Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1744 results

Article

IMAC News: GEAR Institute, Bangalore, India; Center for Jewish Montessori (CJM), Teaneck, New Jersey

Available from: Internet Archive

Publication: Montessori Observer, vol. 31, no. 3

Pages: 1

See More

Language: English

ISSN: 0889-5643

Bachelor's Thesis

Lasten tyytyväisyys päivähoitoon montessori-päiväkoti Aurinkoleijonassa [Children's satisfaction with daycare at the Montessori daycare center in Aurinkoleijona]

Available from: Theseus (Finland)

Europe, Finland, Montessori schools, Nordic countries, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: The purpose of this Bachelor's thesis is to find out children's satisfaction with day care in montessori kindergarten Aurinkoleijona. This study is part of Verkonkutoja-project conducted at Turku University of Applied Sciences. The objective of this research is to create a patern to collect and process customers' feedback. It focuses on five to six years old children in Aurinkoleijona Salo Unit. ”Quality Game” adapted to the children's needs and abilities was used to collect the data. It contained 24 questions considering six themes related to day care: empathy, educational work, circumstances, reliability, responsiveness and assurance. The total of 11 children played the ”Quality Game for Children”: the test group of 3 children in Halikko Unit and 8 children in Salo Unit. The theoretical frame of reference for this thesis was defined in accordance with the quality of day care. It consisted of the facts collected from different sources. The quality of day care is comprised of the experiences of both clients – children and parents – and day care - workers. The quality of day care can be called intersubjective. According to the results, most of the children are satisfied with day care in montessori kindergarten Aurinkoleijona according to the results. Children are especially satisfied with the staff of Aurinkoleijona and its action. All the corresponders can depend on day care adults. Some of the children think that the adults do not have enough time for them. They also give criticism of the day care assignments. The present time and events has an influence on children's satisfaction. There are occasional events in the background of dissatisfaction. Concentration on the game and other children's opinions have an influence on the results. The results show that children are fond of day care theme days, but there is room for improvement. The results of the thesis and the ”Quality Game for Children” will be used in Verkonkutoja-project during next year. / Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää lasten tyytyväisyyttä päivähoitoon montessori-päiväkoti Aurinkoleijonassa. Työni on osa Turun ammattikorkeakoulun Verkonkutoja -hanketta, jossa kehitetään asiakaspalautteen keruu- ja käsittelymallia kunnille ja yrityksille. Kohderyhmänä oli Salon yksikön 5 – 6 -vuotiaat lapset. Aineistonkeruumenetelmänä käytin Stakesin Laatupeliä, josta olin muokannut lapsille oman version. Lasten laatupelissä lapsille esitettiin 24 kysymystä liittyen päivähoidon eri osa-alueisiin: empatia, kasvatustyö, olosuhteet, luotettavuus, vastaavuus ja varmuus. Lasten laatupeliä pelasi yhteensä 11 lasta: testipelissä 3 lasta Halikossa ja varsinaisessa pelissä 8 Salossa. Teoreettinen viitekehys työssäni oli päivähoidon laadun määrittely. Se koostui eri lähteistä keräämästäni tiedosta. Päivähoidon laatu muodostuu niin asiakkaiden – lasten ja vanhempien – kuin päivähoidon työntekijöidenkin kokemuksista. Päivähoidon laatua voidaankin kuvailla intersubjektiiviseksi. Tulosten mukaan suurin osa lapsista on tyytyväisiä päivähoitoon montessori-päiväkoti Aurinkoleijonassa. Erityisen tyytyväisiä lapset ovat henkilökuntaan ja sen toimintaan. Kaikki vastanneista kertoo luottavansa päiväkodin aikuisiin. Kritiikkiä herättää aikuisten ajankäyttö ja päiväkodin tehtävien tekeminen. Lasten tyytyväisyyteen vaikuttaa juuri käsillä oleva hetki. Varsinkin tyytymättömyyden taustalla on yksittäiset tapahtumat. Lisäksi peliin keskittyminen ja muiden lasten mielipiteet vaikuttavat tuloksiin. Tuloksista ilmenee, että lapset pitävät päiväkodin teemapäivistä, mutta niissä on kehittettävää. Opinnäytetyöni tuloksia ja Lasten laatupeliä käytetään Verkonkutoja-hankkeessa ensi vuoden aikana.

