Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1364 results

Master's Thesis

Pedagoška glasbena načela po Edgarju Willemsu v povezavi s pedagogiko montessori v predšolskem obdobju [Edgar Willems' Pedagogic Principles of Music in Conjunction with the Montessori Method in Pre-School Teaching]

Available from: Digital Library of the University of Maribor (DKUM)

Classroom environments, Edgar Willems - Philosophy, Europe, Montessori method of education, Montessori schools, Music - Instruction and study, Prepared environment, Slovenia, Southern Europe

See More

Abstract/Notes: Montessori pedagogika in glasbeni pristopi Edgarja Willemsa vzbujajo interes številnih, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem v povezavi z glasbeno umetnostjo. Težko je opisati razloge, zakaj je temu tako, ker se večina procesov odvija na emocionalni in podzavestni ravni, ki temeljijo na občutenju, nedvomno pa je, da oba pristopa obravnavata otroka kot prioriteto in se ob zavedanju njegovih sposobnosti optimalno razvijata otrokove individualne potenciale. Metodi temeljita na vsebinah, ki otroka vodijo do znanja na sprejemljiv in zabaven način. Oba pristopa poznata seveda tudi drugače misleče, vendar lahko na podlagi izkušenj trdimo, da je razlog temu v nepoznavanju in nekompetentnosti določenih pedagogov in glasbenih pedagogov v kontekstu pedagogike Montessori in metode Edgarja Willemsa. V magistrski nalogi predstavljamo v prvem teoretičnem delu pedagogiko montessori, njena načela in filozofska izhodišča ter pedagoški pristop in metode dela Edgarja Willemsa. V nalogi obravnavamo njune skupne in nasprotujoče vsebine, izhodišča in pristope. Med drugim izpostavljamo, kako glasbeno izobraževanje vpliva na kognitivno-socialni, afektivni in psihomotorični razvoj otrok. Oba pristopa pomembno ugotavljata, da je potrebno razumeti otroka, ga sprejemati kot individuum, vedeti, na kakšen način razmišlja in kako mu je potrebno ustrezno predstaviti nove vsebine, ki bodo otroka zanimale, ga pritegnile in ohranile pri delu dalj časa. V nalogi predstavljamo tudi vlogo vzgojitelja in pomembnost otrokovega okolja. V empiričnem praktičnem delu predstavljamo, kako montessori pedagogika ponuja otrokom glasbo in s katerimi pripomočki. V nalogi predstavljamo tudi posamezne vsebinske dele Willemsovih vzgojno učnih ur, postopek in predloge, kako jih lahko izvajamo ter nekatere pripomočke za uspešno delo. Willems je nedvomno natančneje in bolj strukturirano izoblikoval glasbeno pedagoške metode dela, kot je to razvila pedagogika montessori v predšolskem obdobju. Njegova dognanja sem umestila v montessori okolje tako pri glasbenih dejavnostih, kot tudi v kontekstu pripravljanja materialov, ki so otrokom dostopni kadarkoli v času varstva. Tako se lahko otrok v pripravljenem montessori okolju s pomočjo Willemsovega pristopa bolje seznani z glasbeno umetnostjo. [The Montessori pedagogy and Edgar Willems' approaches to music education arouse interest in many people who work in teaching and education combined with music. It is difficult to define the reasons for this because most of the processes occur on the emotional and subconscious level based on feelings but it is a fact that in both approaches a child is viewed as a priority. While being aware of their abilities, both of them develop individual child’s potentials optimally. The methods are based on the contents that motivate a child to learn in an acceptable and fun way. There are some people who oppose these approaches but from experience we can tell that it is because certain pedagogues and music pedagogues are incompetent and don’t know The Montessori pedagogy and Edgar Willems' method. In the postgraduate thesis we present the Montessori pedagogy, its principles and philosophy basis and Edgar Willems' pedagogic approach and his teaching methods in the first theoretic part. We present the contents, the basis and the approaches they have in common and the ones that are different. We point out how music education influences the cognitive-social, affective and psychomotor children's development. Both approaches point out that it is necessary to understand a child, accept them as individuals, understand their way of thinking and introduce new topics that will be interesting and will motivate them to learn for a longer period of time. We present the role of the teacher and the importance of the child's environment. In the empirical practical part we present how the Montessori pedagogy offers music to the children and what teaching accessories they use. In the thesis we present individual learning content parts of Willems’ lessons, the procedure and suggestions for the process of teaching and some teaching accessories for successful work in class. Willems has undoubtedly created musical pedagogy methods more thoroughly and structurally than the Montessori pedagogy in the preschool period. I have incorporated his discoveries into the Montessori environment with music activities and within preparing the materials which the children can use during the day care. So a child in a well arranged Montessori environment with help of the Willems’ approach can learn more about music.]

