Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

959 results

Master's Thesis

Zavádění montessori principů vzdělávání do ekonomických předmětů na obchodní akademii [Introduction of Montessori Principles of Education to Economic Subjects at High Schools]

Available from: University of Economics and Business, Prague

Alternative education, Economics education, High school students, Montessori method of education, Teacher-student relationships

See More

Abstract/Notes: Práce se zaměřuje na zjišťování informací o tom, jestli je možné zavádět montessori principy vzdělávání do ekonomických předmětů na středních školách. Součástí práce jsou i přípravy na výuku a popisy metod, forem, obsahu, didaktických pomůcek a didaktické techniky, kterou učitel může využít při zavádění montessori principů do výuky ekonomických předmětů na střední škole. Pro zjištění výsledků bylo využito experimentálního vyučování na Gymnáziu Duhovka, sebereflexe praktikanta, dotazníkové šetření ve třídě, kde experimentální výuka probíhala a didaktický test pro žáky, kteří se účastnili experimentálního vyučování. Výsledkem je, že zavádění je možné a nese sebou určité výhody (lepší dosahování výchovných cílů, zlepšení klimatu ve třídě), ale je zároveň zapotřebí dávat pozor na určité nevýhody, které se objevily během experimentálního vyučování (problémy s fixací nové a staré látky). [Thesis aims to find out whether or not it is possible to implement Montessori principles of education into economical subjects on High schools. Parst of the Thesis are also preparations for teaching of economical subjects with Montessori principals. At the end reader can find out more information about methods, forms, content, didactic aids and didactic technique which can be used to implement Montessori principles appropriately. Author used several different experimental methods like experimental teaching, self-reflection of the practitioner, questionnaire survey in the class where experimental teaching took place and didactic test for pupils who participated in experimental teaching. As a result, implementation of Montessori principles is possible and has advantages (better atmosphere in class, better way to achieve educational goals) and disadvantages (problems with fixation).]

Language: Czech

Published: Prague, Czech Republic, 2017

Article

Relationship of Montessori Approach with Interior Spaces in Preschools and Physical Set-up [Montessori Yaklaşımının Anaokulu İç Mekanları ve Fiziksel Oluşumu ile İlişkisi]

Available from: Megaron Journal

Publication: Megaron: Yıldız Technical University, Faculty of Architecture E-Journal, vol. 16, no. 2

Pages: 451-458

Architecture, Asia, Middle East, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Montessori education gathers around two purposes: biological and social purposes. Helping natural development of an individual is targeted in the biological part, and preparation of an individual for the environment is targeted in the social part (Montessori, 1947). Fundamental element of Montessori approach is to form the space. Although there are plenty of studies present in the literature on this subject, it was noted that studies on interior spaces, with which people have quite intensive and higher level of relationship, turned out to be very few. Thus, in this study, in the context of findings determined by conceptual components affecting physical characteristics in the formation of interior spaces, particularly in kindergartens applying Montessori education model, which has become widespread in preschool educational institutions in Turkey during the past ten years; For this reason five (all) institutions in Ankara were selected as the area of study with more than one data collection technique, and survey with quantitative approach, and document investigation with qualitative approach and monitoring (mechanical) techniques were used. In the applied study, characteristics making up the interior space in preschool educational institutions were studied in the content of the titles of Properties of Interiors, General Spatial Standards of Day Care Centre, Atmospheric Properties Floor, Wall, Furnishings etc...), Furniture and Equipment, and the sample interior- space forming model for design setting was suggested. [Montessori eğitimi iki amaç etrafında toplanır: biyolojik ve sosyal amaçlar. Bir bireyin doğal gelişimine yardımcı olmak biyolojik yönünü hedef alırken ve çevre için bireyin hazırlanması toplumsal yönünü hedefler (Montessori, 1947). Montessori yaklaşımının temel unsuru mekanı oluşturmaktır. Bu konuda literatürde çok sayıda çalışma olmasına rağmen, insanların oldukça yoğun ve yüksek düzeyde ilişkilere sahip olduğu iç mekanlarla ilgili çalışmaların çok az olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, bu çalışmada, özellikle son on yılda Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumlarında yaygınlaşan Montessori eğitim modelini uygulayan anaokullarında iç mekan oluşumunda fiziksel özellikleri etkileyen kavramsal bileşenler tarafından belirlenen bulgular bağlamında; Ankara’da beş (tüm) kurum birden fazla veri toplama tekniği ile çalışma alanı olarak seçilmiş, niceliksel yaklaşımla anket, nitel yaklaşım ile izleme (mekanik) teknikleriyle belge araştırması kullanılmıştır. Uygulamalı çalışmada, İç Mekanların Özellikleri, Anaokulunun Genel Mekansal Standartları, Atmosferik Zemin Kat, Duvar, Mobilyalar vb. Başlıkları kapsamında, okul öncesi eğitim kurumlarındaki iç mekanı oluşturan özellikler incelenmiştir. Ayrıca, Mobilya, Ekipman ve tasarım ortamı için örnek iç mekan oluşturma modeli önerilmiştir.]

