Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1499 results

Article

Dr. Montessori [and Some Montessori Sayings]

Available from: HathiTrust

Publication: Kindergarten-Primary Magazine, vol. 26, no. 5

Pages: 146-147

Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy

See More

Language: English

Bachelor's Thesis

Lapsen oman toiminnan ohjauksen tukeminen: Montessori-päiväkoti Aurinkoleijonassa [Supporting the child's own activity control: Montessori daycare center Aurinkoleijona]

Available from: Theseus (Finland)

Europe, Finland, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori schools, Nordic countries, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: The purpose of this qualitative thesis was to find out whether Montessori pedagogy based Montessori day care center Aurinkoleijona supports the self-management of the child, and what kind of experiences the parents of children have in the subject area. The thesis is a case study, and in the theoretical part it raises the documents guiding the early childhood education as well as the history of Finnish early childhood education, and the alternative pedagogics. Further, the thesis immerses Montessori pedagogy and the development of self-regulation and self-management of the child. At present, children's learning and learning difficulties are topical themes. Finland has been in the elite of the Programme for International Student Assessment (PISA) for many years, but recently the results have weakened. Learning difficulties are influenced by many factors, but one factor that can be considered is the difficulties that are faced in self-management. In order for a child to have a good start in the development of self-management, attention should be paid to supporting it in early childhood education. With Finnish early childhood education being high quality, it provides a good foundation for the overall development of each child, including self-management. The thesis deals with the development of practical early childhood education in the Montessori day care center Aurinkoleijona by exploring potential development targets for supporting the child's self-management. The research questions are: "How does the Montessori pedagogy support the child’s self-management?" and "What kind of experiences do parents have with their child’s or children’s self-management?". Research methods were observation and a questionnaire for the parents of the child. Material was analyzed by utilizing content analysis. The results show that the operational environment of the Montessori day care center Aurinkoleijona has been created in a way that it supports the self-management of the child by many means. Versatile functions, calmness of the atmosphere, furniture that are in the child’s level, and the role of adults in the environment enable a good basis for supporting the self-management of the child. Parents’ experiences of day care center were positive. Children in the day care center are growing up to be independent, and self-directed future schoolchildren, who take others into consideration. / Tämän laadullisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, tukeeko montessoripedagogiikkaan pohjautuva Montessori-päiväkoti Aurinkoleijona lapsen oman toiminnan ohjausta sekä minkälaisia kokemuksia lasten vanhemmilla on tästä ohjauksesta. Opinnäytetyö on tapaustutkimus, jonka teoriaosiossa nostetaan esille varhaiskasvatusta ohjaavien asiakirjojen lisäksi suomalaisen varhaiskasvatuksen historiaa sekä vaihtoehto pedagogiikoita. Työssä syvennytään lisäksi tarkemmin Montessoripedagogiikkaan sekä lapsen itsesäätelyn ja oman toiminnan ohjauksen kehittymiseen. Tänä päivänä lasten oppiminen ja oppimisvaikeudet ovat ajankohtainen puheenaihe. Suomi on loistanut PISA-tutkimuksen kärjessä monia vuosia, mutta viime vuosina tulokset ovat heikentyneet. Oppimisvaikeuksien taustalla vaikuttavat monet tekijät, mutta yhtenä tekijänä voidaan pitää vaikeuksia oman toiminnan ohjauksessa. Jotta lapsi saa hyvän alun oman toiminnan ohjauksen kehittymiseen, on varhaiskasvatuksessa kiinnitettävä huomiota sen tukemiseen. Suomalaisen varhaiskasvatuksen ollessa laadukasta, se mahdollistaa hyvän pohjan jokaisen lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle, sisältäen myös oman toiminnan ohjauksen. Opinnäytetyö kiinnittyy käytännön varhaiskasvatustyön kehittämiseen Montessori-päiväkoti Aurinkoleijonassa tutkimalla mahdollisia kehittämiskohteita lapsen oman toiminnan ohjauksen tukemisen osalta. Tutkimuskysymykset ovat: ”Millä tavoin Montessori-pedagogiikka tukee lapsen oman toiminnan ohjausta?” sekä ”Minkälaisia kokemuksia vanhemmilla on lapsensa/lastensa oman toiminnan ohjauksesta?”. Tutkimusaineiston keruumenetelminä käytettiin havainnointia ja lapsen vanhemmille suunnattua kyselylomaketta. Aineisto analysointiin sisällönanalyysia hyödyntämällä. Tutkimustulokset osoittavat, että Montessori-päiväkoti Aurinkoleijonan toimintaympäristö on luotu niin, että se tukee lapsen oman toiminnan ohjausta monin keinoin. Monipuoliset toiminnot, ilmapiirin rauhallisuus, kalusteiden lapsentasoisuus ja aikuisten rooli ympäristössä mahdollistavat hyvän pohjan lapsen oman toiminnan ohjauksen tukemiselle. Lasten vanhempien kokemukset päiväkodista olivat positiivisia. Lapsista kasvaa päiväkodissa itsenäisiä, omaohjautuvia ja toiset huomioon ottavia tulevia koululaisia.

