Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1261 results

Article

Ehrung von Maria Montessori in Zürich [Maria Montessori Honored in Zurch]

Publication: Montessori: Zeitschrift für Montessori-Pädagogik, vol. 33, no. 1

Pages: 38

Europe, Switzerland, Western Europe

See More

Language: German

ISSN: 0944-2537

Book Section

Grusswort der niederländischen Montessori-Pädagogen [Greetings from the Dutch Montessori teachers]

Book Title: Montessori-Pädagogik in Deutschland: Rückblick - Aktualität - Zukunftsperspektiven ; 40 Jahre Montessori-Vereinigung e.V. [Montessori Pedagogy in Germany: Review - Current Issues - Future Perspectives 40 years of the Montessori Association]

Pages: 35

Europe, Germany, Holland, Netherlands, Western Europe

See More

Language: German

Published: Münster, Germany: Lit, 2002

ISBN: 978-3-8258-5746-2

Series: Impulse der Reformpädagogik , 7

Article

✓ Peer Reviewed

La méthode Montessori adaptée aux personnes âgées présentant des troubles cognitifs, une approche globale centrée sur la personne Partie 1: Origines et grands principes fondamentaux [The Montessori method adapted to the elderly with cognitive disorders, a global approach centered on the person Part 1: Origins and major fundamental principles]

Available from: John Libbey Eurotext

Publication: Gériatrie et Psychologie Neuropsychiatrie du Vieillissement, vol. 21, no. 1

Pages: 97-106

Alzheimer's disease, Dementia, Gerontology, Montessori-Based Dementia Programming (MBDP), Montessori-based interventions (MBI)

See More

Abstract/Notes: Les approches centrées sur la personne constituent un modèle d’accompagnement des personnes âgées présentant des troubles cognitifs en plein développement au cours des dernières années. Ses bénéfices ont été bien documentés, mais la mise en œuvre concrète de ses grands principes reste parfois floue. Dans ce contexte, la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées en constitue une des propositions d’application concrète. Elle intègre la vision et les grands principes humanistes de la pédagogie scientifique de Maria Montessori et des outils et techniques de réhabilitation. Elle vise à redonner à la personne du contrôle sur sa vie, à favoriser son engagement dans des activités porteuses de sens et à lui redonner une place et un rôle dans la communauté. Dans cette revue de littérature, nous aborderons dans un premier temps de manière générale le courant des approches centrées sur la personne, puis nous présenterons de manière plus détaillée l’historique et les principes de la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées afin d’en proposer une vision claire et structurée. [Person-centered approaches are a model of support for older people with cognitive disorders that have been developing in recent years. Its benefits have been well documented, but the concrete implementation of its main principles sometimes remains unclear. In this context, the Montessori method adapted to the elderly constitutes one of the proposals for concrete application. It integrates the vision and the main humanist principles of the scientific pedagogy of Maria Montessori and the tools and techniques of rehabilitation. It aims to give the person back control over his life, to encourage his involvement in meaningful activities and to give him back a place and a role in the community. In this literature review, we will first approach the current of person-centered approaches in a general way, then we will present in more detail the history and principles of the Montessori method adapted to the elderly in order to propose a clear and structured vision.]

Language: French

DOI: 10.1684/pnv.2023.1079

ISSN: 2115-8789

Article

Is the Montessori Method to be Introduced Into Irish Schools? I: The Montessori Principles

Available from: Google Books

Publication: Irish Monthly, vol. 52, no. 609

Pages: 118-124

Europe, Ireland, Northern Europe

See More

Language: English

ISSN: 2009-2113

Article

Montessori in Champaign-Urbana [Montessori School of Champaign-Urbana, Illinois]

Publication: Montessori Observer, vol. 4, no. 8

Pages: 1, 4

See More

Language: English

ISSN: 0889-5643

Article

✓ Peer Reviewed

Maria Montessori e Anna Freud: intrecci e contaminazioni tra pedagogia e psicoanalisi / Maria Montessori and Anna Freud: Links and Influences Between Pedagogy and Psychoanalysis

