasing students' cognitive abilities. This study aimed to obtain an overview of the extent to which teachers understand the importance of character education in Early Childhood Education (ECE) and the Montessori Method in shaping the character of students. This study is quantitative with a descriptive approach. The sample in this study was ECE teachers in Panongan Sub-district, Tangerang Regency, totaling 112 people. The selection of samples was done using the Simple Random Sampling method. The instrument used was a survey distributed to respondents via Google form. The results of the study indicate that ECE teachers have understood the importance of character education and the Montessori Method which is integrated into 6 aspects of early childhood development through a character education process that is provided continuously at every level.

Language: English

ISSN: 2717-7564

Article

Life Education [Drug education program]

Publication: Montessori Today (London), vol. 1, no. 5

Pages: 12-13

See More

Language: English

ISSN: 0952-8652

Advanced Search