Language: English

DOI: 10.5505/megaron.2018.93276

ISSN: 1309-6915

Article

Diffusione e Prospettive dell'Educazione Montessori in Giappone: Montessori nel Mondo [Diffusion and Perspectives of Montessori Education in Japan: Montessori in the World]

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 46, no. 6

Pages: 14-19

Asia, East Asia, Japan, Montessori method of education - History

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

Montessori Eğitim Yönteminin Rousseaucu Kökenleri / The Rousseauian Roots of Montessori Education Method

Available from: The Journal of Academic Social Science Studies

Publication: Journal of Academic Social Science Studies, vol. 14, no. 86

Pages: 535-556

See More

Abstract/Notes: Bu çalışmada eğitim felsefesinde adı çokça zikredilen Fransız filozof Jean-Jacquez Rousseau’nun, Maria Montessori tarafından kurulan ve kendi adıyla anılan Montessori eğitim yöntemi üzerindeki etkisi incelenecektir. Rousseau’nun meşhur Emile kitabı, eğitimin amacı ve işlevi meselesine dair ayrıntılı bir izah içerir. Onun eğitim konusuna yaklaşımı kimi zaman sert tartışmalara sebep olmuş kimi zaman da ilham kaynağı olmuştur. İtalya’nın ilk kadın doktoru olarak da bilinen Maria Montessori onun fikirlerinden olumlu yönde etkilenen bir isimdir. Montessori, yaşama uzanan yardım eli yaklaşımına indirgediği eğitim meselesini aldığı tıp, felsefe ve antropoloji eğitimi sayesinde geniş bir bakış açısıyla inceler. Bu sayede daha sistemli ve bilimsel temeli olan bir eğitim modeli sunar. Rousseau ise kelimenin tam anlamıyla sistematik olmaktansa doğal gidişata göre hareket etmeyi ve kendi gözlemlerinden faydalanmayı tercih eder. Bu tercihinden dolayı kendisine ağır eleştirilerin yapıldığı da bir gerçektir. Rousseau’nun ve Maria Montessori’nin eğitim alanındaki fikirleri pek çok tartışmayı beraberinde getirse de her iki ismin pedagoji alanındaki etkisi görmezden gelinemez. Ancak Rousseau’nun bu alandaki düşüncelerinin bir eğitim tasarısı ya da eğitime dair yapılan bir yorum düzeyinde kaldığı söylenebilir. Rousseau’nun aksine Maria Montessori’nin fikirlerinin ise pek çok ülkede benimsendiği ve bu fikir doğrultusunda pek çok eğitim kurumunun açıldığı görülür. Her ne kadar somut alanda aralarında bu denli fark olsa da çıkış noktaları ve eğitim alanındaki bazı tasavvurları benzerlik göstermektedir. Bu çalışmada söz konusu benzerlik kavramsal bir çerçeve doğrultusunda ele alınacaktır. Böylece Rousseau’nun Maria Montessori üzerindeki etkisi irdelenip onun eğitim alanında bir romandan fazlasını yazdığı sonucuna ulaşılacaktır. / In this study, the effect of the French philosopher Jean-Jacquez Rousseau, whose name is mentioned a lot in educational philosophy, on the Montessori education method established by Maria Montessori and named after her will be examined. Rousseau’s famous book Emile contains a detailed explanation on the goal and function of the education. Sometimes, his approach to education caused very significant discussions and sometimes it was a source of inspiration. Maria Montessori, who is also known as Italy’s first female doctor was one of the names who was affected from his opinion in a positive way. Montessori examines the issue of education considered as helping hand approach to life from a wide perspective thanks to her education in medicine, philosophy and anthropology. In this way, she presents a more systematic and scientific based education model. On the other hand, Rousseau prefers to act according to the natural course and uses his own observations rather than being systematic in the strictest sense of the world. It is a fact that he was heavily criticized for this preference. Even though Rousseau and Maria Montessori’s ideas on the education field bring a lot of debate, the effect of both names in pedagogy cannot be ignored. However, it can be noted that Rousseau’s ideas in the field stayed only as an education design or a comment made on education. Unlike Rousseau, it is seen that Maria Montessori’s ideas were adopted in many countries and a lot of educational institutions were established in the direction of this idea. Although there is such a difference between them in the concrete field, their starting points and some of their imaginations in the field of education are similar. These similarities in the direction of a conceptual frame will be addressed in the study. Thus, Rousseau’s influence on Maria Montessori will be examined and it will be concluded that he wrote more than a novel in the field of education.

