Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1412 results

Book

Il materiale Montessori in cataloghi editi a New York, Londra, Bucarest, Berlino, Gonzaga tra gli anni Dieci e Trenta [Montessori material contained in some of the catalogues published in New York, London, Bucharest, Berlin, Gonzaga from 1910 up to the 30s]

Montessori materials

See More

Language: Italian

Published: Castellanza, Varese, Italy: Il Quaderno Montessori, 1993

Master's Thesis

Okul Öncesi Çocuklarının Renk ve Doku Bilgilerini Edinmelerine Montessori Eğitim Yönteminin Etkililiği / The Effectiveness of the Montessori Education Method to Acquire Color and Texture Knowledge of Pre-School Children

Available from: ProQuest Dissertations and Theses

Asia, Middle East, Montessori method of education, Preschool children, Sensorial materials, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: In this research, the effectiveness of Montessori Method in acquiring color and texture knowledge of pre-school children has been examined. The dependent variable of this study is the color and texture knowledge of the children, the independent variable is Montessori Method. The study is planned both quantitative and qualitative, and experimental as well. 40 students are included in study group as experiment and control group.The experiment group consisted of 20 children aged between 4-5 years, who were trained in Montessori Method in Konya Selçuk University Health Sciences Faculty İhsan Doğramacı Practice Kindergarden in 2016-2017 academic year and selected by neutral assignment. The control group consisted of 20 children aged 4-5 years who were educated in Meram Gündoğdu Private Kindergarden School by the Ministery of Education’s pre-school education program. In the study, the “Color and Texture Knowledge Assessment Test” was used, which was prepared by the researcher of this paper and approved by an expert. These tests are applied as pre-test, post-test and tracking test. In the analysis of the data, Mann Whitney U Test and Wilcoxon Marked Ranks Test were applied. Results; ● There is no significant difference between the color knowledge pre-test rank averages of the experiment and control groups (p>0.05). ● There is no significant difference between the experiment and control group’s texture knowledge pre-test rank averages. (p>0.05). ● The color knowledge of the experiment group’s post-test rank averages are notably higher than the pre-test rank averages [Z=3.55; p< 0.05]. ● The texture knowledge of the experiment group’s post-test rank averages are notably higher than the pre-test rank averages. (Z=3.83,p<0.05). ● Although there is no notable difference between the post-test rank averages of both the experiment and the control groups, the experiment group’s color information is higher (p˃0.05). ● The texture information of the experiment group’s post-test rank averages are notably higher than the control group (p<0.05). ● There is no reasonable difference between the experiment group’s color information post-test and the tracking test rank averages (Z=0.27, p>0.05). ● There is no reasonable difference between the experiment group’s texture information post test and the tracking test rank averages (Z=0.24, p>0.05). The general conclusion is that the Montessori Method contributes positively to the acquisition of color and texture knowledge of preschool children and it is more effective than the Pre-School Education Program of the Ministry of Education / Bu araştırmada, Montessori Yöntemi’nin okul öncesi çocuklarının renk ve doku bilgilerini edinmelerine etkililiği incelenmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni çocukların renk ve doku bilgileri, bağımsız değişkeni ise Montessori Yöntemi’dir. Araştırma nicel ve nitel, aynı zamanda deneysel olarak planlanmıştır. Çalışma grubuna deney ve kontrol grubu olarak toplam 40 çocuk dâhil edilmiştir. Deney grubunu, 2016-2017 öğretim yılında Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulunda Montessori yöntemi ile eğitim alan ve yansız atama ile seçilen 4-5 yaş grubu 20 çocuk; kontrol grubunu Meram Özel Gündoğdu Koleji Anaokulu’nda MEB Okul Öncesi Eğitim Programı ile eğitim alan 4-5 yaş grubu 20 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada, araştırmacı tarafından hazırlanan ve uzman onayı alınan” Renk ve Doku Bilgilerini Değerlendirme Testi” kullanılmıştır. Testler ön test, son test ve izleme testi olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde; Mann Whitney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi uygulanmıştır. Bulgular: ● Deney ve kontrol grubu renk bilgisi ön test sıra ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur (p>0.05). ● Deney ve kontrol grubu doku bilgisi ön test sıra ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur (p>0.05). ● Deney grubunun renk bilgisi son test sıra ortalamaları ön test sıra ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir [Z=3.55; p< 0.05]. ● Deney grubunun doku bilgisi son test sıra ortalamaları ön test sıra ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir (Z=3.83,p<0.05). ● Deney ve kontrol grubu renk bilgisi son test sıra ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark olmamasına rağmen deney grubununki daha yüksektir (p˃0.05). ● Deney grubu doku bilgisi son test sıra ortalamaları, kontrol grubu doku bilgisi son test sıra ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir(p<0.05). ● Deney grubu renk bilgisi son test ve izleme testi sıra ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır (Z=0.27, p>0.05). ● Deney grubu doku bilgisi son test ve izleme testi sıra ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır (Z=0.24, p>0.05). Ulaşılan genel sonuç, Montessori Yöntemi’nin okul öncesi çocuklarının renk ve doku bilgilerini edinmelerine olumlu katkı sağladığı ve MEB Okul Öncesi Eğitim Programına göre daha etkili olduğudur.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2018

