Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1636 results

Master's Thesis

Okul Öncesi Çocuklarının Renk ve Doku Bilgilerini Edinmelerine Montessori Eğitim Yönteminin Etkililiği / The Effectiveness of the Montessori Education Method to Acquire Color and Texture Knowledge of Pre-School Children

Available from: ProQuest Dissertations and Theses

Asia, Middle East, Montessori method of education, Preschool children, Sensorial materials, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: In this research, the effectiveness of Montessori Method in acquiring color and texture knowledge of pre-school children has been examined. The dependent variable of this study is the color and texture knowledge of the children, the independent variable is Montessori Method. The study is planned both quantitative and qualitative, and experimental as well. 40 students are included in study group as experiment and control group.The experiment group consisted of 20 children aged between 4-5 years, who were trained in Montessori Method in Konya Selçuk University Health Sciences Faculty İhsan Doğramacı Practice Kindergarden in 2016-2017 academic year and selected by neutral assignment. The control group consisted of 20 children aged 4-5 years who were educated in Meram Gündoğdu Private Kindergarden School by the Ministery of Education’s pre-school education program. In the study, the “Color and Texture Knowledge Assessment Test” was used, which was prepared by the researcher of this paper and approved by an expert. These tests are applied as pre-test, post-test and tracking test. In the analysis of the data, Mann Whitney U Test and Wilcoxon Marked Ranks Test were applied. Results; ● There is no significant difference between the color knowledge pre-test rank averages of the experiment and control groups (p>0.05). ● There is no significant difference between the experiment and control group’s texture knowledge pre-test rank averages. (p>0.05). ● The color knowledge of the experiment group’s post-test rank averages are notably higher than the pre-test rank averages [Z=3.55; p< 0.05]. ● The texture knowledge of the experiment group’s post-test rank averages are notably higher than the pre-test rank averages. (Z=3.83,p<0.05). ● Although there is no notable difference between the post-test rank averages of both the experiment and the control groups, the experiment group’s color information is higher (p˃0.05). ● The texture information of the experiment group’s post-test rank averages are notably higher than the control group (p<0.05). ● There is no reasonable difference between the experiment group’s color information post-test and the tracking test rank averages (Z=0.27, p>0.05). ● There is no reasonable difference between the experiment group’s texture information post test and the tracking test rank averages (Z=0.24, p>0.05). The general conclusion is that the Montessori Method contributes positively to the acquisition of color and texture knowledge of preschool children and it is more effective than the Pre-School Education Program of the Ministry of Education / Bu araştırmada, Montessori Yöntemi’nin okul öncesi çocuklarının renk ve doku bilgilerini edinmelerine etkililiği incelenmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni çocukların renk ve doku bilgileri, bağımsız değişkeni ise Montessori Yöntemi’dir. Araştırma nicel ve nitel, aynı zamanda deneysel olarak planlanmıştır. Çalışma grubuna deney ve kontrol grubu olarak toplam 40 çocuk dâhil edilmiştir. Deney grubunu, 2016-2017 öğretim yılında Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulunda Montessori yöntemi ile eğitim alan ve yansız atama ile seçilen 4-5 yaş grubu 20 çocuk; kontrol grubunu Meram Özel Gündoğdu Koleji Anaokulu’nda MEB Okul Öncesi Eğitim Programı ile eğitim alan 4-5 yaş grubu 20 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada, araştırmacı tarafından hazırlanan ve uzman onayı alınan” Renk ve Doku Bilgilerini Değerlendirme Testi” kullanılmıştır. Testler ön test, son test ve izleme testi olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde; Mann Whitney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi uygulanmıştır. Bulgular: ● Deney ve kontrol grubu renk bilgisi ön test sıra ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur (p>0.05). ● Deney ve kontrol grubu doku bilgisi ön test sıra ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur (p>0.05). ● Deney grubunun renk bilgisi son test sıra ortalamaları ön test sıra ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir [Z=3.55; p< 0.05]. ● Deney grubunun doku bilgisi son test sıra ortalamaları ön test sıra ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir (Z=3.83,p<0.05). ● Deney ve kontrol grubu renk bilgisi son test sıra ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark olmamasına rağmen deney grubununki daha yüksektir (p˃0.05). ● Deney grubu doku bilgisi son test sıra ortalamaları, kontrol grubu doku bilgisi son test sıra ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir(p<0.05). ● Deney grubu renk bilgisi son test ve izleme testi sıra ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır (Z=0.27, p>0.05). ● Deney grubu doku bilgisi son test ve izleme testi sıra ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır (Z=0.24, p>0.05). Ulaşılan genel sonuç, Montessori Yöntemi’nin okul öncesi çocuklarının renk ve doku bilgilerini edinmelerine olumlu katkı sağladığı ve MEB Okul Öncesi Eğitim Programına göre daha etkili olduğudur.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2018