Language: Finnish

Published: Tampere, Finland, 2009

Bachelor's Thesis

Lapsen oman toiminnan ohjauksen tukeminen: Montessori-päiväkoti Aurinkoleijonassa [Supporting the child's own activity control: Montessori daycare center Aurinkoleijona]

Available from: Theseus (Finland)

Europe, Finland, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori schools, Nordic countries, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: The purpose of this qualitative thesis was to find out whether Montessori pedagogy based Montessori day care center Aurinkoleijona supports the self-management of the child, and what kind of experiences the parents of children have in the subject area. The thesis is a case study, and in the theoretical part it raises the documents guiding the early childhood education as well as the history of Finnish early childhood education, and the alternative pedagogics. Further, the thesis immerses Montessori pedagogy and the development of self-regulation and self-management of the child. At present, children's learning and learning difficulties are topical themes. Finland has been in the elite of the Programme for International Student Assessment (PISA) for many years, but recently the results have weakened. Learning difficulties are influenced by many factors, but one factor that can be considered is the difficulties that are faced in self-management. In order for a child to have a good start in the development of self-management, attention should be paid to supporting it in early childhood education. With Finnish early childhood education being high quality, it provides a good foundation for the overall development of each child, including self-management. The thesis deals with the development of practical early childhood education in the Montessori day care center Aurinkoleijona by exploring potential development targets for supporting the child's self-management. The research questions are: "How does the Montessori pedagogy support the child’s self-management?" and "What kind of experiences do parents have with their child’s or children’s self-management?". Research methods were observation and a questionnaire for the parents of the child. Material was analyzed by utilizing content analysis. The results show that the operational environment of the Montessori day care center Aurinkoleijona has been created in a way that it supports the self-management of the child by many means. Versatile functions, calmness of the atmosphere, furniture that are in the child’s level, and the role of adults in the environment enable a good basis for supporting the self-management of the child. Parents’ experiences of day care center were positive. Children in the day care center are growing up to be independent, and self-directed future schoolchildren, who take others into consideration. / Tämän laadullisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, tukeeko montessoripedagogiikkaan pohjautuva Montessori-päiväkoti Aurinkoleijona lapsen oman toiminnan ohjausta sekä minkälaisia kokemuksia lasten vanhemmilla on tästä ohjauksesta. Opinnäytetyö on tapaustutkimus, jonka teoriaosiossa nostetaan esille varhaiskasvatusta ohjaavien asiakirjojen lisäksi suomalaisen varhaiskasvatuksen historiaa sekä vaihtoehto pedagogiikoita. Työssä syvennytään lisäksi tarkemmin Montessoripedagogiikkaan sekä lapsen itsesäätelyn ja oman toiminnan ohjauksen kehittymiseen. Tänä päivänä lasten oppiminen ja oppimisvaikeudet ovat ajankohtainen puheenaihe. Suomi on loistanut PISA-tutkimuksen kärjessä monia vuosia, mutta viime vuosina tulokset ovat heikentyneet. Oppimisvaikeuksien taustalla vaikuttavat monet tekijät, mutta yhtenä tekijänä voidaan pitää vaikeuksia oman toiminnan ohjauksessa. Jotta lapsi saa hyvän alun oman toiminnan ohjauksen kehittymiseen, on varhaiskasvatuksessa kiinnitettävä huomiota sen tukemiseen. Suomalaisen varhaiskasvatuksen ollessa laadukasta, se mahdollistaa hyvän pohjan jokaisen lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle, sisältäen myös oman toiminnan ohjauksen. Opinnäytetyö kiinnittyy käytännön varhaiskasvatustyön kehittämiseen Montessori-päiväkoti Aurinkoleijonassa tutkimalla mahdollisia kehittämiskohteita lapsen oman toiminnan ohjauksen tukemisen osalta. Tutkimuskysymykset ovat: ”Millä tavoin Montessori-pedagogiikka tukee lapsen oman toiminnan ohjausta?” sekä ”Minkälaisia kokemuksia vanhemmilla on lapsensa/lastensa oman toiminnan ohjauksesta?”. Tutkimusaineiston keruumenetelminä käytettiin havainnointia ja lapsen vanhemmille suunnattua kyselylomaketta. Aineisto analysointiin sisällönanalyysia hyödyntämällä. Tutkimustulokset osoittavat, että Montessori-päiväkoti Aurinkoleijonan toimintaympäristö on luotu niin, että se tukee lapsen oman toiminnan ohjausta monin keinoin. Monipuoliset toiminnot, ilmapiirin rauhallisuus, kalusteiden lapsentasoisuus ja aikuisten rooli ympäristössä mahdollistavat hyvän pohjan lapsen oman toiminnan ohjauksen tukemiselle. Lasten vanhempien kokemukset päiväkodista olivat positiivisia. Lapsista kasvaa päiväkodissa itsenäisiä, omaohjautuvia ja toiset huomioon ottavia tulevia koululaisia.