Language: Finnish

Published: Turku, Finland, 2017

Article

“Montessōri no jinkaku-kan” “Montessōri kyōiku-gaku” / 『モンテッソーリの人格観』 『モンテッソーリ教育学』 [Michael J. Gross, Montessori's Concept of Personality (book review); Helene Helming, Montessori-pädagogik (book review)]

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 15

Pages: 92-94

Book reviews

See More

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Article

Model Pembelajaran Montessori dalam Membangun Kedisiplinan Anak di TK Awliya Kota Cirebon [Montessori Learning Model in Building Child Discipline in Kindergarten Awliya Cirebon City]

Available from: Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Publication: Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini [Kiddo: Journal of Early Childhood Islamic Education], vol. 1, no. 2

Pages: 108-120

Asia, Australasia, Indonesia, Montessori method of education, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: Discipline is very important to be developed early on, while the definition of discipline itself is giving an understanding to which children should be obeyed and which should be avoided. Discipline also teaches children about making mistakes will certainly contain a number of consequences, for this reason the function of punishment in children's education. Discipline is a behavioral value that can be done by force and can be done voluntarily. This Montessori-based learning model can build discipline starting from getting children to tidy up their former food, washing dishes, being able to take responsibility for the assignments given by their teacher, which has been applied in kindergarten Awliya, Cirebon. This research uses descriptive qualitative method that seeks to provide background, unique characteristics. The data obtained through interviews, observation and documentation. The results showed that children in the Awliya Kindergarten in Cirebon City could build their discipline through a Montessori-based learning model. This habit is a rare beginning in building discipline in early childhood.

Language: Indonesian

ISSN: 2716-1641, 2716-0572

Book Section

Montessori goes west. La prima ricezione di Montessori negli Stati Uniti

Book Title: L'infanzia svantaggiata e Maria Montessori: esperienze psicopedagogiche, educative e sociali dal '900 ad oggi

Pages: 128-147

Americas, Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - History, North America, United States of America

See More

Language: Italian

Published: Roma, Italy: Fefè Editore, 2013

ISBN: 978-88-95988-36-8

Series: Pagine Vere , 19

Conference Paper

L'Influence de la Méthode Montessori dans l'École Equatorienne [The Influence of the Montessori Method in the Ecuadorian School]

, Gonzalo Abad (Author)

International Montessori Congress

Americas, Conferences, Ecuador, International Montessori Congress (10th, Paris, France, 25-30 May 1953), Latin America and the Caribbean, South America

See More

Language: French

Published: Paris, France: Association Montessori de France, 1953

Pages: 77-80

Book Section

Maria Montessori: läkare och antropolog - reformpedagog och världsmedborgare [Maria Montessori: doctor and anthropologist - reform educator and world citizen]

Book Title: För våra barn: fem europeiska kvinnor i tiden

Pages: 124-187

Maria Montessori - Biographic sources

See More

Language: Swedish

Published: Stockholm, Sweden: Carlssons, 1996

ISBN: 978-91-7203-066-4 91-7203-066-6

Article

Montessōri kyōiku 40-nen o kaerimite (3) / モンテッソーリ教育40年を顧みて(3) / 40 Years of Montessori in Japan (3)

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 43

Pages: 134-146

Asia, East Asia, Japan

See More

Abstract/Notes: This is an article from Montessori Education, a Japanese language periodical published by the Japan Association Montessori.