Master's Thesis

Din ve ahlak eğitimi bağlamında Montessori yönteminin çocukların sosyal yaşamındaki tezahürleri (Palet ilkokulu örneği) / Reflections of Montessori method on children's social life in the context of relegious and moral education (Example of Palet primary school)

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Child development, Middle East, Montessori method of education, Moral development, Moral education, Religious education, Social emotional learning, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Çocukluk dönemi insan yaşamının en kritik dönemlerinden biridir. Çünkü bu dönem, insanın; kişiliğinin, sosyal ilişkilerinin, dini yaşamının tohumlarının atıldığı bir dönemdir. Bu yüzden bu dönemde çocuğun gelişiminin çok iyi takip edilmesi ve verilmek istenen eğitimin buna göre planlanması gerekir. Alternatif eğitim yaklaşımlarından biri olan "Montessori yöntemi" çocukların gelişim evrelerine uygun olarak eğitim vermeyi önemseyen bir yaklaşımdır. Dünyanın çocukları merkeze alarak en iyi noktaya gelebileceğini savunan Montessori yöntemi günümüzde oldukça ilgi görmektedir. Çocuğun doğuştan iyi olması felsefesi ile hareket eden, çocuk haklarına saygılı olmayı temel alan ve bununla beraber birçok insani değeri içinde barındıran bir yöntemin milli ve manevi değerlerine bağlı bir toplum inşa edilmesi hususunda ne derece etkin olduğu bizleri bu çalışmayı yapmaya teşvik etti. Konuyla ilgili daha önce alan araştırmasının henüz yapılmamış olması da araştırmanın önemini artırmaktadır. Araştırmamızın birinci bölümünde, Maria Montessori'nin hayatına, mesleki geçmişine, Montessori yönteminin felsefi temellerine, etkilenmiş olduğu kişilere ve bu yönteme yönelik yapılan eleştirilere yer verilmiştir. İkinci bölümünde, Montessori eğitiminin dayandığı temel ilkeler, Montessori eğitim programının özellikleri ve geleneksel eğitim sistemine göre farklılıkları ele alınmıştır. Üçüncü bölümünde, din ve ahlak eğitimi, Montessori yöntemi ile din ve ahlak gelişimi, Montessori yönteminin ahlaki gelişim sonuçları ve sınıf düzeni ile ilgili Unsurların din ve ahlak eğitimine katkılarından bahsedilmiştir. Son bölümde ise Montessori yöntemi ile verilen din ve ahlak eğitiminin öğrencilerin sosyal yaşamındaki tezahürlerini görebilmek amacıyla Özel Palet İlkokulu'nda okuyan öğrenci velilerine uygulanan anket sonuçları, veriler ışığında ve yaptığımız gözlemler esas alınarak değerlendirilmiştir. / Childhood is one of the most critical periods of human life. Because this is the period which the seeds of personality, social relations and religious life are laid. Therefore, it is necessary to follow the development of the child very well during this period and to plan the training to be given accordingly. Montessori method, which is one of the alternative education approaches, is an approach that gives importance to education in accordance with the developmental stages of children. Montessori method, which advocates that the world can come to the best version of it by taking the children to the center, is very popular nowadays. It is an educational system which is giving importance to well-being of the children and it is based on respecting children's rights. The national and moral values of a method that contains many human values, encouraged us to do this study. The fact that the field research has not been conducted on the subject has increased the importance of the research. In our study, the life of Maria Montessori, her professional background, the philosophical foundations of the Montessori education, the people she was influenced and the criticisms made about it. The basic principles of Montessori education, the features of the Montessori education program and the differences according to the traditional education system are discussed. Religion and moral education, a moral development with Montessori educational system, and the results of a moral education in Montessori system and the contribution of classroom order in the system to moral development were discussed. The moral development results of Montessori method, the contributions to religious and moral education were mentioned. A questionnaire was applied to the parents of the students attending the Private Palet Primary School in order to see the religious and moral education given by the Montessori method in the social life of the students. In the light of the data, evaluations were made based on our observations.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2019