Available from: Rivista di Storia dell’Educazione

Publication: Rivista di Storia dell'Educazione, vol. 8, no. 2

Pages: 73-82

Anna Freud - Biographic sources, Anna Freud - Philosophy, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Psychoanalysis

See More

Abstract/Notes: The fascination with the Montessori Method stems from a never quite exhaustive analysis of her studies, which, due to the multiplicity and complexity of its elements, continually lend themselves to readings, hermeneutic interpretations and discoveries. Following a series of “clues” that see the figure of Maria Montessori intertwined with that of Anna Freud, this article intends to enhance the interdisciplinary interweaving and the multiple links which, by relating pedagogy with psychoanalysis, favor a broader vision of the implications relating to the changes occurring during the first half of the twentieth century, in which the child is the protagonist.

Language: Italian

DOI: 10.36253/rse-10329

ISSN: 2532-2818

Master's Thesis

Montessori materyallerinin zihin engelli ve işitme engelli çocukların alıcı dil gelişiminden görsel algı düzeyine etkisi [The effect of Montessori materials on the level of visual perception from receptive language development of developmentally disabled and hearing impaired children]

Available from: Selçuk University (Turkey)

Asia, Developmentally disabled children, Hearing impaired children, Language development, Middle East, Montessori materials, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Engelli çocukların gelişmesi ve iyi yönde ilerleme kaydetmesi, devam ettikleri okullarda almış oldukları eğitim hizmetinin niteliği ile yakından ilişkisi vardır. Engelli çocuklar, diğer normal çocuklar gibi yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebilmeleri için günlük yaşamda gerekli bazı davranışları öğrenmeleri gerekir. Engelli çocuklar görerek ve dokunarak öğrendikleri için materyal öğretiminin önemli bir yeri ve eğitici bir etkisi vardır. Pedagojinin etkili temsilcilerinden M. Montessori bu gerçeği görerek engelli çocukların bazı davranışları kolaylıkla edinebilmeleri için farklı gelişim alanlarına yönelik çeşitli materyaller geliştirmiş ve engelli çocukların duyu organlarının eğitimine ağırlık vermiştir. Bu amaçla araştırmada Montessori-Materyallerinden 'geometrik cisimlerin' işitme engelli ve zihin engelli çocukların alıcı dil becerilerinden görsel algı düzeyleri üzerinde etkili olup olmadığı saptanmak istenmiştir. Araştırmanın evreni, Konya'daki KOMMES-İşitme ve Konuşma Özürlüler Rehabilitasyon Merkezine ve EMPATİ-Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'na devam etmekte olan ve belirlenen ön koşul becerilerinin yerine getirebilen 20 işitme engelli (on çocuk kontrol grubu-10 çocuk deney grubu olmak üzere), 20'de zihin engelli (on çocuk kontrol grubu-10 çocuk deney grubu olmak üzere), toplam 40 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada ön test son test kontrol gruplu model uygulanmıştır. Öğrencilerin alıcı dil becerilerinden görsel algı düzeyleri Dönmez ve arkadaşlarının (1997) dil gelişimi etkinlikleri çalışmasından yararlanılarak araştırmacı tarafından hazırlanan 5 maddelik ölçek ile ölçülmüştür. Bu maddeler; 1. tanıyabilme 2. ayırt edebilme 3. gruplayabilme 4. şekil seçme ve bulabilme 5. başka şekiller oluşturabilme Araştırmanın amacına göre ki-kare kullanılmış ve grupların ortalamaları arasındaki farklılıklar 't' testi ile yapılmıştır. Araştırma sonunda işitme engelli ve zihin engelli öğrencilerin görsel algı düzeylerine ilişkin başlangıç düzeylerine ait bulgularına bakıldığında işitme engellilerde (hem deney hem de kontrol grubunda) sonuçların anlamlı olmadığı; zihin engellilerin başlangıç düzeylerine ait bulgularına bakıldığında ise sonuçların anlamlı olduğuna varılmıştır. Başlangıç düzeyi tespitinden sonra 6 haftalık bir süreçte programın etkililiğini incelemek için Montessori-Materyali 'geometrik cisimler' uygulanmıştır. Bu süre sonunda işitme engelliler deney grubunda alıcı dil becerilerinden görsel algı düzeylerinde önemli bir değişiklik saptanmamıştır, zihin engelli deney grubunda ise görsel algı düzeylerinde önemli bir değişiklik elde edilmiştir. Her grup kendi içersinde başlangıç düzeyleri ve 6 haftalık bir süre sonunda test düzeyleri karşılaştırıldığında elde edilen bulgular ise şu şekildedir; İşitme engelli deney grubunun başlangıç düzeyini kontrol grubu ile denk olduğu, 6 haftalık uygulama sonunda da anlamlı düzeyde yüksek olmadığı saptanmıştır. Zihin engelli deney grubunun ise başlangıç düzeyi kontrol grubu ile denk olarak saptanmış, fakat 6 haftalık uygulama sonunda elde edilen sonucun anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit olmuştur. Kontrol gruplarına ise 6 hafta boyunca geleneksel yöntem ile öğretimlerine devam edilmiştir. 