Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1146 results

Master's Thesis

Montessori eğitimi alan ve almayan okul öncesi dönemdeki çocukların oyun davranışlarının incelenmesi / Investigation of preschool children's play behaviors in Montessori and non-Montessori preschools

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Comparative education, Middle East, Montessori method of education, Preschool children - Play, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: The aim of this study is to analyze the peer play behaviors of preschool children according to views of their teachers and their parents by the type of school. The research sample consisted of parents of 36-72 months old children attending Private Montessori Preschools and Private Preschools in Çankaya, Ankara (N = 243) and teachers working in these schools (N = 46). Penn Interactive Peer Play Scale-Parent Form (PIPPS-P) and Penn Interactive Peer Play Scale-Teacher Form (PIPPS-T) that were developed by Fantuzzo, Mendez and Tighe (1998) and were made its adaptation to Turkish by Ahmetoğlu, Acar and Aral (2016, 2017), General Information Form "including sociodemographic characteristics of children and their parents and General Information Form which includes sociodemographic and professional characteristics of teachers were used. The study was designed in quantitative research approach and survey method was used. While analyzing the data, Independent Sample t Test, Paired t Test and descriptive statistical methods were used. In the result of the study; it is seen that the majority of the parents in both groups are between 36 and 40 years of age, they have a job and they work, have a nuclear family, and have one child. It is observed that teachers working in Montessori Private Schools are younger, have higher level education than the teachers working in Private Schools. It was found that all of the teachers allow outdoor time to children in daily routine in both groups. Outdoor time span varies from school to school at Montessori Private Preschools. Outdoor time span varies from school to school besides it varies from teacher to teacher in the same school at Private Preschools. It has seen in the research that Private preschools' teachers didn't take Montessori teacher training and Montessori preschool teacher's took Montessori teacher training. It was determined that the teachers working in the Montessori preschools took Montessori trainings from the school director that they are working for. Factor Analyses showed that there is no significant difference in the scores of "Play Disruption" and "Play Disconnection" factors of Penn Interactive Peer Play Scale-Parent Form (PIPPS-P) and Penn Interactive Peer Play Scale-Teacher Form (PIPPS-T) (p>0,05). There is significant difference in the third factor of both scales: "Play Disconnection" (p<0,05). Teacher scores are higher than parents' scores. In addition, the opinions of the teachers who participated in the research were compared with the opinions of parents. Factor analyes show that there is significant different in all areas (p<0,05). Teacher's scores are higher than parents' scores in tha factors of "Play Disruption" and "Play Disconnection". Parents' scores are higher than teachers' scores in factor of "Play Disconnection". Preschool is a period from three to six years. This age range is a period in which children play with their peers. As a result of playing with peers, positive play behaviors ("Play Interaction") such as sharing his/her toy with a friend, showing positive emotions during the play and negative play behaviors ("Play Disruption") such as usurping his/her friend toys, crying, showing agression are common play behaviors of preschool children. As a result of the study, both the teachers and parents' opinions show that the positive and negative play behaviors of children do not differ according to the type of school. In other words, there is no difference between the positive and negative play behaviors of preschool children who attend Montessori and who attend Non-Montessori schools. According to the result, we can say that wherever there is a child there is play and this situation does not differ according to the type of school. However, according to the type of school, the point that differs is about "Play Disconnection". The scores of the "Play Disconneciton" which includes play behaviors such as wandering outside the play group, refusing to participate in play are high in Montessori group. In other words, "Play Disconnection" behaviors are more common in children who are attending Montessori schools. The reason for the result can be explained by the principles of Montessori education. The principle of free choice and respect to the child. In Montessori schools, children are not forced for anything even play. Therefore, the child participates in the play whenever he/she wants. If he/she doesn't want to participate