Master's Thesis

Değerler eğitiminde Montessori yöntemi / The values education in Montessori method

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Abstract/Notes: The objective of this study is to research the role of Dr. Maria Montessori's method developed based on her observations in moral education. Within this context, reflection of the concept of morals to Montessori's life and method; and the morals to be learnt initially is reviewed and analyzed in this thesis. When preparing this thesis, historical method based on the model of literature review is adopted. In this study, the theoretical data of Montessori and her empirical research comprising moral education are examined as a whole. Therefore, the theoretical and the practical information are combined together. In this research, Maria Montessori's life and especially the Montessori education in preschool are discussed in detail. The difference of the Montessori Method from the traditional education and the main purpose of the Montessori Method are prescribed. Features of the childhood are assessed. The data used in this thesis is mostly collected from Montessori's books, symposiums or the books containing her speeches and the authors' interpretation was reduced to a minimum. The morals to be adopted initially are detected and importance of the moral education is emphasized. Moreover, adoption methods accepted by different theories are described. The philosophy of Montessori's method's education system which differs from the other systems and the place of this philosophy in moral education are assessed. The training systems used in Montessori Method in order for children to adopt morals are detected. The researches on the subject matter are gathered and success of Montessori in moral education is indicated. / Bu çalışmanın amacı; Dr. Maria Montessori'nin yapmış olduğu gözlemlere dayanarak ortaya koyduğu metodunun 'değerler eğitimi' kazandırmadaki rolünü incelemektir. Bu amaçla, değerler kavramının Montessori'nin hayatındaki ve metodundaki yansımalarına ve Montessori'nin öncelikli kazandırmak istediği değerlere yer verilmiştir. Yapılan araştırma, literatür taraması modeline dayalı tarihsel yöntemle hazırlanmış bir çalışmadır. Çalışmada Montessori'nin kuramsal bilgileri ile değerler eğitimini içeren deneysel araştırmaları bir bütün olarak ele alınmıştır. Böylece kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgiler birlikte kullanılmıştır. Araştırmada Maria Montessori'nin hayatı ve özellikle okul öncesi dönemde Montessori eğitimi ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Montessori Metodu'nun geleneksel eğitim metotlarından farkı üzerinde durulmuş, genel amaçları belirtilmiştir. Montessori'ye göre, çocukluk döneminin özellikleri hakkında değerlendirme yapılmıştır. Verilerin Montessori'nin kitaplarından, sempozyumlarından ya da konuşmalarını içeren kitaplardan toplanmasına özen gösterilerek yazarların yorumları minimuma indirgenmiştir. Öncelikli verilmesi gereken değerler belirlenmiş ve değerler eğitiminin önemi vurgulanmıştır. Ayrıca farklı kuramların değerleri kazandırma şekilleri ortaya koyulmuştur. Montessori Yöntemi'nin diğer yöntemlerden farklı olan eğitim felsefesi ve bu felsefenin değerler eğitimindeki şekli üzerine değerlendirme yapılmıştır. Montessori Yöntemi'nin değerler eğitimini kazandırırken kullanmış olduğu yöntemler belirlenmiştir. Konu ile ilgili yapılan araştırmalar derlenerek Montessori'nin değerler eğitimi kazandırmadaki başarısı gözler önüne serilmiştir.