Article

Montessōri bunkenda yori / モンテッソーリ文献だより [Montessori Literature News]

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 7

Pages: 136

Asia, East Asia, Japan

See More

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori, Reggio Emilia ve Waldorf Okullarının İstanbul ili Örneğinde İncelenmesi / Investigation of Montessori, Reggio Emilia and Waldorf Schools in the Example of Istanbul Province

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi [International Humanities and Social Sciences Review Journal], vol. 3, no. 2

Pages: 81-98

Asia, Comparative education, Middle East, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Reggio Emilia approach (Early childhood education) - Criticism, interpretation, etc., Turkey, Waldorf method of education - Criticism, interpretation, etc., Western Asia

See More

Abstract/Notes: Bu çalışmanın amacı alternatif okul olarak nitelendirilen düşünsel yapının Türkiye’deki uygulamalarını incelemektir. Alternatif eğitim, çocuğun mutluluğunu temel prensip olarak görme ve tüm sayıtlılarını bu prensip üzerine kurma gibi iddialarla karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada alternatif okulları cazip kılan nedenler ve Türkiye’deki alternatif eğitim uygulamalarının aslına benzerlik ve farklılıkları incelmiştir. Araştırma nitel bir araştırmadır. Araştırma, İstanbul ilindeki Montessori, Reggio Emilia ve Waldorf yaklaşımını uygulayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve idareciler ile yapılan görüşmeler şeklinde yapılmıştır. Bu amaca en uygun, yarı- yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Araştırmacının yaptığı gözlemlerde veri olarak kullanılmıştır. Araştırmada alternatif okullarda; okulun genel bilgilerine, öğretmenin görevlerine, sınıf yönetimine, uygulanan eğitim programına, çocuk gelişimine, veli-okul ilişkisine, okul yönetimine ve eğitim modeline ilişkin bulgulardan faydalanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda alternatif okulda okuyan çocukların iletişim becerilerinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. / The aim of this study is to examine the practices of the intellectual structure, which is described as an alternative school, in Turkey. Alternative education comes up with claims such as seeing the happiness of the child as the basic principle and establishing all its assumptions on this principle. In this study, the reasons that make alternative schools attractive and the similarities and differences of alternative education practices in Turkey are examined. The research is a qualitative research. The research was conducted in the form of interviews with teachers and administrators working in educational institutions that apply Montessori, Reggio Emilia and Waldorf approaches in Istanbul. The most suitable semi-structured interview form was prepared for this purpose. It was used as data in the observations made by the researcher. In the research, alternative schools; The findings related to the general information of the school, the duties of the teacher, classroom management, the applied education program, child development, parent-school relationship, school management and education model were used. As a result of the study, it was revealed that the communication skills of the children studying in the alternative school were high.

Language: Turkish

ISSN: 2667-8144

Book

Ein Weg für alle! Leben mit Montessori: Montessori-Therapie und -Heilpädagogik in der Praxis

Montessori method of education

See More

Language: German

Published: Dortmund, Germany: Verlag Modernes Lernen, 2003

Edition: 3rd ed.

ISBN: 3-8080-0539-4 978-3-8080-0539-2

Article

Der Montessori-Traum vom Schulleben [The Montessori dream of school life]

Publication: Katechetische Blätter, vol. 110, no. 10

Pages: 754-760

See More

Language: German

ISSN: 0342-5517

Article

Montessori Lyceum Amsterdam geeft VMBO eigen gezicht [Montessori Lyceum Amsterdam gives VMBO its own face]

Publication: Politieke en Sociale Vorming [Political and Social Education], vol. 31, no. 8

Pages: 27-28

Europe, Holland, Montessori Lyceum Amsterdam (Netherlands), Netherlands, Western Europe

See More

Language: Dutch

ISSN: 0167-9538

Book Section

Maria Montessori e Ovide Decroly [Maria Montessori and Ovide Decroly]

Book Title: Maria Montessori e il pensiero pedagogico contemporaneo [Maria Montessori and contemporary pedagogical thought]

Pages: 91-106

Conferences, Decroly plan - Criticism, interpretation, etc., International Montessori Congress (11th, Rome, Italy, 26-28 September 1957), Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Ovide Decroly - Biographic sources

See More

Abstract/Notes: This speech was delivered on September 26, 1957 at the 11th International Montessori Congress (Rome, Italy).

Language: Italian

Published: Roma, Italy: Vita dell'infanzia, 1959

Article

With the Teachers [12 Montessorians give Montessori talks to non-Montessorians]

Publication: AMS News, vol. 3, no. 1

Pages: 3

See More

Language: English

ISSN: 0065-9444

Article

Visszaemlékezéseim Montessori módszerüü magánóvodámra és magán népiskolámra [My recollections of my Montessori-style private kindergarten and private Folk High School]

Publication: Montessori műhely: a Magyarországi Montessori Egyesület folyóirata, no. 2

Pages: 8-10

Magyarországi Montessori Egyesület [Montessori Association of Hungary] - Periodicals

See More

Abstract/Notes: Originally published in Pedagógiai Szemle (1987, issue 12).

Language: Hungarian

ISSN: 1217-7970

Advanced Search