Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1358 results

Bachelor's Thesis

Lapsen oman toiminnan ohjauksen tukeminen: Montessori-päiväkoti Aurinkoleijonassa [Supporting the child's own activity control: Montessori daycare center Aurinkoleijona]

Available from: Theseus (Finland)

Europe, Finland, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori schools, Nordic countries, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: The purpose of this qualitative thesis was to find out whether Montessori pedagogy based Montessori day care center Aurinkoleijona supports the self-management of the child, and what kind of experiences the parents of children have in the subject area. The thesis is a case study, and in the theoretical part it raises the documents guiding the early childhood education as well as the history of Finnish early childhood education, and the alternative pedagogics. Further, the thesis immerses Montessori pedagogy and the development of self-regulation and self-management of the child. At present, children's learning and learning difficulties are topical themes. Finland has been in the elite of the Programme for International Student Assessment (PISA) for many years, but recently the results have weakened. Learning difficulties are influenced by many factors, but one factor that can be considered is the difficulties that are faced in self-management. In order for a child to have a good start in the development of self-management, attention should be paid to supporting it in early childhood education. With Finnish early childhood education being high quality, it provides a good foundation for the overall development of each child, including self-management. The thesis deals with the development of practical early childhood education in the Montessori day care center Aurinkoleijona by exploring potential development targets for supporting the child's self-management. The research questions are: "How does the Montessori pedagogy support the child’s self-management?" and "What kind of experiences do parents have with their child’s or children’s self-management?". Research methods were observation and a questionnaire for the parents of the child. Material was analyzed by utilizing content analysis. The results show that the operational environment of the Montessori day care center Aurinkoleijona has been created in a way that it supports the self-management of the child by many means. Versatile functions, calmness of the atmosphere, furniture that are in the child’s level, and the role of adults in the environment enable a good basis for supporting the self-management of the child. Parents’ experiences of day care center were positive. Children in the day care center are growing up to be independent, and self-directed future schoolchildren, who take others into consideration. / Tämän laadullisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, tukeeko montessoripedagogiikkaan pohjautuva Montessori-päiväkoti Aurinkoleijona lapsen oman toiminnan ohjausta sekä minkälaisia kokemuksia lasten vanhemmilla on tästä ohjauksesta. Opinnäytetyö on tapaustutkimus, jonka teoriaosiossa nostetaan esille varhaiskasvatusta ohjaavien asiakirjojen lisäksi suomalaisen varhaiskasvatuksen historiaa sekä vaihtoehto pedagogiikoita. Työssä syvennytään lisäksi tarkemmin Montessoripedagogiikkaan sekä lapsen itsesäätelyn ja oman toiminnan ohjauksen kehittymiseen. Tänä päivänä lasten oppiminen ja oppimisvaikeudet ovat ajankohtainen puheenaihe. Suomi on loistanut PISA-tutkimuksen kärjessä monia vuosia, mutta viime vuosina tulokset ovat heikentyneet. Oppimisvaikeuksien taustalla vaikuttavat monet tekijät, mutta yhtenä tekijänä voidaan pitää vaikeuksia oman toiminnan ohjauksessa. Jotta lapsi saa hyvän alun oman toiminnan ohjauksen kehittymiseen, on varhaiskasvatuksessa kiinnitettävä huomiota sen tukemiseen. Suomalaisen varhaiskasvatuksen ollessa laadukasta, se mahdollistaa hyvän pohjan jokaisen lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle, sisältäen myös oman toiminnan ohjauksen. Opinnäytetyö kiinnittyy käytännön varhaiskasvatustyön kehittämiseen Montessori-päiväkoti Aurinkoleijonassa tutkimalla mahdollisia kehittämiskohteita lapsen oman toiminnan ohjauksen tukemisen osalta. Tutkimuskysymykset ovat: ”Millä tavoin Montessori-pedagogiikka tukee lapsen oman toiminnan ohjausta?” sekä ”Minkälaisia kokemuksia vanhemmilla on lapsensa/lastensa oman toiminnan ohjauksesta?”. Tutkimusaineiston keruumenetelminä käytettiin havainnointia ja lapsen vanhemmille suunnattua kyselylomaketta. Aineisto analysointiin sisällönanalyysia hyödyntämällä. Tutkimustulokset osoittavat, että Montessori-päiväkoti Aurinkoleijonan toimintaympäristö on luotu niin, että se tukee lapsen oman toiminnan ohjausta monin keinoin. Monipuoliset toiminnot, ilmapiirin rauhallisuus, kalusteiden lapsentasoisuus ja aikuisten rooli ympäristössä mahdollistavat hyvän pohjan lapsen oman toiminnan ohjauksen tukemiselle. Lasten vanhempien kokemukset päiväkodista olivat positiivisia. Lapsista kasvaa päiväkodissa itsenäisiä, omaohjautuvia ja toiset huomioon ottavia tulevia koululaisia.