Language: Turkish

Published: Istanbul, Turkey, 2014

Doctoral Dissertation

Montessori yöntemine dayalı öğretim tasarımının birinci sınıf öğrencilerinin hazırbulunuşluklarına matematik ve okuma-yazma becerilerine etkisi / Effect of teaching design based on Montessori method on the readiness and mathematics, reading and writing skills of first class

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Mathematics education - Achievement, Middle East, Montessori method of education, Preschool children, Reading - Academic achievement, Turkey, Western Asia, Writing - Achievement, Writing - Instruction and study

See More

Abstract/Notes: The purpose of this research is to investigate the effect of Montessori Method which is widely used among alternative training models, on the readiness, mathematics and reading and writing skills of first grade elementary students. As the research model, nested pattern being among mixed method research patterns has been preferred. In the quantitative side of the study, experimental design has been used and in the qualitative side, interview and observations have been used. Research study group was composed of 23 learners attending two different elementary schools in Burdur Altinyayla district within academic period of 2017-2018 as well as class teacher of experimental group and the parents. In the preparation of teaching design that is based on Montessori Method that is applied in the study, ADDIE approach has been taken as basis. In the first period of academic years of 2017-2018, in the experimental group Montessori Method has been applied and in the control group, MEB teaching program events have been applied. Quantitative data of research have been obtained by using 'Metropolitan School Maturity Test' (Oktay, 1980), 'Early Mathematics Skills Test (TEMA-3)' (Erdoğan, 2006) and reading and writing skills assessment forms developed by the researcher (reading speed, comprehension, writing speed, writing speed, legibility). "Metropolitan School Maturity Test' and 'Early Mathematics Skills Test" have been applied as pre-test and post-test, while reading and writing skills assessment forms have been applied as post-test and permanency test. In gathering qualitative data, teacher and parent interview forms, researcher observations (notes, photography and video records) and teacher diaries have been used. In the analysis of quantitative data, for dependent and independent samples groups, t-test, Mann Whitney U Test and Wilcoxon Marked Sequences Test have been used and impact sizes have been calculated. In the analysis of qualitative data, Miles and Huberman Model has been used. According to the quantitative results of research, Montessori Method improves readiness, mathematics and reading, writing skills. According to qualitative research results, it has been determined that the method enables easy and permanent learning with its integrated thematic approach and that it improved communication, creative thinking, decision taking skills as wells as hand skills of learners and that it improved collaboration of learner-learner and learner-teacher-parent. It has been seen that qualitative outcomes of research supported the quantitative results. It has been observed that Montesori Method has been effective in first class of elementary school. Longitudinal studies can be performed as relating with implementation of Montessori Method in elementary school. / Bu araştırmanın amacı, alternatif eğitim modelleri arasında yaygın olarak kullanılan Montessori Yöntemi'nin, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin hazırbulunuşluklarına, matematik ve okuma yazma becerilerine etkisini incelemektir. Araştırma modeli olarak karma yöntem araştırma desenlerinden iç iç geçmiş desen tercih edilmiştir. Çalışmanın nicel kısmında yarı deneysel desen, nitel kısmında ise görüşme ve gözlem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 öğretim yılında, Burdur Altınyayla ilçesinde iki ayrı ilkokula devam eden 23 öğrenci ile deney grubu sınıf öğretmeni ve velileri oluşturmaktadır. Çalışmada uygulanan Montessori Yöntemi'ne dayalı öğretim tasarımının hazırlanmasında ADDIE yaklaşımı temel alınmıştır. 2017-2018 öğretim yılının birinci döneminde deney grubunda Montessori Yöntemi, kontrol grubunda MEB öğretim programı etkinlikleri uygulanmıştır. Araştırmanın nicel verileri, 'Metropolitan Okul Olgunluğu Testi' (Oktay, 1980), 'Erken Matematik Yeteneği Testi' (Erdoğan, 2006) ve araştırmacı tarafından geliştirilen okuma yazma becerileri değerlendirme formları (okuma hızı, okuduğunu anlama, yazma hızı, yazı okunaklılığı değerlendirme formu) kullanılarak elde edilmiştir. 'Metropolitan Okul Olgunluğu Testi' ile 'Erken Matematik Yeteneği Testi (TEMA-3)' ön test ve son test olarak, okuma yazma becerileri değerlendirme formları ise son test ve izleme testi olarak uygulanmıştır. Nitel verilerin toplanmasında öğretmen ve veli görüşme formları, araştırmacı gözlemi (notlar, fotoğraf ve video kayıtları) ve öğretmen günlüğü kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde bağımlı ve bağımsız örneklemler için t-Testi, Mann Whitney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmış ve etki büyüklükleri hesaplanmıştır. Nitel verilerin analizinde Miles ve Huberman Modeli kullanılmıştır. Araştırmanın nicel sonuçlarına göre Montessori Yöntemi; hazırbulunuşluluğu, matematik ve okuma yazma becerilerini geliştirmektedir. Nitel araştırma sonuçlarına göre yöntemin bütünleştirilmiş tematik yaklaşımı ile kolay ve kalıcı öğrenme sağladığı, öğrencilerin iletişim, yaratıcı düşünme, karar verme becerileri ile el becerilerini geliştirdiği, öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen-veli işbirliğini artırdığı belirlenmiştir. Araştırmanın nitel sonuçlarının nicel sonuçları desteklediği görülmüştür. İlkokul birinci sınıfta Montesori Yöntemi'nin etkili olduğu görülmüştür. Montessori Yöntemi'nin ilkokulda uygulanması ile ilgili boylamsal çalışmalar yapılabilir.