Language: Turkish

DOI: 10.29228/JASSS.50020

ISSN: 2148-4163

Book

Studien zur Montessori-Pädagogik I: Maria Montessori und die "reform-pädagogische Bewegung" [Studies on Montessori Education I: Maria Montessori and the "New Education Movement"]

Europe, Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., New Education Fellowship, New Education Movement, Theosophical Society, Theosophy

See More

Language: German

Published: Freiburg, Germany: Herder, 1986

ISBN: 978-3-451-20919-2

Doctoral Dissertation

The Historical Evolution and Contemporary Status of Montessori Schooling in New Zealand as an Example of the Adaptation of an Alternative Educational Ideal to a Particular National Context

Available from: Massey University - Theses and Dissertations

Australasia, Australia and New Zealand, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - History, New Zealand, Oceania

See More

Abstract/Notes: There have been two distinct phases of the Montessori method of education in New Zealand. The first began in 1912 and continued into the 1950s. The second phase, starting in 1975, has resulted in over one hundred Montessori early childhood centres being established throughout the country. In this thesis I examined the historical evolution and contemporary status of Montessori schooling in New Zealand, as an adaptation of an alternative educational ideal to a particular national context. To situate this study, the history of the Montessori movement was investigated, taking into consideration the particular character and personality of its founder, Dr. Maria Montessori (1870-1952). It is argued that the apparent contradictions of Montessori, who claimed to be both a scientific educator and a missionary, help explain the endurance of her method. The thesis further maintains that Montessori became a global educator whose philosophy and pedagogy transcends national boundaries. The middle section of this thesis examines the Montessori movement in New Zealand during the first phase and the second phase, highlighting the key role that individuals played in spreading Montessori's ideas. The major aim was to examine how Montessori education changes and adapts in different cultures and during different time frames. The thesis concentrates on New Zealand as a culturally specific example of a global phenomenon. The final section of the thesis is a case study of a Montessori early childhood centre examining the influence of Government policy and how the development of the centre supports the ongoing implementation of Montessori's ideas. The perceptions of Montessori teachers, former parents and students regarding the nature and value of Montessori education are also considered. Finally, observations carried out as part of the case study are analysed to further demonstrate the ways in which the original ideas of Montessori have been reworked to suit a different historical and societal context. It is concluded that Montessori is a global educator whose philosophy and pedagogy transcends national boundaries. Nonetheless, the integration of Montessori education within any country, including New Zealand, does result in a culturally specific Montessori education.

