Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1655 results

Article

De Vereeniging Montessori-Vereeniging en de Cusus tot Opleiding van Leerkrachten Volgens Montessori-Beginselen te 's-Gravenhage (z.g. Haagsche Opleidingscursus)

Available from: Stadsarchief Amsterdam (Amsterdam City Archives)

Publication: Montessori Opvoeding, vol. 11, no. 14

Pages: 105-107

See More

Language: Dutch

Article

The Montessori Return Environment: Montessori Educational Therapy with Adults and Children with Brain-Dysfunction

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: The Constructive Triangle (1974-1989), vol. 5, no. 1

Pages: 25-31

See More

Language: English

ISSN: 0010-700X

Article

Die Verankerung der Montessori-Pädagogik in der heutigen Grundschulkonzeption [The anchoring of Montessori education in today's elementary school concept]

Publication: Montessori: Zeitschrift für Montessori-Pädagogik, vol. 35, no. 2

Pages: 78-87

See More

Language: German

ISSN: 0944-2537

Book Section

Schach statt Mühle: ein Plädoyer für die Götter der Montessori-Pädagogik [Chess instead of a mill: a plea for the gods of Montessori pedagogy]

Book Title: Kinder Sind Anders: Maria Montessoris Bild Vom Kinde Auf Dem Prüfstand [Children Are Different: Maria Montessori's Picture of the Child on the Test Bench]

Pages: 285-298

See More

Language: German

Published: Würzburg, Germany: Ergon, 1996

ISBN: 3-928034-90-1

Article

Montessōri kyōiku no dōnyū / モンテッソーリ教育の導入 / Introduction to Montessori Education

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 29

Pages: 97-100

Asia, East Asia, Japan

See More

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Bachelor's Thesis

Lapsen oman toiminnan ohjauksen tukeminen: Montessori-päiväkoti Aurinkoleijonassa [Supporting the child's own activity control: Montessori daycare center Aurinkoleijona]

Available from: Theseus (Finland)

Europe, Finland, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori schools, Nordic countries, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: The purpose of this qualitative thesis was to find out whether Montessori pedagogy based Montessori day care center Aurinkoleijona supports the self-management of the child, and what kind of experiences the parents of children have in the subject area. The thesis is a case study, and in the theoretical part it raises the documents guiding the early childhood education as well as the history of Finnish early childhood education, and the alternative pedagogics. Further, the thesis immerses Montessori pedagogy and the development of self-regulation and self-management of the child. At present, children's learning and learning difficulties are topical themes. Finland has been in the elite of the Programme for International Student Assessment (PISA) for many years, but recently the results have weakened. Learning difficulties are influenced by many factors, but one factor that can be considered is the difficulties that are faced in self-management. In order for a child to have a good start in the development of self-management, attention should be paid to supporting it in early childhood education. With Finnish early childhood education being high quality, it provides a good foundation for the overall development of each child, including self-management. The thesis deals with the development of practical early childhood education in the Montessori day care center Aurinkoleijona by exploring potential development targets for supporting the child's self-management. The research questions are: "How does the Montessori pedagogy support the child’s self-management?" and "What kind of experiences do parents have with their child’s or children’s self-management?". Research methods were observation and a questionnaire for the parents of the child. Material was analyzed by utilizing content analysis. The results show that the operational environment of the Montessori day care center Aurinkoleijona has been created in a way that it supports the self-management of the child by many means. Versatile functions, calmness of the atmosphere, furniture that are in the child’s level, and the role of adults in the environment enable a good basis for supporting the self-management of the child. Parents’ experiences of day care center were positive. Children in the day care center are growing up to be independent, and self-directed future schoolchildren, who take others into consideration. / Tämän laadullisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, tukeeko montessoripedagogiikkaan pohjautuva Montessori-päiväkoti Aurinkoleijona lapsen oman toiminnan ohjausta sekä minkälaisia kokemuksia lasten vanhemmilla on tästä ohjauksesta. Opinnäytetyö on tapaustutkimus, jonka teoriaosiossa nostetaan esille varhaiskasvatusta ohjaavien asiakirjojen lisäksi suomalaisen varhaiskasvatuksen historiaa sekä vaihtoehto pedagogiikoita. Työssä syvennytään lisäksi tarkemmin Montessoripedagogiikkaan sekä lapsen itsesäätelyn ja oman toiminnan ohjauksen kehittymiseen. Tänä päivänä lasten oppiminen ja oppimisvaikeudet ovat ajankohtainen puheenaihe. Suomi on loistanut PISA-tutkimuksen kärjessä monia vuosia, mutta viime vuosina tulokset ovat heikentyneet. Oppimisvaikeuksien taustalla vaikuttavat monet tekijät, mutta yhtenä tekijänä voidaan pitää vaikeuksia oman toiminnan ohjauksessa. Jotta lapsi saa hyvän alun oman toiminnan ohjauksen kehittymiseen, on varhaiskasvatuksessa kiinnitettävä huomiota sen tukemiseen. Suomalaisen varhaiskasvatuksen ollessa laadukasta, se mahdollistaa hyvän pohjan jokaisen lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle, sisältäen myös oman toiminnan ohjauksen. Opinnäytetyö kiinnittyy käytännön varhaiskasvatustyön kehittämiseen Montessori-päiväkoti Aurinkoleijonassa tutkimalla mahdollisia kehittämiskohteita lapsen oman toiminnan ohjauksen tukemisen osalta. Tutkimuskysymykset ovat: ”Millä tavoin Montessori-pedagogiikka tukee lapsen oman toiminnan ohjausta?” sekä ”Minkälaisia kokemuksia vanhemmilla on lapsensa/lastensa oman toiminnan ohjauksesta?”. Tutkimusaineiston keruumenetelminä käytettiin havainnointia ja lapsen vanhemmille suunnattua kyselylomaketta. Aineisto analysointiin sisällönanalyysia hyödyntämällä. Tutkimustulokset osoittavat, että Montessori-päiväkoti Aurinkoleijonan toimintaympäristö on luotu niin, että se tukee lapsen oman toiminnan ohjausta monin keinoin. Monipuoliset toiminnot, ilmapiirin rauhallisuus, kalusteiden lapsentasoisuus ja aikuisten rooli ympäristössä mahdollistavat hyvän pohjan lapsen oman toiminnan ohjauksen tukemiselle. Lasten vanhempien kokemukset päiväkodista olivat positiivisia. Lapsista kasvaa päiväkodissa itsenäisiä, omaohjautuvia ja toiset huomioon ottavia tulevia koululaisia.

