Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

441 results

Article

L'autoeducazione nelle scuole elementari [Self-education in elementary schools]

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 11, no. 10

Pages: 3-5

Marziola Pignatari - Writings, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Master's Thesis

Montessori Yönteminin okul öncesi (36-66 ay) çocuklarının özbakım becerilerine etkisinin incelenmesi [Investigation of the effect of Montessori Method on self-care skills of preschool (36-66 months) children]

Available from: Selçuk University (Turkey)

Asia, Middle East, Montessori method of education, Practical life exercises, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Bu araştırmada, Montessori Yöntemi'nin okul öncesi eğitimi alan 36-66 ay çocuklarının öz bakım becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni çocukların öz bakım (kişisel bakım ve temizlik, yemek yeme, dinlenme, giyinme, kazalardan korunma, çevreyi düzenleme) becerileri, bağımsız değişkeni ise Montessori Yöntemi'dir. Bu araştırmanın çalışma grubu 2013-2014 öğretim yılında Konya ili, Selçuklu ilçesi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulunda eğitim alan ve yansız atama ile seçilen 3-6 yaş grubu çocuklarından oluşmaktadır. Araştırmaya 20 deneme, 20 kontrol grubu olmak üzere 40 çocuk dahil edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu oluşturulurken yaş değişkeni göz önünde bulundurulmuş ve gruplar eşitlenmiştir. Araştırmada okul öncesi çocuklarının öz bakım becerilerini belirlemek amacıyla Öz Bakım Becerileri Değerlendirme Testi kullanılmıştır. Testler çocuklara deneme öncesi ve sonrasında uygulanmış, ayrıca beş hafta sonra deneme grubuna eğitimin kalıcılığı ölçmek için tekrar uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde; Mann Witney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir: ● Deneme grubu çocuklarının öz bakım becerileri son test puan ortalamaları ön test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. ● Kontrol grubu çocuklarının öz bakım becerileri son test puan ortalamaları ön test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. ● Deneme grubu çocukları öz bakım becerilerinden temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme becerilerinde son test puan ortalamaları, kontrol grubu çocuklarının temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme becerileri son test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. Kendini kazalardan koruma ve çevreyi düzenleme becerilerinde ise deneme ve kontrol grubunun bulguları benzer çıkmıştır. ● Deneme grubu çocuklarının son test puan ortalamaları ile izleme testi puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda ulaşılan genel sonuç, Montessori Yöntemi'nin okul öncesi çocuklarının öz bakım becerilerine olumlu yönde katkı sağladığı ve MEB Okul Öncesi Eğitim Programına göre temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme becerilerine göre daha etkili olduğudur. / In this study, the effects of The Montessori Method on preschool children's (36-66 months) self care skills were examined. The dependent variable in this study was "children's self care skills (personal care and cleaning, eating, resting, wearing, protecting themselves from the accident, arranging environment)", the independent variable was "The Montessori Method". The study group of the research consisted of three/six years old children who were chosen with the objective assignment and had education in Selcuk University Health Sciences Faculty Ihsan Dogramaci Application Kindergarden School in 2013–2014 education year in Selcuklu county in Konya. A total of 40 children were included in the study;twenties of them were in the experimental group and the rest of them were in the control group. While the study groups were being formed, age variable was taken into consideration and groups were equally distributed. In the study, self care skills assessment test was used to determine preschool children's self care skills assessment. The tests were applied to children before and after testing, and they were applied again to evaluate permanence to experimental group 5 weeks later. At the analysis of the data acquired in the study, Mann Witney U Test and Wilcoxon signed ranks tests were applied. The findings of the study were summarized below: ● The general self care skills of children in experimental group's post-test average scores were significantly higher than pre-test average scores. ● The general self care skills of children in control group's post-test average scores were significantly higher than pre-test average scores. ● The post test average scores of children in experimental group's self care skills (personal care and cleaning,eating,resting,wearing skills) were meaningfully higher than the post test average scores of children in control group. Also protecting themselves from the accident and arranging environment skills' scores were same between children in experimental and control group. ● No significant difference was found between post-test average scores and follow-up tests average scores of experimental group. The general conclusion which was obtained from the results was The Montessori Method made positive contribution to preschool children's self care skills and it was more effecient than Ministry of National Education Pre-school Education Program about the personal care and cleaning, eating, resting, wearing skills.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2015

Master's Thesis

Montessori günlük yaşam becerileri çalışmalarının zihinsel yetersizliği olan çocukların öz bakım becerilerine etkisi / The effect of Montessori practical life studies on the self-care skills of children who have mental retardation