Language: English

Published: Palmerston North, New Zealand, 2004

Book

Hrvatska Montessori prica: nastanak i metoda prve Montessori skole [The Croatian Montessori story: Origin and model of the first Montessori school

Croatia, Eastern Europe, Europe, Montessori method of education, Montessori schools

See More

Language: Croatian

Published: Zagreb, Croatia: Nakladnička kuča Aagram, 2007

ISBN: 978-953-7214-07-4 953-7214-07-9

Article

Ein Leben für Montessori: zum Tod des Montessori-Forschers Prof. Dr. Günter Schulz-Benesch [A life for Montessori: on the death of the Montessori researcher Prof. Dr. Günter Schulz-Benesch]

Publication: Montessori: Zeitschrift für Montessori-Pädagogik, vol. 35, no. 3-4

Pages: 115-116

Günter Schulz-Benesch - Biographic sources, Harald Ludwig - Writings, Obituaries

See More

Language: German

ISSN: 0944-2537

Bachelor's Thesis

Role asistenta pedagoga na základní škole s Montessori programem / Role of the teaching assistant at primary school with Montessori program

Available from: Univerzita Karlova Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: Bakalářská práce na téma role asistenta pedagoga na základní škole s Montessori programem se věnuje inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pozici asistenta pedagoga v Montessori prostředí. Vymezili jsme vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně nejčastějších diagnóz, se kterými se během výzkumu setkáme. Celá práce se opírá o legislativní rámec České republiky v oblasti základního vzdělávání. V práci také popisujeme alternativní vzdělávání a jeho nejčastější možnosti, včetně charakteristiky vzdělávání podle filozofie Marie Montessori. V této části se věnujeme principům Montessori pedagogiky, roli Montessori pedagoga, charakteristice prostředí i organizaci výuky, včetně forem a metod výuky. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaká je aktuální situace ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a v jejich podpoře v alternativní škole. Dalšími cíli bylo popsat práci asistenta pedagoga v Montessori škole s vymezením hlavních rozdílů mezi jeho rolí v Montessori škole a ve škole tradiční. V praktické části byla popsána realizace kvalitativního výzkumu, který jsme provedli za pomoci polostrukturovaných rozhovorů a s využitím metody pozorování. V praktické části jsme také popsali cíle výzkumu a výzkumné otázky, které jsme z cílů vymezili. Všechny cíle výzkumu byly splněny a otázky jsme zodpověděli. Rozhovory jsme zpracovali na a základě kódování rozdělili do několika kategorií. Práce obsahuje analýzu výsledků rozhovorů a ukázky z pozorování vyučování. V závěru práce vyhodnocujeme výsledky celého výzkumu a zodpovídáme výzkumné otázky. / This bachelor’s thesis deals with the topic of the role of teacher assistant in a primary school classroom with Montessori program, focusing on the inclusion of pupils with special educational needs and on the position of a teacher assistant in Montessori learning environment. We defined the education of pupils with special educational needs, including the most frequent diagnoses we encounter during the research. The whole paper is grounded in the legislation of the Czech Republic in the field of primary education. The paper also describes alternative education and its most common varieties and includes the characteristics of the education following Maria Montessori philosophy. This part is dedicated to the principles of the Montessori method, to the role of a Montessori teacher, to the characteristics of the classroom environment as well as to the teaching organisation, including teaching forms and methods. The object of this research was to find out about the current situation in educating pupils with special educational needs and in their support in the alternative classroom environment. Another object was to describe the work of a teacher assistant in a Montessori school, defining the basic differences between their role in a Montessori school and in a traditional school. The practical part of the paper describes the implementation of a qualitative research, which was carried out by means of semi-structured interviews and the method of observation. The research objects and the research questions defined by the objects were also described in the practical part. All the research goals were achieved, and all the questions were answered. The interviews were processed and divided into several categories based on coding. The paper contains an analysis of the results of the interviews and illustrations of lesson observations. In the paper conclusion the whole research results are assessed and the research questions are answered.