Language: Turkish

Published: Burdur, Turkey, 2019

Article

✓ Peer Reviewed

Pembelajaran Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini melalui Metode Montessori selama Pandemi COVID-19 [Learning Religious and Moral Values for Early Childhood through the Montessori Method during the COVID-19 Pandemic]

Available from: Jurnal Obsesi

Publication: Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini [Journal of Obsession: Journal of Early Childhood Education], vol. 6, no. 2

Pages: 693-703

Asia, Australasia, COVID-19 Pandemic, Indonesia, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: Nilai Agama dan Moral (NAM) perlu ditanamkan sejak usia dini untuk bekal anak di usia tumbuh kembang selanjutnya. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran NAM melalui metode montessori selama pandemi covid-19. Penelitian ini dianalisis dengan metode kualitiatif deskriptif. Subjek dipilih menggunakan teknik sampel nonprobability sampling yaitu purposive sample. Terdapat 5 subjek penelitian yang terdiri dari 2 orang guru kelas, 2 orang tim kurikulum, dan 1 orang kepala sekolah. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi untuk mengumpukan data dengan proses analisis melalui empat tahapan yaitu reduksi data, display data, kesimpulan serta verifikasi data. Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek penelitian disimpulkan bahwa pembelajaran NAM selama pandemi covid-19 dilakukan dengan media sosial (zoom dan whatsapp). Pembelajaran NAM dikolaborasikan dengan metode montessori yang berpusat pada anak dan mengajarkan mengenai life skill, sehingga anak mudah memahami dan memiliki keterampilan hidup.

Language: Indonesian

DOI: 10.31004/obsesi.v6i2.1042

ISSN: 2549-8959

Article

✓ Peer Reviewed

Pengembangan Buku Panduan Homeschooling Berbantuan Metode Montessori Untuk Pengenalan Bahasa Inggris Dasar Pada Anak [Development of a Montessori Method Assisted Homeschooling Handbook for Introduction to Basic English in Children]

Available from: Institut Pendidikan Tapanuli Selatan (Indonesia)