Language: Finnish

Published: Turku, Finland, 2017

Book Section

Clara Grunwald und Maria Montessori [Clara Grunwald and Maria Montessori]

Book Title: Kinder Sind Anders: Maria Montessoris Bild Vom Kinde Auf Dem Prüfstand [Children Are Different: Maria Montessori's Picture of the Child on the Test Bench]

Pages: 67-84

See More

Language: German

Published: Würzburg, Germany: Ergon, 1996

ISBN: 3-928034-90-1

Article

Montessoris Beitrag zu einer indirekten religiösen Erziehung [Montessori's Contribution to Indirect Religious Upbringing]

Publication: Marchtaler pädagogische Beiträge, vol. 9, no. 2

Pages: 37-43

Montessori method of education, Religious education

See More

Language: German

ISSN: 0172-9470

Article

Freobel, Steiner and Montessori Followers Meet [sponsored by Montessori Centre International, May 2001]

Publication: Montessori International, vol. 10, no. 6

Pages: 5

See More

Language: English

ISSN: 1470-8647

Article

La Doctora Montessori y su Sistema de Enseñanza [Doctor Montessori and her System of Education]

Available from: HathiTrust

Publication: Anales de Instrucción Primaria (Uruguay, 1903), vol. 11

Pages: 97-224

Americas, Latin America and the Caribbean, South America, Uruguay

See More

Abstract/Notes: Contains a condensed/abridged Spanish translation of Anne E. George's English translation of Maria Montessori's Anthropologia Pedagogica Italian language original.

Language: Spanish

ISSN: 0797-1559

Article

Montessori in South America [Maria Montessori School, Huacayo, Peru]

Publication: Montessori Observer, vol. 3, no. 7

Pages: 1

Americas, Latin America and the Caribbean, Peru, South America

See More

Language: English

ISSN: 0889-5643

Article

✓ Peer Reviewed

Becoming an International Public Intellectual: Maria Montessori Before 'The Montessori Method', 1882-1912

Available from: Taylor and Francis Online

Publication: British Journal of Educational Studies, vol. 70, no. 5

Pages: 575-590

Maria Montessori - Biographic sources

See More

Language: English

DOI: 10.1080/00071005.2022.2108757

ISSN: 1467-8527, 0007-1005

Article

✓ Peer Reviewed

La Montessori a Dar Es Salaam: la situazione della scuola in Tanzania [Montessori in Dar Es Salaam: the school situation in Tanzania]

Publication: Infanzia: orientamenti, esperienze, discussioni sui problemi pedagogico-didattici e sulla gestione della scuola materna e degli asili nido, vol. 9, no. 3-4

Pages: 56-57

Africa, East Africa, Sub-Saharan Africa, Tanzania

See More

Language: Italian

ISSN: 0390-2420

Book Section

Friedensmodelle und friedenserziehung: der beitrag Maria Montessoris [Peace models and peace education: Maria Montessori's contribution]

Book Title: Montessori-Pädagogik und die Erziehungsprobleme der Gegenwart [Montessori Pedagogy and Current Educational Problems]

Pages: 106-111

Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Peace, Peace education

See More

Language: German

Published: Würzburg, Germany: Königshausen und Neumann, 1990

ISBN: 3-88479-423-X

Article

Der Montessori-Traum vom Schulleben [The Montessori dream of school life]

Publication: Katechetische Blätter, vol. 110, no. 10

Pages: 754-760

See More

Language: German

ISSN: 0342-5517

Advanced Search