Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

2597 results

Article

The Conscious Worker: The Child from 3-6 Years of Age: The Montessori Children's House

Publication: Communications: Journal of the Association Montessori Internationale (2009-2012), vol. 2010, no. 1

Pages: 54–58

See More

Abstract/Notes: The young child who arrives at the conscious phase of the Absorbent Mind is primed to be an active participant in exploring the physical world. He has already created the foundations for functional human existence, and he can move and thus explore his world. He can already speak. We see his skills grow, which help him reach ever greater independence.

Language: English

ISSN: 1877-539X

Bachelor's Thesis

Ohjaajan rooli montessoripäiväkodissa [The role of the instructor in the Montessori kindergarten]

Available from: Theseus (Finland)

See More

Abstract/Notes: Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millainen ohjaajan rooli on montessoripäiväkodissa ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Lisäksi tutkittiin, millainen merkitys ohjaajan roolilla on lapsilähtöisyyteen sekä lapsen osallisuuden edistämiseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös ohjaajan toimintaa montessoriympäristössä. Toimeksiantajana toimi kuopiolainen Pumpputorin päiväkoti, joka toteuttaa montessoripedagogiikkaa 3–6-vuotiaille lapsille. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, jossa tiedonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua ja havainnointia. Teemahaastattelu toteutettiin parihaastatteluna. Kohderyhmäksi valittiin neljä varhaiskasvatuksen opettajaa, joista kaksi on lisäksi suorittanut montessoriohjaajakoulutuksen. Haastattelun teemoina olivat lapsilähtöisyys, lasten osallisuuden edistäminen sekä montessoriympäristön vaikutus ohjaajan rooliin. Havainnointi suoritettiin päiväkodilla havainnoimalla ohjaajien vuorovaikutusta lapsiryhmässä. Havainnoinnin kohteena oli ohjaajien toiminta montessoriympäristössä, ohjaajien vuorovaikutus lasten kanssa sekä ohjaajien keskinäinen vuorovaikutus. Tutkimusaineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Tutkimusaineiston perusteella saatiin selville, että montessoripäiväkodissa ohjaus on lapsilähtöistä ja lapsi on toiminnan keskiössä. Ohjaaja toimii päiväkodissa roolimallina lapselle ja opettaa hänelle monipuolisesti erilaisia taitoja, joita lapsi tarvitsee elämässään. Montessoriympäristössä materiaalit ovat lapsen saatavilla, mikä tukee lapsen osallisuutta ja itseohjautuvuutta. Lapselle on tarjolla hänen herkkyyskauteensa sopivaa toimintaa, ja lapsi voi valita mieluisan tekemisen oman kiinnostuksensa perusteella. Tavoitteena on, ettei lapsi enää lopulta tarvitse ohjaajan apua. Ohjaaja antaa lapselle aikaa ajatella ja tehdä itse sekä auttaa lasta oppimaan itseohjautuvaa työskentelyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Ohjaajien tehtävä on kasvattaa lapsesta omatoiminen yksilö, joka kunnioittaa toisia ihmisiä. Tutkimuksen tuloksista nousi esille, että ohjaaja on kuitenkin aina lähellä, läsnä ja saatavilla, kun lapsi tarvitsee hänen apuaan.

Language: Finnish

Published: Kuopio, Finland, 2020

Conference Paper

Montessori and the reformation of the American educational system for the 21st century

AMI International Study Conference

See More

Language: English

Published: Washington, D.C.: AMI/USA, 1989

Pages: 80-84

Article

✓ Peer Reviewed

Pola Asuh Orang Tua Kristen Terhadap Anak Dalam Menghadapi Tantangan Kemajuan Zaman [Parenting Patterns of Christian Parents for Children in Facing the Challenges of the Progress of the Age]

Available from: Institut Agama Kristen Negeri Manado (Indonesia)

Publication: Montessori Jurnal Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, vol. 2, no. 1