Language: Slovenian

Published: Maribor, Slovenia, 2018

Article

Maria Montessori e la supernatura: la telegrafia senza fili: in memoria di Mario M. Montessori junior

Available from: Il Quaderno Montessori - Grazia Honegger Fresco

Publication: Il Quaderno Montessori, vol. 10, no. 40

Pages: 82-90

See More

Language: Italian

ISSN: 2239-5326

Article

A Comparative Study on the Gifts of Fröbel and the Educational Materials of Montessori / Fröbel 은물과 Montessori교구의 비교연구

Available from: RISS

Publication: 인문학논총 / Journal of Humanities, vol. 1

Pages: 193-215

See More

Language: Korean

ISSN: 1976-6009

Master's Thesis

Montessori의 音樂敎育에 관한 硏究 [Montessori Music Education]

See More

Language: Korean

Published: Seoul, South Korea, 1989

Article

Il prossimo Congresso Montessori [The next Montessori Congress]

Publication: Il Progresso italo-americano

Conferences, International Montessori Congress

See More

Language: Italian

ISSN: 0746-4924

Book Section

Psychologische Beobachtungen in der Montessori-Grundschulklasse [Psychological Observations in the Montessori Elementary School Class]

Book Title: Psychologisches zur Montessori-Methode: Aus dem Montessori-Heft der Neuen Erziehung [Psychological information on the Montessori method: From the Montessori booklet of the New Education]

Pages: 1-17

Early childhood care and education, Early childhood education, Montessori method of education, Montessori schools, Observation (Educational method), Teachers

See More

Language: German

Published: Berlin, Germany: Hensel and Co. Verlag, 1927

Book

Maria Montessori e il suo metodo: organizzazione dell'ente Opera Montessori

See More

Language: Italian

Published: Roma, Italy: [s.n.], [1947]

Book

Together with Montessori: The Guide to Help Montessori Teachers, Assistant Teachers, Resource Teachers, Administrators and Parents Work in Harmony to Create Great Schools

See More

Language: English

Published: Minneapolis, Minnesota: Jola Publications, 2001

Edition: 2nd ed.

Article

Corso nazionale Montessori diretto da Maria Montessori

Publication: Scuola nostra: rivista quindicinale della scuola elementare del mezzogiorno, vol. 6, no. 11

Pages: 65

See More

Language: Italian

Bachelor's Thesis

Motivace rodičů pro volbu Montessori předškolního vzdělávání / Motivation of parents to choose Montessori preschool education

Available from: Univerzita Karlova Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: This bachelor thesis Motivation of parents to choose Montessori preschool education is divided in two parts-theoretical and practical. In the theoretical part I described what is Montessori, who was Maria Montessori, how does Montessori look like now, what are the main principles of this education, how important is a role of a teacher and prepared environment and the end of this chapter was about a relationship between parents and education. The practical part was based on a questionnaire survey that was send among parents who have their children in Montessori kindergarten. The results show that parents choose Montessori especially because they sympathize with Montessori philosophy and it´s principles. For parents the most important were individual approach of teachers to children, kids learning responsibility and mutual respect.

Language: Czech

Published: Prague, Czechia, 2020

Advanced Search