Language: Finnish

Published: Turku, Finland, 2017

Article

Montessori-Zentrum für Ghana [Montessori Center for Ghana]

Publication: Montessori: Zeitschrift für Montessori-Pädagogik, vol. 34, no. 2

Pages: 73-74

Africa, Ghana, Sub-Saharan Africa, West Africa

See More

Language: German

ISSN: 0944-2537

Book Section

Beurteilung eines Konzeptes für eine Montessori-Bildungsstätte in Kufstein mit Hilfe strategischer und operativer Controllinginstrumente [Assessment of a concept for a Montessori educational center in Kufstein with the help of strategic and operational controlling instruments]

Book Title: Untersuchungen und Ansätze zur Weiterentwicklung der Montessori-Pädagogik in Österreich [Investigations and approaches for the further development of Montessori pedagogy in Austria]

Pages: 150-174

See More

Language: German

Published: Innsbruck, Germany: Studien Verlag, 2009

Edition: 1st ed.

ISBN: 978-3-7065-4721-5 3-7065-4721-X

Series: Initiative neues Lernen

Book Section

Pädagogisches Zentrum am Sonnberg - eine Montessori Einrichtung für 1- bis 18-jährige [Pedagogical Center at Sonnberg - a Montessori facility for 1 to 18 year olds]

Book Title: Montessori-Pädagogik das Kind im Mittelpunkt

Pages: 231-248

See More

Language: German

Published: Wien, Austria: Jugend & Volk, 2020

ISBN: 978-3-7100-4362-8 3-7100-4362-X

Article

Montessōri no ningen gakuron / モンテッソーリの人間学論 [The Anthropology of Montessori: Centered Around Life]

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 30

Pages: 61-69

Asia, East Asia, Japan

See More

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Article

Music in Michigan Montessori School [Northville Montessori Center, Northville, Michigan]

Publication: Montessori Observer, vol. 5, no. 2

Pages: 1, 3

See More

Language: English

ISSN: 0889-5643

Article

Congratulations! Laguna Niguel Montessori Center the First Montessori School to Receive MSAC Accreditation [Orange County, California]

Publication: The National Montessori Reporter, vol. 25, no. 3

Pages: 32–34

See More

Language: English

Article

New Distance Learning for the New Millennium [Interview with Paula Glasgow]

Publication: Montessori International, vol. 9, no. 3

Pages: 45–46

See More

Language: English

ISSN: 1470-8647

Advanced Search