in the play it is okey for teachers so children are free walking in a classroom, outside the play group. / Bu çalışmada; Montessori eğitimi veren özel okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocuklar ile MEB programı uygulayan özel okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların oyun davranışlarının, anne-baba ve öğretmen görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan Montessori eğitimi veren özel okul öncesi eğitim kurumları ve MEB programı uygulayan özel okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların anne-babaları (n=243) ve öğretmenleri (n=46) oluşturmaktadır. Çalışma grubundaki çocukların akran oyun davranışlarını incelemek amacıyla Fantuzzo, Mendez ve Tighe (1998) tarafından geliştirilen; Ahmetoğlu, Acar ve Aral (2016, 2017) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan "Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği Ebeveyn Formu (PEAOÖ-E)", "Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği Öğretmen Formu (PEAOÖ-Ö)", çocukların ve anne-babalarının sosyodemografik özelliklerini içeren "Anne-Baba Genel Bilgi Formu" ile öğretmenlerin sosyodemografik ve mesleki özelliklerini içeren "Öğretmen Genel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Verilerin analizinde parametrik testlerden Bağımlı Örneklem t Tesi (Independent Samples t Test) ve Bağımsız Örneklem t Testi (Paired Samples t Test), tanımlayıcı istatistiksel metotlar (yüzde, ortalama, maksimum ve minumum değerler) kullanılmıştır. Araştırmada; her iki gruptaki anne-babalarının büyük çoğunluğunun 36-40 yaş aralığında olduğu, çalıştığı, çoğunluğunun çekirdek aileye ve tek çocuğa sahip olduğu görülmektedir. Montessori eğitimi uygulayan ÖOÖEK'da çalışan öğretmenlerin MEB programı uygulayan ÖOÖEK'ndaki öğretmenlere göre daha genç oldukları, lisans/lisansüstü mezuniyet oranının daha yüksek olduğu görülmektedir. Her iki grupta da öğretmenlerin, çocukları her gün açık havaya çıkardıkları, Montessori eğitimi veren okullarda günlük açık hava saatinin sadece okuldan okula değiştiği, okul bazında ise her okulun standart bir açık hava saati uygulamasının bulunduğu tespit edilmiştir. MEB programı uygulayan kuramlarda ise açık hava saatinin kurumdan kuruma ve aynı kurumda çalışan öğretmenden öğretmene değişiklik gösterdiği saptanmıştır. Montessori okullarında çalışan öğretmenlerin Montessori eğitimi almış ya da hali hazırda eğitim alıyor oldukları ve bu eğitimleri kurum müdürlerinin verdiği belirlenmiştir. Hem öğretmen (PEAOÖ-Ö) hem de ebeveyn formunun (PEAOÖ-E) "oyun etkileşimi" ve "oyunun bozulması" alt faktörlerinden alınan puanlar arasındaki farklılık anlamlı değilken (p>0,05), "oyundan kopma" davranışında Montessori eğitimi veren ÖOÖEK devam eden çocuklar yönünde anlamlı farklılık bulunduğu görülmüştür (p<0,05). Araştırmaya alınan çocukların akran oyun davranışlarının anne-baba ve öğretmen görüşleri arasında farklılık bulunup bulunmadığı incelenmiş; "Oyun Ektileşimi, Oyunun Bozulması ve Oyundan Kopma" faktörlerinin tümünde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. "Oyun Etkileşimi ve Oyunun Bozulması" alt faktörlerindeki anlamlılık öğretmen görüşü yönünde farklılık gösteriyor iken "Oyundan Kopma" alt faktörü anne-baba görüşü yönünde anlamlı farklılık göstermektedir. Okul öncesi dönem üç-altı yaş arasını kapsayan bir dönemdir. Bu yaş aralığı çocukların akranları ile yoğun bir şekilde oyun oynadıkları bir dönemdir. Akranları ile oyun oynamanın bir sonucu olarak çocuklarda "Oyun Etkileşimi" alt faktörünün altında bulunan "arkadaşı ile oyuncağını paylaşma, oyun esnasında olumlu duygular gösterme" gibi olumlu oyun davranışları ve "Oyunun Bozulması" alt faktörünün altında bulunan "arkadaşının oyuncağını zorla alma, ağlama, kızgınlık gösterme" gibi olumsuz oyun davranışlarını gösterme durumları olağandır. Araştırma sonucundan da anlaşılacağı üzere hem öğretmen hem de anne-baba görüşlerine bakıldığında çocukların olumlu ve olumsuz oyun davranışları okul türüne göre farklılık göstermemektedir. Diğer bir ifade ile Montessori eğitimi alan ve almayan okul öncesi dönem çocuklarının olumlu ve olumsuz sayılabilecek oyun davranışlarında farklılık bulunmamaktadır. Bu sonuca göre diyebiliriz ki çocuğun bulunduğu her yerde oyun da mevcuttur ve bu durum okul türüne göre farklılık göstermemektedir. Fakat okul türüne göre farklılık gösteren nokta ise "Oyundan Kopma" alt faktöründedir. "Oyun grubunun dışında gezinir, oyuna katılmayı reddetme" gibi davranışları içeren "Oyundan Kopma" alt faktörünün puanları Montessori eğitimi alan çocuklarda yüksek çıkmıştır. Yani oyundan kopma davranışı Montessori eğitimi alan çocuklarda daha sık görülmektedir. Bunun sebebi de Montessori eğtiminin ilkelerinden çocuğa saygı, özgür seçim ilkesi, konsantrasyon ile açıklanabilir. Montessori okullarında çocuklar hiçbirşey için oyun oynamak için dahi zorlanmazlar. Dolayısıyla çocuk istediği zaman oyuna katılır, istemediğinde ise sınıfta serbest gezmede özgürdür.