6 hafta sonra uygulanan test düzeyleriyle başlangıç düzeyleri karşılaştırıldığında manidar bir farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. / There is a closest relation and correlation between the positive progressing for underdeveloped-spastic children and the quality of training and their educational performance that was given by their school. In order to continue and follow up their daily life by themselves just like a normal ones, they - underdeveloped children must learn some attitudes, so that underdeveloped children learn by sights and sensation. Therefore, learning by materials has a big importance and also these materials have a great training effects on their learning period. M. Montessori, who created some new approaches on pedagogy by her prescient for reality, developed new methods and created different materials focus on differentiated progressive fields of gaining attitudes and talents by underdeveloped children, hence Montessori focused on the training of senses of underdeveloped children. The purpose of this research study is determination of the effectiveness of 'geometric objects' which included by Montessori training materials, over the children's, those are deafness and mentally insufficient, receptive linguistic of the level of visual perception. The environment-space of this research study is KOMMES-Deafness And Non-Speaker Rehabilitation Center and EMPATİ-Mentally Insufficient Children Training and Protection Foundation. This experimental research study covers insufficient children follow up the courses and training of these two scholl, the selected 20 deafness children who can perform predetermined and conditioned talents (10 of these for controlling, the other 10 for experimental purposes) additionally 20 mentally insufficient children (again 10 for control and the other 10 for experimental purposes). 40 children totally were followed up. In this study Salomon's four-quadral-group model was applied and examined. Them, the students' receptive linguistic abilities through the level of visual perception - Dönmez and Ark's study of linguistic development effectiveness (1997) was measured with 5 factors scale which was prepared by researcher. These are 1. Recognition, 2. Distinguishing, 3. Sorting-Grouping, 4. Selection of figures and finding, 5. Creating the figures and forming. According to aim of this research-study, ki-square was used and the differences between the means of each group were determined by 't' test method. The results of this research study are, the beginning levels of visual perception of deafness children and of the children who are mentally insufficient; it is found that the results of deafness children-for both in control and in experimental group, are not meaningful. The findings of the level of beginning for mentally insufficient children are meaningful. After the determination of the beginning level, Geometric-three dimensional-objects from Montessori's materials method was applied in order to inspect the effectiveness of program for 6 weeks period. At the end of this period, for the experimental group of deafness children. It cannot be found that important changes on the level of visual perception of receptive linguistic talents, On the other hand, in experimental group covers the mentally insufficient children, important changes on visual perception level were found. For each group, the beginning levels of intra group and end of the 6 weeks period, comparing the group's level of test, the findings are as follow: The level of beginning for the experimental group of deafness children is equivalent to the level of beginning for the control group. After the 6 weeks experimental application, it was found that the level changes are not meaningful as much as. It was found that the level of beginning for the experimental group of mentally insufficient children is equivalent to the level of beginning for the control group these are mentally insufficient children. But, end of the 6 weeks experimental application, meaningful changes were taken from results. Along with the 6 weeks period, in controlling groups, the training and learning progress had been continued based on conventional method. End of the 6 weeks period, by the level of applied test and the level of beginning were compared. It was found that there is no valuable and notable differences between these two.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2005