Pages: 1-18

Asia, Australasia, Indonesia, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola asuh orang tua Kristen terhadap anak dalam menghadapi tantangan kemajuan zaman, sehingga melalui penulisan artikel ini dapat memberikan gambaran kepada orang tua agar mereka memiliki pola asuh yang baik  dan menjadi orang tua yang berperan sebagai guru yang patut diteladani oleh anak-anaknya. Untuk mewujudkan penelitian ini, maka penulis memilih metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan studi kepustakaan. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa zaman dimana kita hidup saat ini akan terus mengalami perubahan dan perkembangan, namun moral dan keimanan manusia semakin menurun. Perubahan atau perkembangan yang paling tren masa kini ialah perkembangan teknologi seperti smartphone. Orang tua adalah guru dalam keluarga yang seyogianya memiliki pola asuh yang baik agar dapat mengantisipasi dan menghadapi tantangan kemajuan zaman yang sedang berkembang saat ini agar anak-anak tetap berkembang secara utuh dalam rasa takut akan Tuhan dan mencintai gereja-Nya. Kemajuan zaman dapat berdampak buruk (negatif) bagi anak-anak jikalau orang tua tidak menerapkan pola asuh yang baik terhadap anak, dan sebaliknya dapat  juga berdampak baik (positif) apabila orang tua mendemonstrasikan pola asuh yang baik terhadap anak. Lebih mudah menjadi guru bagi anak sendiri daripada menjadi guru bagi orang lain. Dalam praktiknya orang tua Kristen dapat menerapkan sepuluh usulan rancang bangun pendidikan rohani anak oleh orang tua untuk menghadapi kemajuan (tren) zaman di abad ke-21.

Language: Indonesian

DOI: 10.51667/mjpkaud.v2i1.593

ISSN: 2798-6195

Article

✓ Peer Reviewed

The Need to Bridge the Gap Between Research on Children’s Rights and Parenting Styles: Authoritative/Democratic Style as an Acultural Model for the Child’s Well-Being

Available from: MDPI

Publication: Social Sciences, vol. 12, no. 1

Pages: Article 22

See More

Abstract/Notes: The United Nations Convention on the Rights of the Child contains specific provisions on parent–child relations and parenting, but these provisions can be described as elusive. Furthermore, the Convention does not explicitly specify a children’s-rights-friendly parenting style. On the other hand, there is a disconnect between research on children’s rights and parenting styles. Based on the insights of the meta-theoretical critical realist approach, this paper argues that universal human flourishing is inconceivable without the development of a children’s-rights-friendly parenting style. It is argued that the Convention’s provisions on parent–child relations can be adapted to the perceptions of average parents, especially living in paternalistic societies, by adapting the conceptualizations of parenting styles developed by Baumrind and Lakoff. Overall, research on children’s rights, supported by literature on children’s-rights-friendly parenting, can show that children’s rights do not alienate parental rights and responsibilities. Instead, children’s rights give appropriate direction to parental authority and responsibility to realize the child’s well-being.

Language: English

DOI: 10.3390/socsci12010022

ISSN: 2076-0760

Article

Das vorgeschriebene Pensum und die Gestalt der Freiheit in der Montessori-Schule [The prescribed workload and the form of freedom in the Montessori school]

Publication: Presença ABEM: Revista Oficial da Associação Brasileira de Educação Montessori [ABEM Presence: Official Magazine of the Brazilian Association of Montessori Education], no. 4

Pages: 5-10

See More

Language: German

Article

The Montessori Apparatus: A Description of the Material and Apparatus Used in Teaching by the Montessori Method

Available from: HathiTrust

Publication: World's Work (London), vol. 19, no. 112

Pages: 384-398

Montessori materials, Montessori method of education

See More

Language: English

Article

The Importance of the Kindergarten Year in the Montessori Classroom

Publication: Tomorrow's Child, vol. 17, no. 2

Pages: 5, 17

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

✓ Peer Reviewed

Looking Back to the Future: The Current Relevance of Maria Montessori's Ideas About the Spiritual Well-Being of Young Children

Available from: University of South Australia

Publication: The Journal of Student Wellbeing, vol. 2, no. 2

Pages: 1-15

See More

Abstract/Notes: Maria Montessori (1870-1952) was an Italian educator whose ideas and principles have validity in informing, understanding and responding to the challenges faced by contemporary educators . Many of her foundational principles are at the forefront of current educational thinking but are unacknowledged or unknown in mainstream education. It is argued that her ideas and principles about the spiritual wellbeing of young children have validity in the current debate. Montessori saw spirituality as innate in young children, the primary force driving their development and central to their capacity for joyful and deep engagement with their environment. She saw children’s capacity and ability to concentrate deeply as a spiritual pathway to a new level of individual consciousness and connection to the environment. These principles can inform our current thinking, understanding and response to young children’s spirituality. The conditions to bring about, support and protect what Montessori calls ‘concentration’ should be considered in pedagogical responses to the spiritual needs of young children

Language: English

DOI: 10.21913/JSW.v2i2.392

ISSN: 1835-7806

Article

The State of the Art: John Chattin-McNichols on the Past, Present and Future of Research on Montessori Education

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 2, no. 2

Pages: 10-11

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Advanced Search