Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1318 results

Article

Montessori Myth 3: Montessori is Only for Well-Behaved Children

Publication: Montessori NewZ, vol. 48

Pages: 7

See More

Abstract/Notes: grace and courtesy

Language: English

Article

✓ Peer Reviewed

Kozmik Eğitim “Montessori ve Yaşam” / Cosmic Education "Montessori and Life"

Available from: DergiPark Akademik

Publication: İzmir Sosyal Bilimler Dergisi / Izmir Journal of Social Sciences, vol. 3, no. 2

Pages: 117-124

Cosmic education, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Abstract/Notes: Current review article; It aimed to deal with cosmic education holistically by giving cosmic perspective, cosmic education, cosmic education materials and examples of cosmic education application through the theme of Montessori and Life. Montessori considers cosmic education not only as a part of the whole but also as a continuous process of change. She states that everyone in the universe is interconnected by a mutual relationship, therefore everyone has a responsibility to each other. The cosmic education that is prepared to build the awareness of the responsibility is wide and complex. In cosmic education, different aspects of a person are considered by depending on all living forms on the planet that the person interacts with. It includes the elaboration of a holistic vision of the world, the cosmos, and the role of the human being in it, its history, civilizations, cultures. The cosmic education considers that the world does not have only geographical features; it also has different aspects of the world and human beings such as biological, and historical features. However, the cosmic education materials are the least attractive materials of Montessori classrooms. The education plan starts with the child getting to know his/her immediate surroundings and continues to the discovery of the solar system. In this context, a holistic view of Montessori cosmic education is presented by giving examples of the cosmic perspective, cosmic education, cosmic education materials, and its application. / Mevcut derleme; Montessori ve Yaşam teması üzerinden kozmik bakış açısı, kozmik eğitim, kozmik eğitim materyalleri ve kozmik eğitim uygulama örneklerine yer verilererek kozmik eğitimi bütüncül olarak ele almayı amaçlamıştır. Montessori kozmik eğitimi sadece bütünün bir parçası olarak değil, devam eden bir değişim süreci olarak görmektedir. Evrendeki her bir varlığın karşılıklı bir ilişkiyle birbirine bağlı olduğunu bu sebeple de her varlığa bir sorumluluk düştüğünü belirtmektedir. Bu sorumluluk bilincini kazandırmaya yönelik hazırlanan kozmik eğitim alanı, geniş ve karmaşık bir alandır. Kozmik eğitim içerisinde gezegendeki bütün canlı formlarla ilişkili olarak kişinin farklı yönleri dikkate alınmaktadır. Dünyanın, kozmosun ve onun içinde insanın rolü, tarihi, medeniyetleri, kültürleri bütünsel bir vizyonunun detaylandırılmasını kapsamaktadır. Kozmik eğitim materyalleri Montessori sınıfının en az dikkat çeken materyalleri olmasının dışında, kozmik eğitim dünyamızı sadece coğrafik olarak değil; içerisinde biyoloji, coğrafya, tarih gibi dünyaya ve insana dair farklı açılardan da görmektedir. Çocuğun yakın çevresini tanımasıyla başlayan çalışmalar, güneş sisteminin keşfine kadar uzanmaktadır. Bu kapsamda kozmik bakış açısı, kozmik eğitim, kozmik eğitim materyalleri ve uygulamaya ilişkin örnek sunularak Montessori kozmik eğitime bütüncül bir bakış açısı sunulmuştur.

Language: Turkish

DOI: 10.47899/ijss.20213201

ISSN: 2687-4407

Article

Anmerkungen zur Montessori-Pädagogik und zu dem Buch: Fröbel und Montessori von Hecker-Muchow

Publication: Die Neue Erziehung, vol. 10

Pages: 425-437

See More

Language: German

Article

The Rebirth of Montessori: Rebuilding a Public Charter Montessori School in Post-Katrina New Orleans

Available from: ProQuest

Publication: Montessori Life, vol. 20, no. 4

Pages: 39-43

See More

Abstract/Notes: "Pre-Katrina" and "Post-Katrina" are common terms for time frames these days in New Orleans, often reminding me of the BCE/CE timeline distinctions. You hear "Pre-Katrina" and "Post-Katrina" on the news, in the paper, and in everyday conversations. Although more and more people have moved back to New Orleans, businesses and restaurants are open, the St. Charles streetcar is running again, and normal life is continuing, Hurricane Katrina is still an everyday topic of conversation. In the midst of the constant reminders of the storm, Montessori education proved to be a stabilizing force in our school community. This is the story of how one public Montessori survived and redefined itself after Hurricane Katrina. (Contains 1 footnote.)