Language: Czech

Published: Prague, Czechia, 2021

Doctoral Dissertation

Informationstechnologien und Montessori-Pädagogik: die Implementierung des Internets als Informationsmedium in Montessori-Schulen der USA [Information technologies and Montessori pedagogy: the implementation of the Internet as an information medium in Montessori schools in the USA]

Available from: Pädagogische Hochschule Freiburg

Americas, Information and communications technology (ICT), Montessori method of education, North America, United States of America

See More

Abstract/Notes: Ausgehend von der Beobachtung, dass in der Unterrichtsforschung Konzepte des „offenen Lernens“ für die Implementierung neuer Medien, wie dem Internet, empfohlen werden, wird der Zusammenhang zwischen reformpädagogischen Ansätzen und neuen Informationstechnologien hergestellt. Hier knüpfen die Untersuchungen der vorliegenden Arbeit an. Herausgegriffen wird das Konzept Maria Montessoris, untersucht in den USA, wo sich zum einen alternative Pädagogiken freier entwickeln können und zum anderen die Implementierung neuer Medien in den Unterricht offensiver vorangetrieben wird. Es wird angenommen, dass die Lernumgebung Montessoris unter dem Gesichtspunkt einer Modernisierung des Konzepts auf die heutigen Ansprüche eine optimale Lernlandschaft bietet, das Internet als natürliche Informationsquelle in den Unterricht zu integrieren. Die gegenwärtig kontroverse Umsetzung der Pädagogik Montessoris (AMI und AMS) sowie die zu diesem Zeitpunkt verwirklichte Internetnutzung in den Schulen werden am Beispiel der USA einer kritischen Reflexion unterzogen. Kapitel 1 dieser Arbeit betrachtet die Pädagogik Montessoris. Ein Abschnitt liefert Informationen über die kontemporäre Verwirklichung ihrer Pädagogik in den USA. Die Möglichkeiten des Internets für den Unterricht, die Aussagen der Forschung über das informationstechnische Lernen sowie seine Integration in den USA, wird in Kapitel 2 näher untersucht. In Kapitel 3 wird die Notwendigkeit des Interneteinsatzes in Schulen überprüft und die Eignung offener Strukturen als Basis dafür begründet. Die gewonnenen Erkenntnisse geben die Grundlage zu den in Kapitel 4 und 5 beschriebenen Untersuchungen, wie diese Implementierung in der Praxis nordamerikanischer Montessori-Schulen verwirklicht ist. Beschrieben wird sowohl eine Querschnittsuntersuchung als auch eine Fallstudie. Kapitel 6 schildert die pädagogischen Konsequenzen für die Nutzung des Internets im Unterricht. [Based on the observation that teaching research recommends concepts of “open learning” for the implementation of new media such as the Internet, the connection between reform-pedagogical approaches and new information technologies is established. This is where the investigations of the present work tie in. The concept of Maria Montessori is being singled out, examined in the USA, where, on the one hand, alternative pedagogies can develop more freely and, on the other hand, the implementation of new media in the classroom is being promoted more aggressively. It is assumed that the Montessori learning environment, from the point of view of modernizing the concept to meet today's requirements, offers an optimal learning landscape to integrate the Internet as a natural source of information into the classroom. The currently controversial implementation of Montessori pedagogy (AMI and AMS) as well as the internet usage in schools at that time are subjected to critical reflection using the example of the USA. Chapter 1 of this thesis looks at Montessori's pedagogy. A section provides information on the contemporary realization of their pedagogy in the USA. The possibilities of the Internet for teaching, the statements of research about information technology learning and its integration in the USA are examined in more detail in Chapter 2. Chapter 3 examines the necessity of using the Internet in schools and explains the suitability of open structures as a basis for this. The knowledge gained provides the basis for the investigations described in Chapters 4 and 5, how this implementation is realized in practice in North American Montessori schools. Both a cross-sectional study and a case study are described. Chapter 6 describes the pedagogical consequences for the use of the Internet in the classroom.]

Language: German

Published: Freiburg im Breisgau, Germany, 2003

Advanced Search