Language: Turkish

Published: Ankara, Turkey, 2019

Article

✓ Peer Reviewed

La formazione Montessori Nazionale ed Internazionale a Perugia / La formación nacional e internacional Montessori en Perugia / National and International Montessori Training in Perugia

Available from: Universidade de Santiago de Compostela (Spain)

Publication: RELAdEI (Revista Latinoamericana de Educación Infantil), vol. 3, no. 3

Pages: 147-152

See More

Language: Italian

ISSN: 2255-0666

Article

Montessori Milestones [Chiaravalle Montessori School, Evanston, IL; Wyoming Valley Montessori School, Kingston, PA; AMS scholarships]

Publication: Montessori Life, vol. 5, no. 1

Pages: 15–16

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Article

Back Door Montessori: In Corpus Christi [Texas], the Montessori Program Was a Success Before Outsiders Knew It Was a Montessori Program

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 9, no. 1

Pages: 1, 22-23

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Doctoral Dissertation

An Evaluation of the Effectiveness of the Korean Montessori Teacher Training Program as Perceived by Montessori Teachers and Parents of Montessori-Educated Children

Available from: ProQuest - Dissertations and Theses

See More

Abstract/Notes: During the past ten years, a total of 3,642 teachers and administrators have attended the Korean Montessori Teacher Training Program (KMTTP). A sample of Montessori teachers (n = 261) and Korean parents (n = 375) from 32 Korean Montessori schools located in the major cities of Korea were surveyed in order to evaluate the effectiveness of this teacher preparation program. The EXPECTATIONS AND GOAL ATTAINMENT QUESTIONNAIRE (EGAQ), designed by the researcher, was the instrumentation used to conduct this study. Major findings demonstrated that 74.5 percent of the teachers surveyed indicated that their main reasons for attending the KMTTP were to increase their professional competency and their knowledge of child development through Montessori philosophy. The correlation between teachers' levels of satisfaction with their preparation and perceived effectiveness of the training program was higher (r =.29, p $<$.05) than between their levels of satisfaction with the program and their perceptions of their preparedness after completion of training (r =.18, p $<$.05). Significant differences existed between perceived effectiveness of the KMTTP and teachers' ages, positions, and years of experience. Older teachers and those with more advanced teaching positions expressed greater satisfaction with the program. Teachers indicated that, upon completion of the KMTTP, they felt more prepared in, than knowledgeable of, Montessori educational methodology. From the parent perspective, the most frequently cited reason (74.3%) for sending their child to a Montessori School was to provide a learning environment that nurtured their child's interpersonal growth. A majority of the parents (58.5%) were very satisfied with the Montessori experience; no parents were dissatisfied or very dissatisfied. In correlating the effectiveness of Montessori education with specific outcomes, parents indicated highest levels of satisfaction in the areas of "concentration" and "academic achievement." A majority of the teachers surveyed (52.8%) encouraged the implementation of the Montessori Teacher Training Program in neighboring countries, with 42.1 percent strongly encouraging implementation. This study demonstrated the need for further development and improvement in the area of Montessori teacher training in Korea.

Language: English

Published: San Francisco, California, 1994

Bachelor's Thesis

Perbedaan tingkat kemandirian anak Prasekolah di sekolah Montessori dengan sekolah non Montessori [Differences in the level of independence of preschool children in Montessori schools and non-Montessori schools]