Book

Ecosostenibilità in Maria Montessori. Nella didattica, nell'ambiente, nelle architetture [Eco-sustainability in Maria Montessori. In teaching, in the environment, in architecture]

See More

Abstract/Notes: In questo libro si sottolinea come i fondamenti del Metodo Montessori ricolleghino il bambino alla natura attraverso pratiche educativo-didattiche, ambienti e architetture a questo scopo dedicate. Una chiave, questa, per entrare nel mondo montessoriano più evoluto all'insegna di Ecologia, Ecosostenibilità, Biofilia, Energie alternative, dove il contenuto, il contenitore e quel che lo circonda devono essere in totale sintonia con l'ambiente. Colloquio esclusivo, tra gli altri, con l'archistar olandese Herman Hertzberger, autore - insieme all'architetto italiano Marco Scarpinato - del progetto di una scuola romana unica al mondo. [This book underlines how the foundations of the Montessori Method reconnect the child to nature through educational-didactic practices, environments and architectures dedicated to this purpose. This is a key to entering the most advanced Montessori world under the banner of Ecology, Eco-sustainability, Biophilia, Alternative Energy, where the content, the container and what surrounds it must be in total harmony with the environment. Exclusive conversation, among others, with the Dutch archistar Herman Hertzberger, author - together with the Italian architect Marco Scarpinato - of the project for a unique Roman school in the world.]

Language: Italian

Published: Roma, Italy: Fefè Editore, 2021

ISBN: 978-88-949472-9-8

Series: Pagine vere , 49

Article

✓ Peer Reviewed

Edukacja językowa dziecka w systemie Marii Montessori [Language education of a child in the Maria Montessori system]

Available from: Jesuit University Ignatianum in Krakow

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, no. 6/4

Pages: 12-19

Early childhood care and education, Early childhood education, Language education, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education

See More

Language: Polish

ISSN: 1896-2327, 2353-7787

Article

✓ Peer Reviewed

Peran Musikalisasi Puisi Dalam Meningkatkan Kosakata Siswa Tunarungu di SLB-B Frobel Montessori [The Role of Musicalization of Poetry in Increasing the Vocabulary of Deaf Students in SLB-B Frobel Montessori]

Available from: Prime Identity House

Publication: SUBSERVE: Community Service and Empowerment Journal, vol. 2, no. 1

Pages: 8-17

Asia, Indonesia, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori schools, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: Kurangnya perbendaharaan kosakata dan ketidakmampuan dalam mengucapkan suatu kata merupakan tantangan signifikan bagi siswa tunarungu, dimana keduanya menjadi elemen krusial dalam proses komunikasi. Tujuan dari Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dalam bidang pengabdian kepada masyarakat ini adalah memanfaatkan musikalisasi puisi untuk meningkatkan kosakata siswa tunarungu di SLB-B Frobel Montessori yang dibantu dengan media ajar berbentuk flashcard. Metode yang digunakan berupa ceramah, demonstrasi, dan praktik serta penggunaan media ajar flashcard. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dalam bentuk Pre-Experimental Design dengan jenis One Group Pretest-Posttest. Hasil menunjukkan bahwa pengujian data melibatkan uji hipotesis telah sesuai diterapkan pada siswa tunarungu dan diharapkan dapat efektif meningkatkan kosakata mereka. Dengan demikian, program PKM pengabdian masyarakat berhasil memecahkan masalah siswa tunarungu dalam meningkatkan kosakata.

Language: English

DOI: 10.36728/scsej.v2i1.7

ISSN: 3021-7059

Advanced Search