Language: Finnish

Published: Turku, Finland, 2017

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori: Origin and reasons for the criticisms of one of the most controversial pedagogues of all time / Montessori: Origen y razones de las críticas a una de las pedagogas más controvertidas de la historia

Available from: JSTOR

Publication: Revista Española de Pedagogia, vol. 81, no. 285

Pages: 251-270

Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Criticism, interpretation, etc., Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Abstract/Notes: Montessori is one of the most fascinating and controversial pedagogues of all time. On the one hand, the naturalists reproached her for the rigidity and artificiality of her method, as well as her rejection of productive imagination and fantasy. On the other hand, progressive educators reproached the individualist and prescriptive character of her method. The modernists reproached her for her religiosity. Some criticized her for accelerating learning or for not respecting the freedom of the child, others for the contrary. Christians branded her a secularist, positivist, naturalist, and theosophist, while theosophists defined her as Catholic. These paradoxical criticisms are due, among other reasons, to the context of the antimodernist frenzy in which she developed her method, to her network of friends in Freemason circles, to the numerous nuances of her method, to her resistance to fitting in with existing educational currents, to the instrumentalization of her method by third party interests, to her sometimes entangled and not very clear language and to the lack of knowledge of her method in action. / Montessori es una de las pedagogas más fascinantes y controvertidas de la historia. Resulta curioso que todos le reprochasen tantos aspectos tan contradictorios. Los naturalistas, la rigidez y la artificialidad de su método, así como su rechazo a la imaginación productiva y a la fantasía; los progresistas, la individualidad y el carácter coercitivo del método; los modernistas, su religiosidad; algunos la criticaban por adelantar los aprendizajes o por no respetar la libertad del alumno, otros, por lo contrario; los cristianos la tildaron de laicista, naturalista, positivista y teósofa, mientras que los teósofos la definieron como católica. Esas críticas tan paradójicas se deben, entre otras razones, al contexto de persecución antimodernista en el que desarrolló su método, a su red de amistades en los ambientes masones, a los numerosos matices de su método, a su resistencia a encajar en las corrientes educativas existentes, a la instrumentalización de su método por intereses ajenos, a su lenguaje a veces enredado y poco divulgativo y al desconocimiento de su método en acción.

Language: English, Spanish

DOI: 10.22550/REP81-2-2023-01

ISSN: 0034-9461, 2174-0909

Article

Montessori-kinderhuis te Naarden-Bussum [Montessori children's home in Naarden-Bussum]

Available from: HathiTrust

Publication: Eigen Haard, vol. 43

Pages: 592-594

Europe, Holland, Netherlands, Western Europe

See More

Language: Dutch

ISSN: 0924-5618

Doctoral Dissertation

Maria Montessoris 'Antropologia Pedagogica': Übersetzung und Kommentar [Maria Montessori's 'Antropologia Pedagogica': Translation and Commentary]

Maria Montessori - Writings

See More

Abstract/Notes: This is a dissertation by Angelika Hanisch (University of Beyrouth, Germany, 2012) in which she translates Montessori's 'Antropologia Pedagogica' from Italian to German and provides commentary on the text.

Language: German

Published: Bayreuth, Germany, 2012

Article

A View of India: Reflections on the Practice of Montessori Education at One School [Magic Years Montessori School, Delhi]

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 4, no. 3

Pages: 11

Asia, India, Public Montessori, South Asia

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Advanced Search