Language: English

ISSN: 1054-0040

Article

Expanding Montessori Education - Children's House of Montessori School in New Orleans to include students through the fourth grade

Publication: New Orleans Magazine, vol. 20

Pages: 24

See More

Language: English

ISSN: 0894-4555

Doctoral Dissertation

Montessori yöntemine dayalı öğretim tasarımının birinci sınıf öğrencilerinin hazırbulunuşluklarına matematik ve okuma-yazma becerilerine etkisi / Effect of teaching design based on Montessori method on the readiness and mathematics, reading and writing skills of first class

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Mathematics education - Achievement, Middle East, Montessori method of education, Preschool children, Reading - Academic achievement, Turkey, Western Asia, Writing - Achievement, Writing - Instruction and study

See More

Abstract/Notes: The purpose of this research is to investigate the effect of Montessori Method which is widely used among alternative training models, on the readiness, mathematics and reading and writing skills of first grade elementary students. As the research model, nested pattern being among mixed method research patterns has been preferred. In the quantitative side of the study, experimental design has been used and in the qualitative side, interview and observations have been used. Research study group was composed of 23 learners attending two different elementary schools in Burdur Altinyayla district within academic period of 2017-2018 as well as class teacher of experimental group and the parents. In the preparation of teaching design that is based on Montessori Method that is applied in the study, ADDIE approach has been taken as basis. In the first period of academic years of 2017-2018, in the experimental group Montessori Method has been applied and in the control group, MEB teaching program events have been applied. Quantitative data of research have been obtained by using 'Metropolitan School Maturity Test' (Oktay, 1980), 'Early Mathematics Skills Test (TEMA-3)' (Erdoğan, 2006) and reading and writing skills assessment forms developed by the researcher (reading speed, comprehension, writing speed, writing speed, legibility). "Metropolitan School Maturity Test' and 'Early Mathematics Skills Test" have been applied as pre-test and post-test, while reading and writing skills assessment forms have been applied as post-test and permanency test. In gathering qualitative data, teacher and parent interview forms, researcher observations (notes, photography and video records) and teacher diaries have been used. In the analysis of quantitative data, for dependent and independent samples groups, t-test, Mann Whitney U Test and Wilcoxon Marked Sequences Test have been used and impact sizes have been calculated. In the analysis of qualitative data, Miles and Huberman Model has been used. According to the quantitative results of research, Montessori Method improves readiness, mathematics and reading, writing skills. According to qualitative research results, it has been determined that the method enables easy and permanent learning with its integrated thematic approach and that it improved communication, creative thinking, decision taking skills as wells as hand skills of learners and that it improved collaboration of learner-learner and learner-teacher-parent. It has been seen that qualitative outcomes of research supported the quantitative results. It has been observed that Montesori Method has been effective in first class of elementary school. Longitudinal studies can be performed as relating with implementation of Montessori Method in elementary school. / Bu araştırmanın amacı, alternatif eğitim modelleri arasında yaygın olarak kullanılan Montessori Yöntemi'nin, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin hazırbulunuşluklarına, matematik ve okuma yazma becerilerine etkisini incelemektir. Araştırma modeli olarak karma yöntem araştırma desenlerinden iç iç geçmiş desen tercih edilmiştir. Çalışmanın nicel kısmında yarı deneysel desen, nitel kısmında ise görüşme ve gözlem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 öğretim yılında, Burdur Altınyayla ilçesinde iki ayrı ilkokula devam eden 23 öğrenci ile deney grubu sınıf öğretmeni ve velileri oluşturmaktadır. Çalışmada uygulanan Montessori Yöntemi'ne dayalı öğretim tasarımının hazırlanmasında ADDIE yaklaşımı temel alınmıştır. 2017-2018 öğretim yılının birinci döneminde deney grubunda Montessori Yöntemi, kontrol grubunda MEB öğretim programı etkinlikleri uygulanmıştır. Araştırmanın nicel verileri, 'Metropolitan Okul Olgunluğu Testi' (Oktay, 1980), 'Erken Matematik Yeteneği Testi' (Erdoğan, 2006) ve araştırmacı tarafından geliştirilen okuma yazma becerileri değerlendirme formları (okuma hızı, okuduğunu anlama, yazma hızı, yazı okunaklılığı değerlendirme formu) kullanılarak elde edilmiştir. 'Metropolitan Okul Olgunluğu Testi' ile 'Erken Matematik Yeteneği Testi (TEMA-3)' ön test ve son test olarak, okuma yazma becerileri değerlendirme formları ise son test ve izleme testi olarak uygulanmıştır. Nitel verilerin toplanmasında öğretmen ve veli görüşme formları, araştırmacı gözlemi (notlar, fotoğraf ve video kayıtları) ve öğretmen günlüğü kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde bağımlı ve bağımsız örneklemler için t-Testi, Mann Whitney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmış ve etki büyüklükleri hesaplanmıştır. Nitel verilerin analizinde Miles ve Huberman Modeli kullanılmıştır. Araştırmanın nicel sonuçlarına göre Montessori Yöntemi; hazırbulunuşluluğu, matematik ve okuma yazma becerilerini geliştirmektedir. Nitel araştırma sonuçlarına göre yöntemin bütünleştirilmiş tematik yaklaşımı ile kolay ve kalıcı öğrenme sağladığı, öğrencilerin iletişim, yaratıcı düşünme, karar verme becerileri ile el becerilerini geliştirdiği, öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen-veli işbirliğini artırdığı belirlenmiştir. Araştırmanın nitel sonuçlarının nicel sonuçları desteklediği görülmüştür. İlkokul birinci sınıfta Montesori Yöntemi'nin etkili olduğu görülmüştür. Montessori Yöntemi'nin ilkokulda uygulanması ile ilgili boylamsal çalışmalar yapılabilir.