Available from: CORE

Asia, Australasia, Comparative education, Indonesia, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - Evaluation, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: Kemandirian adalah kemampuan seseorang untuk melakukan segala sesuatunya sendiri sesuai dengan tugas perkembangannya yang didasari oleh inisiatif, keinginan, kontrol diri dan kepercayaan pada kemampuannya sendiri. Anak perlu dilatih kemandiriannya sejak usia dini supaya tugas perkembangan dapat berkembang secara optimal. Sekolah memiliki peran penting untuk meningkatkan kemandirian anak. Menurut Santrock (2002:242), lingkungan bermain sangat penting dalam optimalisasi perkembangan anak. Salah satu sekolah dengan pendekatan seperti di atas adalah sekolah Montessori. Pendekatan Montessori menerapkan agar anak belajar mandiri dan tidak bertanya kepada guru atau menunggu jawaban (Hainstock 2008:38-40). Anak yang dididik dengan pendekatan Montessori diberi kesempatan untuk bekerja sendiri dengan material-material yang ada di lingkungannya, mengungkapkan keinginannya untuk memilih aktivitas, mengembangkan disiplin, dan anak perlu mengetahui apa yang baik dan buruk. Apabila hal-hal ini telah dipenuhi, maka kemandirian anak akan terbentuk (Modern Montessori International n.d.:40-41). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris ada tidaknya perbedaan tingkat kemandirian anak prasekolah di sekolah Montessori dengan sekolah non Montessori. Subjek penelitian (N=28) adalah anak prasekolah berusia 3-4 tahun yang bersekolah di sekolah Montessori “X” dan sekolah non Montessori “Y” Teknik pengambilan sampel menggunakan seluruh populasi playgroup 2. Pengambilan data menggunakan rating scale terhadap kemandirian anak di sekolah Montessori maupun di sekolah non Montessori. Data dianalisis dengan teknik Uji t (t-test). Nilai t = 0.364, dengan p = 0.720 (p > 0.05) yang berarti hipotesis penelitian ditolak. Hal ini berarti tidak ada perbedaan signifikan tingkat kemandirian anak prasekolah di sekolah Montessori “X” dengan sekolah non Montessori “Y”. [Independence is a person's ability to do things on their own in accordance with their developmental tasks based on initiative, desire, self-control and belief in their own abilities. Children need to be trained to be independent from an early age so that developmental tasks can develop optimally. Schools have an important role in increasing children's independence. According to Santrock (2002: 242), the play environment is very important in optimizing children's development. One of the schools with such an approach is the Montessori school. The Montessori approach applies so that children learn independently and do not ask the teacher or wait for answers (Hainstock 2008:38-40). Children who are educated with the Montessori approach are given the opportunity to work alone with materials in their environment, express their desire to choose activities, develop discipline, and children need to know what is good and bad. If these things have been fulfilled, then the child's independence will be formed (Modern Montessori International n.d.: 40-41). This study aims to determine empirically whether there are differences in the level of independence of preschool children in Montessori schools and non-Montessori schools. The research subjects (N=28) were preschoolers aged 3-4 years who attended Montessori schools "X" and non-Montessori schools "Y" The sampling technique used the entire playgroup population 2. Data collection used a rating scale on the independence of children in Montessori schools. as well as in non-Montessori schools. The data were analyzed by using the t-test technique (t-test). The value of t = 0.364, with p = 0.720 (p > 0.05) which means the research hypothesis is rejected. This means that there is no significant difference in the level of independence of preschool children in Montessori schools "X" with non-Montessori schools "Y"]

Language: Indonesian

Published: Surabaya, Indonesia, 2009

Doctoral Dissertation

American Writings on Maria Montessori: An Inquiry into Changes in the Reception and Interpretations Given to Writings on Maria Montessori and Montessori Educational Ideas 1910-1915 and 1958-1970

Available from: ProQuest - Dissertations and Theses

See More

Abstract/Notes: The purpose of this dissertation will be to survey and analyze American writings on Maria Montessori and her educational system, in order to show how the idea of Montessori education has interacted with some changing American ideas and social forces. These changes in social and intellectual currents can be likened to a shift from centrifugal to centripetal force; or to the expansion and then the contraction of a universe. The central metaphor is the same. It is applicable to, and illustrative of, much about the changing social and educational scene in America. The writings on Montessori, examined against this framework, should provide a new view on certain changes in American educational thinking.

Language: English

Published: Kent, Ohio, 1973

Doctoral Dissertation

Montessori anne destek eğitim programının; Montessori eğitimi alan 4-5 yaş çocukların matematik ve günlük yaşam becerilerine etkilerinin incelenmesi / Mother Support of Montessori Education Program: Montessori Education Area Children Ages 4-5, Investigation of Effect of Mathematıcs and Daily Life Skills

Available from: Selçuk University (Turkey)