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Developmentally disabled children, Middle East, Montessori method of education, Practical life exercises, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Bu araştırmada Montessori günlük yaşam becerileri çalışmalarının zihinsel yetersizliği olan çocukların öz bakım becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın deneklerini 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Aksaray ili Sarıyahşi ilçesine bağlı bir ilkokuldaki özel eğitim sınıfına devam eden üç zihinsel yetersizliği olan çocuk (hafif, orta, ağır düzeyde) oluşturmaktadır. Denekler, seçkisiz (rastgele) olmayan örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Katılımcılar ölçüt olarak, farklı engel düzeylerinin olmasına göre belirlenmiştir. Araştırmada tek denekli araştırma desenlerinden ABA modeli kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verilerini toplamak için "Öz Bakım Becerileri Değerlendirme Testi" kullanılmıştır. Nitel verileri toplamak içinse gözlemci sınıf öğretmenine uygulama sonunda sorular sorulmuştur. Elde edilen veriler, çizgi grafiğiyle sunulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre Montessori günlük yaşam becerileri çalışmaları hafif ve orta düzey zihinsel yetersizliği olan çocukların öz bakım becerilerini olumlu yönde etkilemiştir. / In this research, the effect of Montessori practical life studies on the self care skills of children who have mental retardation was observed. The subjects of the study consist of three mentally disabled children (mild,moderate,severe) attending a special-ed class in a primary school in Sarıyahşi district of Aksaray province in the 2019-2020 academic year. The subjects were determined by using the criterion sampling method, which is one of the non-random sampling methods. Participants were determined according to the different levels of disability as a criterion. In the study, ABA(Applied Behavioral Analysis) model, which is one of the single-subject research designs, was used. The 'Self Care Assessment Test' was used to collect the quantitative data of the study. Questions were asked to the observer classroom teacher to collect qualitative data at the end of the application. The data acquired are presented with a line chart. According to the results of the study, Montessori practical life studies positively affected the self-care skills of children with mild and moderate mental retardation.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2021

Master's Thesis

Do Goal Setting and Student-Directed Learning Lead to Gains in Self-Motiviation and Academic Performance?

Available from: MINDS@UW River Falls

Academic achievement, Autonomy in children, Goal (Psychology), Goal setting, Montessori method of education

See More

Abstract/Notes: Self-directed learning (SDL) has been gaining popularity in recent years, particularly with adult learners. However, research has indicated that it can be an effective means to educate younger students within a variety of disciplines. The purpose of this study is to identify the impact of student-directed learning through goal setting on academic performance and self-determination in lower elementary students. The researcher hypothesized that allowing students to self-direct their learning through goal setting would result in higher self-determination and improved academic performance. Researchers measured the progress of 15 students towards self-selected goals and compared their results to self-determination scores before and after the intervention. 77% of participants showed quantitatively measurable improvement of academic performance in their selected goal. 100% of participants showed qualitatively measurable improvements of academic performance in their selected goal. There was no evidence found to support that self-directed learning leads to higher self-determination, nor was their evidence found to support that self-determination leads to improved academic performance. This study provides evidence that student-directed learning implemented with student-selected goals in multiple academic areas leads to higher academic performance related to self-selected goals.

Language: English

Published: River Falls, Wisconsin, 2021

Article

Happiest School in Town: Tuition in Self-Help and Patience

Available from: ProQuest - Historical Newspapers

Publication: Times of India (Mumbai, India)

Pages: 11 (Engineering Machinery and Hardware Trades Supplement)

Asia, India, South Asia

See More

Abstract/Notes: The "shining morning faces" of this children who attend the Montessori school in an old grey building in a leafy by-way of Westminster are a revelation of what the faces of school children should he, They are alight with .expectancy. it is manifest that the little ones expest anything but a dreary and monotonous morning as they conic into their classroom. Each child scents to... Engineering Machinery and Hardware Trades Supplement

Language: English

Article

Educational Theories: II. Self-Education

Available from: ProQuest - Historical Newspapers

Publication: Times of India (Mumbai, India)

Pages: 10

Asia, India, South Asia

See More

Language: English

Video Recording

Starting from Year Zero: The Path to Self Construction

Asia, East Asia, Japan

See More

Abstract/Notes: Depicts the use of the Montessori method of education with children from infant to 6 years of age at 2 schools in Japan.

Language: English

Published: Cleveland, Ohio, n.d.

Article

Help Me to Do It by Myself: A New Film on Montessori Education

Publication: Communications (Association Montessori Internationale, 195?-2008), vol. 1969, no. 1

Pages: 33

See More

Language: English

ISSN: 0519-0959

Article

Die Montessori-Schulklasse Beweist Sich [The Montessori School Slass Proves Itself]

Available from: Europeana Newspaper Archive

Publication: Berliner Tageblatt (Berlin, Germany)

Pages: 5

See More

Language: German

ISSN: 0340-1634

Book Section

A Study on the Effect of Montessori Education on Self-Regulation Skills in Preschoolers

Available from: Taylor and Francis Online

Book Title: The Influence of Theorists and Pioneers on Early Childhood Education

Pages: 234-244

Asia, Executive function, Middle East, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - Evaluation, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: This study aimed to examine the effects of Montessori Education on children’s self-regulation skills in the preschool period. The study had a 2 × 2 mixed design, wherein the dependent variable was self-regulation levels of 3, 4, 5-year-old children (experimental group: 62, control group: 53) and the independent variable was education based on the Montessori Method whose influence on children’s self-regulation skills was examined. The study employed the Demographic Information Form, the Preschool Self-Regulation Assessment (PSRA). The study results yielded a significant difference in posttest mean scores for Self-Regulation and Attention/Impulse Control between experimental and control group children, while there was no significant difference in Positive Emotion. There was a significant difference for Self-Regulation and Attention/Impulse Control between the pretest and posttest mean scores of experimental group children, whereas the analyses indicated no significant difference between pretest and posttest mean scores of control group children for Self-Regulation, Attention/Impulse Control and Positive Emotion. Originally published in: Early Child Development and Care, volume 191, issue 7–8 (2021), pp. 1219–1229.

Language: English

Published: New York, New York: Routledge, 2022

ISBN: 978-0-367-63674-6 978-0-367-63675-3 978-1-00-312021-6

Advanced Search