Language: Turkish

Published: Burdur, Turkey, 2019

Article

✓ Peer Reviewed

Edukacja w systemie Marii Montessori wychowaniem do wartości. Sprawozdanie z Polskich Dni Montessori

Available from: Jesuit University Ignatianum in Krakow

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 8, no. 27/1

See More

Language: Polish

ISSN: 1896-2327, 2353-7787

Master's Thesis

Zgodnje poučevanje in učenje angleščine v Montessori vrtcu [Teaching and Learning English in the Montessori Kindergarten]

Available from: Digital Library of the University of Maribor (DKUM)

Early childhood care and education, Early childhood education, Language acquisition, Montessori method of education, Montessori schools, Teacher-student relationships

See More

Abstract/Notes: V magistrski nalogi smo združili področji angleškega jezika in predšolske vzgoje. Osredotočili smo se na sodobne pristope poučevanja tujega jezika v vrtcu Montessori ter želeli ugotoviti, kako predšolski otroci usvajajo tuj jezik. V teoretičnem delu smo pregledali teorijo pedagogike Montessori in značilnosti učenja ter poučevanja tujega jezika v predšolskem obdobju. Empirični del smo zastavili tako, da je združil obe področji. V Hiši otrok Antonina v Biljah pri Novi Gorici smo s pomočjo opazovalnega lista pridobili potrebne informacije, s katerimi smo odgovorili na že prej zastavljena raziskovalna vprašanja ter potrdili oziroma zavrnili zastavljene hipoteze. Pri opazovanju smo se osredotočili na strategije poučevanja angleškega jezika, metode dela, tematike učnih ur, raznolikost dejavnosti, uporabljene materiale, aktivnost otrok, uporabo angleškega jezika, odziv vzgojitelja na napake otrok in na napredek otrok ob večkratni ponovitvi individualnih in skupinskih dejavnosti. Ker sta vzgojiteljici med učenjem angleščine nenehno uporabljali angleški jezik, so se otroci poleg besedišča učili tudi melodijo in ritem jezika, kar jim bo pomagalo pri nadaljnjem učenju angleščine. Koncept Montessori poskuša otroke izoblikovati tako, da bodo v nadaljnjem življenju samostojni, odgovorni in potrpežljivi. Otroci se preko različnih pravil in dejavnosti tega učijo. [In this Master's thesis we combined English language and preschool education. We focused on modern ways of teaching and learning a foreign language in Montessori kindergarten. In theoretical part we took a look at theory of Montessori pedagogy and theory of learning a foreign language in kindergarten. In empirical part we combined these two together. In Hiša otrok Antonina in Bilje near Nova Gorica we organised an observation of a group of children from the second age group in kindergarten. In our observations we used observation sheets. With those, we obtained the information we were interested in. During our ten observations we focused on seventeen points of our observation sheet. The first part contained basic information like the name of the observer, the name of the teacher, number of children, age group, theme and lesson aims, goals of the activities, methods used, didactic materials, the language of instructions, comprehension of instructions, teacher's reaction to children's mistakes, teacher's usage of English language, whether the children waited for a specific material or they focused their attention on something else, whether children were active during different tasks, whether children returned to the same material and an observation of individual's and group's multiple usage of the same material.]

Language: Slovenian

Published: Maribor, Slovenia, 2017

Article

Монтессори на Казахский Лад / Montessori na Kazakhskii Lad [Montessori in the Kazakh Lad]

Publication: Kazakhstanskaia pravda (Astana, Kazakhstan)

Pages: 1, 14

Asia, Central Asia, Kazakhstan, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori schools

See More

Language: Russian

Book Section

L'influence de M. Montessori sur la pédagogie allemande [The influence of Maria Montessori on German pedagogy]

Book Title: Maria Montessori e il pensiero pedagogico contemporaneo [Maria Montessori and contemporary pedagogical thought]

Pages: 235-238

Conferences, Europe, Germany, International Montessori Congress (11th, Rome, Italy, 26-28 September 1957), Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - History, Western Europe

See More

Abstract/Notes: This speech was delivered on September 27, 1957 at the 11th International Montessori Congress (Rome, Italy).

Language: French

Published: Roma, Italy: Vita dell'infanzia, 1959

Advanced Search