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Article

✓ Peer Reviewed

Włoskie koncepcje wychowania i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym. Metoda Marii Montessori i podejście Reggio Emilia / Italian Approaches to Early Childhood Education: The Montessori Method and the Reggio Emilia Approach

Available from: Jesuit University Ignatianum in Krakow

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 13, no. 1 (whole no. 47)

Pages: 121-144

Comparative education, Europe, Italy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Reggio Emilia approach (Early childhood education) - Criticism, interpretation, etc., Southern Europe

See More

Abstract/Notes: The paper presents two Italian approaches to early childhood education: the Montessori method and the Reggio Emilia approach. Although they emerged in different historical periods and socio-political realities, these two approaches have a lot in common with regard to values like love and respect for children and their developmental rights. Moreover, they share a belief in the potential and boundless resources of the child as well as shifting the emphasis from a teacher’s activity to that of the child. In comparison to the Montessori method, the Reggio Emilia approach strongly highlights the importance of relations and interactions in the children’s learning process. Group work, which has been one of the fundamentals of the Reggio Emilia approach from the very beginning, is the main difference between these two approaches. The article presents the background of each pedagogical idea (the Montessori method – the beginning of 20th century, Reggio Emilia – the 1950s). The description of the ideas is based on such aspects as the image of a child, the image of a teacher and the role of environment in education. In the article, the authors refer mainly to the thoughts of Montessori, the creator of her own method, and Loris Malaguzzi, who was the leader of the educational experience in Reggio Emilia. / Szkic ten przybliża dwie włoskie koncepcje wychowania i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym: metodę Montessori i podejście Reggio Emilia. Choć powstawały one w odrębnych okresach historycznych i realiach polityczno-społecznych, w odniesieniu do wartości, takich jak miłość i szacunek do dziecka czy respektowanie jego praw rozwojowych, obydwie koncepcje mają wiele wspólnego. Tym, co je łączy, jest wiara w potencjał i nieograniczone zasoby dziecka, a także przeniesienie akcentu z aktywności nauczyciela w stronę aktywności dziecka. W odniesieniu do metody Montessori, w podejściu Reggio Emilia silniej uwypuklony jest aspekt relacji i interakcji w dziecięcym procesie uczenia. Wspólnotowy wymiar, będący od początku istnienia przedszkoli Reggio Emilia podstawą ich funkcjonowania, jest jedną z najistotniejszych różnic pomiędzy zaprezentowanymi podejściami, i w związku z tym odmiennymi rozwiązaniami edukacyjnymi. W artykule przedstawiono podłoże powstania koncepcji M. Montessori (początek XX w.) i podejścia Reggio Emilia (lata 50. XX w.). W obydwu systemach zaprezentowano wizję dziecka i nauczyciela oraz istotę środowiska wychowawczo-edukacyjnego tworzonego dla dzieci w przestrzeni instytucjonalnej. Założeniem autorek tekstu było przywołanie myśli, rozważań i refleksji twórców oryginalnych włoskich teorii pedagogicznych.

Language: Polish

DOI: 10.14632/eetp.2017.13.47.121

ISSN: 1896-2327, 2353-7787

Master's Thesis

Komunikace s předškolními dětmi v pedagogice M. Montessori (Děti s českým a jiným mateřským jazykem) / Communication with pre-school children in Montessori approach (Children with Czech and other first language)

Available from: Univerzita Karlova Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: The goal of this thesis is to describe teachers' communication with toddlers and pre- schoolers from mono- and bilingual families in Montessori schools or schools inspired by the Montessori method. The thesis consists of two parts. The first part is theoretical and contains chapters on children's communication and communication with children, its forms and specific aspects; language and language acquisition, bilingualism, the founder of Montessori education, the Montessori education per se and communication with children according to its principles. The second part is practical and presents an analysis of the pragmatic component of teachers' communication with children through audio recordings or hand-written notes taken during participant observation. It focuses on the characteristics and specific features of teachers' communication with children in Montessori pre- schools. It includes the description of communication environment which complements the teachers' communication with children. It also contains semi-structured interviews with teachers and photographs in the attachment. / Cílem této diplomové práce je charakterizovat komunikaci učitelek s dětmi batolecího a předškolního věku z mono- i z bilingvních rodin, v zařízeních typu Montessori nebo v zařízeních touto pedagogikou inspirovaných. Diplomová práce je tvořena dvěma částmi - první, teoretickou část, představují kapitoly o komunikaci dětí a s dětmi, jejích formách a specificích, o jazyku a jeho osvojování, o bilingvismu, o zakladatelce pedagogiky Montessori a jejích metodách a o komunikaci s dětmi v tomto výchovném směru. Druhá, praktická část, prezentuje analýzu pragmatické složky komunikace učitelek s dětmi, skrze audio nahrávky či písemné záznamy komunikace ze zúčastněného pozorování. Zaměřuje se na charakteristiku a specifické rysy komunikace učitelek s dětmi v Montessori zařízeních předškolního typu. Věnuje se také popisu komunikačního prostředí, který doplňuje komunikaci učitelek s dětmi, stejně tak jako polostrukturované rozhovory s učitelkami a fotografie, jež uvádíme v příloze.

Language: Czech

Published: Prague, Czechia, 2022

Advanced Search