Publication: Jurnal Education and Development, vol. 10, no. 1

Pages: 68-71

Asia, Australasia, Indonesia, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: Pandemi covid-19 yang berimbas juga kepada dunia pendidikan yang harus melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh menyebabkan juga permasalahan baru mengenai pendampingan belajar siswa khususnya siswa usia TK dalam melaksanakan pembelajaran secara daring dengan pendampingan orang tua di rumah. Berangkat dari permasalahan awal ini, penulis mengadakan penelitian pengembangan buku panduan homeschooling berbantuan metode Montessori untuk pengenalan bahasa Inggris dasar untuk siswa TK B di Kiddos Preschool Gianyar. Kiddos Preschool dipilih sebagai lokasi karena siswa TK B di sekolah tersebut menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris dalam pembelajarannya baik online maupun saat kelas offline. Jumlah subjek yang dipergunakan untuk uji produk kelompok kecil adalah sejumlah 15 orang tua beserta anaknya sebagai siswa TK B. Dari hasil penelitian pengembangan tersebut didapatkan hasil bahwa buku panduan ini sangat baik dipergunakan untuk mengenalkan bahasa Inggris dasar pada anak usia TK B. Ditambah lagi ketika uji kelompok kecil didapatkan hasil keefektifan yang sangat efektif buku ini dipergunakan sebagai panduan homeschooling oleh orang tua kepada anaknya dalam pengenalan bahasa Inggris dasar. / The COVID-19 pandemic which also affected the world of education, which had to implement Distance Learning, also caused new problems regarding student learning assistance, especially kindergarten age students in carrying out online learning with parental assistance at home. Departing from this initial problem, the author conducted research on the development of a homeschooling guidebook assisted by the Montessori method for the introduction of basic English for Kindergarten B students at Kiddos Preschool Gianyar. Kiddos Preschool was chosen as the location because Kindergarten B students at the school use English as the language of instruction in their learning both online and during offline classes. The number of subjects used for the small group product test were 15 parents and their children as Kindergarten B students.

Language: Indonesian

ISSN: 2614-6061, 2527-4295

Archival Material Or Collection

Maria Montessori: Montessori Method teaching tools, circa 1920-1950

Available from: UMass Boston

See More

Abstract/Notes: This collection consists of wooden boxes, shapes, sticks, and metal rings used by teachers following the Montessori Method. Some of the items were described by a member of UMass Boston's Education Department for a Healey Library exhibit in 1989. The collection also includes: Maria Montessori, The Montessori Method (New York: Schocken Books, 1964; and a 1980's Nienhuis Montessori USA catalog of teaching tools

Language: English

Archive: University of Massachusetts, Boston (Boston, Massachusetts)

Article

✓ Peer Reviewed

A utilização do Método Montessori como ferramenta para contribuição do desenvolvimento socioemocional na primeira infância / The use of the Montessori Method as a tool to contribute to early childhood socio-emotional development

Available from: European Publications

Publication: Cuadernos de Educación y Desarrollo, vol. 15, no. 9

Pages: 8420-8438

Autonomy in children, Interpersonal relationships, Montessori method of education