Asia, Middle East, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Parent participation, Practical life exercises, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Bu araştırma Montessori eğitim yöntemi ile okulöncesi eğitim alan ve anneleri "Montessori Anne Destek Programı"na katılmış deney grubu çocuklar ile "Pür Montessori" eğitimi alan 4-5 yaş kontrol grubu çocukların matematik ve günlük yaşam becerilerine etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Çalışma grubunda, 2016-2017 öğretim yılında Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İhsan Doğramacı Uygulama Anaokuluna devam eden Montessori yöntemi ile okulöncesi eğitim alan, 8 deney, 11 kontrol olmak üzere toplam19 çocuk yer almıştır. Araştırmada deney ve kontrol gruplarından veri toplama aracı olarak Temel Okul Becerileri Envanteri Matematik ve Günlük Yaşam Becerileri alt Testi Uygulanmıştır. Testler çocuklara öğretmenleri tarafından deneme öncesi ve sonrası uygulanmıştır. Ayrıca deneme grubuna eğitim programı bittikten 12 hafta sonra tekrar uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde Mann Whitney U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi uygulanmıştır. İncelenen bulgular deneme ve kontrol grubu arasında sontest puan ortalamaları arasındaMatematik de deneme grubu lehine anlamlı bir farklılaşma görülmüştür. Günlük Yaşam Becerileri sontest değerlendirmelerinde ise bir farklılaşma bulunamamıştır. Deneme grubu çocukların TOBEMAT ve TOBEGYBAT testi sontest ve izleme testi puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma olmamıştır. / This research aimed to investigate the effects of Montessori education method on the mathematics and daily life skills of the children who took the preschool education and the mothers of the experimental group participated in the "Montessori Mother Support Program" and the children of the control group of 4-5 age "Pure Montessori". In the study group, 19th Montessori method, which took place in Selcuk University, Faculty of Health Sciences, İhsan Doğramacı Application Nursing School, located in Konya province in the 2016-2017 school year, took place. The Basic School Skills Inventory Mathematics and Daily Life Skills Sub-Test was applied as a data collection tool in the study. Tests were administered to children before and after the test by their teachers. In addition, the experimental group was reapplied 12 weeks after the end of the training program. Mann Whitney U and Wilcoxon Marked Ranks Test were applied in the analysis of the data obtained in the research. A significant difference was found in the mean scores of the post test scores between the findings and control groups examined in favor of the experimental group in Mathematics. In Daily Life Skills posttest evaluations, no differentiation was found. There was no significant difference between the BSSI-MAT and BSSI-DLS test posttest and follow-up test scores of the children in the experimental group.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2018

Article

✓ Peer Reviewed

L’educazione morale e religiosa nell’opera di Maria Montessori: Alcuni studi del Laboratorio Montessori di Roma [Moral and religious education in the work of Maria Montessori: Some studies of the Montessori Laboratory in Rome]

Available from: Università di Macerata

Publication: History of Education and Children's Literature (HECL), vol. 6, no. 2

Pages: 159-168

Europe, Italy, Moral education, Religious education, Southern Europe

See More

Abstract/Notes: L’articolo illustra il programma di ricerche del Laboratorio Montessori di Roma, un’as- sociazione che raccoglie ricercatori di varia provenienza impegnati nello studio della storia del metodo Montessori. Particolare attenzione è rivolta a due tematiche: da una parte, la formazione del carattere, che è stata oggetto di approfondite ricerche negli ultimi vent’anni (si vedano le ricerche di Angeline Stoll Lillard); e, dall’altra, l’educazione religiosa – temati- ca alla quale la Montessori si dedicò profondamente, mantenendo fino alla fine la radicata convinzione che il proprio metodo potesse essere utile all’insegnamento religioso e della religione cattolica in particolare. [This paper presents the research program of the Laboratory Montessori in Rome. The Laboratory is an association which brings together scholars from various countries to carry out research projects on the history of the Montessori movement. In 2011, the association has explored character education according to the Montessori method and special attention will be devoted to religious education. The character education has been studied with par- ticular attention in the last twenty years, and some research (for example, those of Angeline Stoll Lillard) have demonstrated the validity of the Montessori method. Religious education has been the subject of much discussion since Montessori had intense relationships with other cultures and religious figures from around the world. The author argues that Montes- sori devoted himself to Catholic education; she was linked to this confession until the end of his work and his life.]

Language: Italian

ISSN: 1971-1093, 1971-1131

Article

✓ Peer Reviewed

M. Schwegman, Maria Montessori 1870-1952. Kind van haar tijd, vrouw van de wereld; H. Leenders, Montessori en fascistisch Italië. Een receptiegeschiedenis [M. Schwegman, Maria Montessori 1870-1952. Child of her time, woman of the world; H. Leenders, Montessori and Fascist Italy. A reception history]

Available from: BMGN - Low Countries Historical Review

Publication: BMGN - Low Countries Historical Review, vol. 117, no. 3

Pages: 428-430

Book reviews

See More

Abstract/Notes: Book Reviews

Language: Dutch

DOI: 10.18352/bmgn-lchr.5751

ISSN: 2211-2898

Advanced Search