Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

985 results

Article

El Método Montessori, su influencia en los Jardines de Infantes [The Montessori Method, its influence in Kindergartens]

Available from: Biblioteca Digital Casa de la Cultura de Ecuador (CCE)

Publication: Revista Ecuatoriana de Educación, vol. 6, no. 23

Pages: 90-94

Americas, Ecuador, Latin America and the Caribbean, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., South America

See More

Language: Spanish

Article

Montessoris Konzeption einer kosmischen Erziehung [Montessori's conception of a cosmic education]

Publication: Katholische Bildung, vol. 90, no. 12

Pages: 653-664

Cosmic education

See More

Language: German

ISSN: 0343-4605

Article

Religiöse Bildung in der Montessori-Schule [Religious education in the Montessori school]

Publication: Katechetische Blätter, vol. 73

Pages: 357-363

See More

Language: German

ISSN: 0342-5517

Article

Barnträdgården och Montessori [Kindergarten and Montessori]

Publication: Barnträdgården [The Kindergarten], vol. 2, no. 1-2

See More

Language: Swedish

Book Section

Montessori Prinzip der Altersmischung - ein soziales Gestaltungs-element menchlichen Lernens in Kindheit und Jugend [Montessori principle of age mixing: A social design element of human learning in childhood and adolescence]

Book Title: 100 Jahre Montessori-Kinderhaus Geschichte und Aktualität eines pädagogischen Konzepts [100 Years of the Montessori Children's Home: History and Topicality of an Educational Concept]

Pages: 175-195

See More

Language: German

Published: Berlin, Germany: LIT Verlag, 2009

ISBN: 978-3-8258-1650-6

Series: Impulse der Reformpädagogik , 24

Article

Un Saggio d'Applicazione del Metodo Montessori nella Casa di Maternità di Barcellona [An Essay on the Application of the Montessori Method in the Barcelona Maternity Home]

Available from: HathiTrust

Publication: La Coltura Popolare: Organo dell'Unione Italiana dell'Educazione Popolare, vol. 11, no. 9

Pages: 415-424

See More

Language: Italian

ISSN: 0011-2801

Article

East Side Montessori Class [Cleveland Montessori School]

Publication: Montessori Information Items News Supplement, vol. 1, no. 2

Pages: 2

See More

Language: English

Article

Two Schools Decline Charter Offers [The Montessori Community School, Wilmington, Delaware; Mountain Pathways Montessori, Boone, North Carolina]

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 10, no. 1

Pages: 30

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

Pedagogika Montessori – ciągle aktualne wyzwanie dla współczesnej pedagogiki / Montessori Pedagogy as Still a Challenge for Contemporary Pedagogy

Available from: Uniwersytet Rzeszowski (Poland)

Publication: Edukacja – Technika – Informatyka, vol. 1, no. 23

Pages: 264-270

Montessori method of education

See More

Abstract/Notes: In accordance with the constructivist concept of didactics, the teacher’s duty is to support students in acquiring tools for understanding the world and building resources of their own knowledge and skills. On the other hand, the task of education is to help each individual in developing his ability to become a holistic human being, not just a tool for economics. The charge directed most often towards the Polish school is failure to perform this task, which is manifested by the poor preparation of young people to live and work, to the development challenges, but also the threats of the modern world. It is worth looking for solutions that will create opportunities for children and young people to develop according to their abilities. One of such solutions has the pedagogy of Maria Montessori emphasizing the importance of the child’s activity in the process of learning. The article compared briefly the hebratism with the trend of “new upbringing” to which Maria Montessori’s pedagogy is included, and further considerations have been referred to the modern knowledge of how the brain is taught. / W myśl konstruktywistycznej koncepcji dydaktyki powinnością nauczyciela jest wspieranie uczniów w zdobywaniu przez nich narzędzi poznania i rozumienia świata oraz budowaniu zasobów własnej wiedzy i umiejętności. Zadaniem edukacji jest natomiast pomoc każdej jednostce w rozwijaniu zdolności w stawaniu się całościowym bytem ludzkim, a nie jedynie narzędziem dla ekonomii. Zarzutem kierowanym najczęściej w kierunku polskiej szkoły jest niewywiązywanie się z tego zadania, co przejawia się słabym przygotowaniem młodych ludzi do życia i pracy, do wyzwań rozwojowych, ale i zagrożeń współczesnego świata. Warto poszukiwać takich rozwiązań, które stworzą dzieciom i młodzieży możliwość rozwoju na miarę ich możliwości. Jednym z takich rozwiązań dysponuje pedagogika Marii Montessori, podkreślając znaczenie aktywności dziecka w procesie jego uczenia się. W artykule krótko porównano hebratyzm z nurtem „nowego wychowania”, do którego zaliczana jest pedagogika Marii Montessori, a dalsze rozważania odniesione zostały do współczesnej wiedzy o tym, jak uczy się mózg.

Language: Polish

DOI: 10.15584/eti.2018.1.35

ISSN: 2080-9069, 2450-9221

Book Section

Montessori-Pädagogik im Lichte der Neurowissenschaft [Montessori pedagogy in the light of neuroscience]

Book Title: Kinder Sind Anders: Maria Montessoris Bild Vom Kinde Auf Dem Prüfstand [Children Are Different: Maria Montessori's Picture of the Child on the Test Bench]

Pages: 153-181

Neuroscience

See More

Language: German

Published: Würzburg, Germany: Ergon, 1996

ISBN: 3-928034-90-1

Advanced Search