See More

Abstract/Notes: When intrapersonal conflicts are observed in the resolution of everyday setbacks in most children who are experiencing early childhood (2 to 6 (two to six years)), there was a need to elaborate this research in order to find ways that can contribute to the processes of building socio-emotional knowledge. Therefore, we want to analyze whether and how the Montessori Method can contribute to this development of the subject when it needs to resolve conflicts. In view of this, the application of the Montessori method may be a methodology capable of helping to alleviate, or even to resolve, the problem. This method seeks to make children more independent as to the mastery of their emotional and social stability. The general objective of this article is to analyze the contribution of the Montessori Method to the independence of children, in the area of their socio-emotional aspects. The specific objectives are: to clarify what intrapersonal conflicts are and to exemplify situations; to understand the Montessori Method when it comes to autonomy and independence in childhood and to ratify the contribution of the method to socio-emotional development. The sequence of discussion sessions of the article deals with subjects that can clarify the aforementioned objectives, which are called: Intra-personal conflicts and example of situations; Montessori method - autonomy and independence of children and contribution of the Montessori method to socioemotional development in early childhood. The methodology used for this research is qualitative and bibliographic, since concepts and reflections that already exist on the theme will be analyzed. The expectation of the authors is that adults who read this article can promote actions and behaviors that contribute to the independence and autonomy of children, mainly in relation to the domain of emotional stability, so that children learn to deal with their intrapersonal conflicts in a natural, reflective, calm and direct way; demonstrating the possible contribution of the method in the maturation of this domain. / Ao serem observados conflitos intrapessoais na resolução de contratempos cotidianos em grande parte das crianças que estão vivenciando a primeira infância (2 a 6 (dois a seis anos)), houve a necessidade de elaborar esta pesquisa a fim de encontrar maneiras que possam contribuir para os processos de construção de conhecimentos socioemocionais. Portanto deseja-se analisar se, e como, o Método Montessori pode contribuir para este desenvolvimento do sujeito quando este necessita resolver conflitos. Em vista disso, a aplicação do Método Montessori pode ser uma metodologia capaz de contribuir para amenizar, ou até mesmo, para uma possível resolução da problemática. Este método procura tornar as crianças mais independentes quanto ao domínio de suas estabilidades emocionais e sociais. O objetivo geral deste artigo consiste em analisar a contribuição do Método Montessori para a independência das crianças, quanto ao domínio dos seus aspectos socioemocionais. Quanto aos objetivos específicos destaca-se: esclarecer o que são os conflitos intrapessoais e exemplificar situações; compreender o Método Montessori quando se trata de autonomia e independência na infância e ratificar a contribuição do método para o desenvolvimento socioemocional. A sequência de sessões de discussão do artigo trata de assuntos que possam esclarecer os objetivos supracitados, os quais são denominados: Conflitos intrapessoais e exemplo de situações; Método Montessori – autonomia e independência infantil e contribuição do Método Montessori para o desenvolvimento socioemocional na primeira infância. A metodologia utilizada para esta pesquisa é qualitativa e bibliográfica, pois serão analisados conceitos e reflexões que já existem a respeito do tema. A expectativa das autoras é que os adultos que lerem este artigo possam promover ações e condutas que contribuam para a independência e autonomia das crianças, principalmente, com relação ao domínio da estabilidade emocional, para que as crianças aprendam a lidar com seus conflitos intrapessoais de maneira natural, reflexiva, calma e direta; demonstrando a possível contribuição do método na maturação deste domínio.

Language: Portuguese

DOI: 10.55905/cuadv15n9-025

ISSN: 1989-4155

Book

Montessori Paddhati / મોંતેસૂરિ પદ્ધતિ / Montessori Method

Asia, Early childhood care and education, Early childhood education, Education, India, South Asia

See More

Abstract/Notes: Translation of Maria Montessori's seminal work, The Montessori Method, into the Gujarati language.

Language: Gujarati

Published: India, 1932

Edition: 2nd ed.

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori Method in Early Childhood Education: A Systematic Review / Erken Çocukluk Eğitiminde Montessori Yöntemi: Bir Sistematik Derleme

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Cukurova University Faculty of Education Journal, vol. 50, no. 2

Pages: 1154-1183

Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Abstract/Notes: The aim of this study was to examine the researches on the Montessori method in the field of early childhood education in Turkey and to analyze the studies conducted until April 2020, without any starting date limitation, according to the study group, the pattern, the year of publication, the data collection tools used, the purposes and the subjects studied. 22 articles were analyzed within the scope of the research. There are 15 articles using quantitative research method, 6 articles using qualitative research method and 1 article using mixed research method in the analyzed studies. The samples of the studies were grouped under four headings as child, teacher, teacher candidate and family. It was observed that 16 out of 22 articles examined in the study used a scale or test whose validity and reliability were made, an interview form in 5 studies and an observation report in one study. Most of the studies conducted as quantitative researches and the used scales have shown that the studies are result-oriented not process-oriented. In the study, it was observed that the studies on the Montessori approach were more in 2019 (n = 7) and 2016 (n = 6) compared to other years. Research results showed that researches focus more on visual perception and cognitive development. Studies can be made on all areas of child development rather than focusing on a few areas, and the Montessori approach applied in Turkey can be evaluated with a general view. It is expected that this research will contribute to the determination of the gaps in the field related to the Montessori method.

Language: English

DOI: 10.14812/cuefd.873573

ISSN: 1302-9967

Advanced Search