Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

722 results

Master's Thesis

Fen eğitiminde okulöncesine yönelik yaklaşımlardan STEM ve Montessori yöntemlerinin öğretmen görüşleri doğrultusunda karşılaştırılması / A Comparative of the Student's Views of STEM and Montessori Methods in the Relationship Between the School in the Educational Science

Available from: Kastamonu University (Turkey)

Asia, Middle East, Montessori method of education, STEM education, Science - Study and teaching, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimi ve istenilen düzeyde ilerleme kaydedilmesi, devam ettikleri okullarda almış oldukları eğitim hizmetinin niteliği ile yakından ilişkilidir. Çocukların, diğer yetişkinler gibi yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebilmeleri için günlük yaşamdaki bazı davranışları öğrenmeleri gerekir. Yetişkin bireyler bilinçli bir şekilde, kararlı ve istekli kararlar vererek öğrenirler. Çocukların gelişimlerinde sağlam temeller oluşturmak için etkili öğretim yaklaşımı seçiminin, fiziksel ortam seçiminin, materyallerle öğretimin önemli bir yeri ve eğitici bir etkisi vardır. Montessori ile Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) eğitim yaklaşımlarının okul öncesi eğitim programında ne derece uygulanabileceğini, benzer ve farklı yönlerini öğretmen görüşleri ile belirlemektir. Çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Batman ilinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ki bağımsız anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullar bünyesinde yer alan ana sınıflarında eğitim öğretim veren 14 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma nitel desenlenmiş olup, veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış, “içerik analizi” yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, okul öncesi öğretmenleri, Montessori eğitim yöntemini bilmekte ancak STEM eğitim yaklaşımından ilk defa bu araştırma sayesinde haberdar olmuşlardır. Her iki yöntem için de ortaya çıkan en önemli eksiklikler; çocuklar için önceden hazırlanmış bir çevrenin olmayışı buna bağlı olarak kendi kendini geliştirebileceği şekilde hareket ve faaliyet özgürlüğü imkanının bulunmayışı aynı zamanda okulun fiziki yapısının da çocukların gelişimini engellediği ifade edilmiştir. Çocukların bireysel ilgi ve eğilimlerine göre bağımsız olarak seçip çalışabilecekleri materyallerin bulunmayışı nitelikli eğitim almaları önündeki engellerdir. Genel bir değerlendirme yapıldığında v öğretmenlerin araştırmaya ilgi gösterdiği ve yeni yaklaşımlarla ilgili fikirlerinin olumlu yönde değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. / The development of the children in the pre-school period and progress at the desired level are closely related to the quality of the education they have received in the schools they attend. Children, like other adults, need to learn some behaviors in everyday life so that they can survive independently. Adult individuals learn consciously by making resolute and willing decisions. The choice of effective teaching approach, the choice of physical environment, an important place to teach materials, and educational effects are important for building solid foundations in children's development. Montessori teaches the extent to which science, technology, engineering and mathematics (STEM) curricula can be applied in pre-school education programs. The working group constitutes 14 pre-school teachers who provide education in independent kindergartens within the Ministry of National Education in the province of Batman in 2016-2017 educational year and primary classes in primary and secondary schools. The research was qualitatively designed. The semi-structured interview technique was used as the data collection method and "content analysis" was performed. According to the findings, pre-school teachers know Montessori education method but they became aware of STEM education approach for the first time thanks to this research. The most important shortcomings of both methods are; it is stated that the absence of a pre-prepared environment for children, the possibility of freedom and activity in such a way that it can develop itself and at the same time the physical structure of the school prevents the development of children. The lack of materials that children can choose and work independently of their individual interests and tendencies are a barrier to qualified education. When a general evaluation is made, it has been reached that the teachers have shown interest in the research and their ideas about the new approaches changed positively.

Language: Turkish

Published: Kastamonu, Turkey, 2018

Article

Manifestation à Londres en l'honneur de Mme Montessori [Demonstration in London in honor of Mrs. Montessori]

Available from: Bibliothèque Nationale de France (BNF) - Gallica

Publication: La Nouvelle éducation, no. 76

Pages: 109-111

England, Europe, Great Britain, Northern Europe, United Kingdom

See More

Language: French

ISSN: 2492-3524

Book

System wychowawczy Dr Marji Montessori [The Educational System of Dr. Maria Montessori]

Available from: Podlaska Biblioteka Cyfrowa

See More

Language: Polish

Published: Warsaw, Poland: Dom Książki Polskiej, 1931

Article

Eine Arbeit aus dem Internationalen Montessori-Kurs in Innsbruck: die übungen des praktischen Lebens in einer Montessori-Schule für 21/2-bis 6 jährige Kinder

Publication: Unsere Kinder, vol. 7

Pages: 21-23

See More

Language: German

Undergraduate Thesis

Implementasi metode montessori dalam pembelajaran Matematika anak usia 3-4 tahun di PG-TK Ar-Raudhah Pepelegi [Implementation of the Montessori method in learning Mathematics for children aged 3-4 years at PG-TK Ar-Raudhah Pepelegi]

Available from: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Digital Library

Asia, Australasia, Indonesia, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - Evaluation, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: Penelitian ini dilatar belakangi oleh kemampuan matematika anak usia 3-4 tahun di PG-TK Ar-Raudhah Pepelegi, dengan kemampuan matematika yang dimiliki anak lain, secara umum anak masih bergantung pada orang tua atau guru dalam memahami pembelajaran yang diberikan guru. Jika dilihat pada anak usia 3-4 tahun yang ada di PG-TK Ar-Raudhah Pepelegi, mereka sudah memperlihatkan kemampuan yang dimilikinya mulai dari mengenal bilangan melalui jumlah benda sampai dengan anak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Pada dasarnya dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mencari pengalaman secara langsung dapat menambah kemampuan matematika pada diri anak. Maka metode pembelajaran seperti apakah yang dilakukan di PG-TK Ar-Raudhah sehingga kemampuan matematika anak usia 3-4 tahun dapat berkembang dengan baik. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana kemampuan matematika anak usia 3-4 tahun PG-TK Ar-Raudhah Pepelegi Waru Sidoarjo, (2) Bagaimana Implementasi metode Montessori dalam kemampuan matematika anak usia 3-4 tahun di PG-TK Ar-Raudhah Pepelegi Waru Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa yang digunakan yakni model Miles dan Huberman dimana dalam proses analisanya dimulai dari mereduksi data, kemudian menyajikan dan verifikasi. Teknik keabsahan data yang digunakan yakni metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi metode Montessori dalam pembelajaran matematika khususnya di PG-TK Ar-Raudhah Pepelegi berkembang cukup bagus karena anak mulai mampu mengenal bilangan sampai dengan memahami konsep dan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan guru dengan sedikit atau tanpa bantuan sama sekali, hal ini menunjukkan bahwa startegi guru dalam menerapkan metode montessori dalam meningkatkan kemampuan matematika yang dimiliki anak sudah mulai berkembang dengan baik. Begitu juga dengan implementasi yang telah dilaksanakan di lembaga PG-TK Ar-Raudhah Pepelegi sudah sesuai dengan tahapan yang ada pada metode Montessori mulai dari tahapan menunjukkan bilangan, tahapan mengenalkan dengan media pembelajaran kongkret sampai dengan tahapan mengingat kembali pembelajaran matematika yang sudah diberikan guru sebelumnya, sehingga anak dapat meningkatkan kemampuan matematika yang dimilikinya dengan baik. [This research is motivated by the mathematical ability of children aged 3-4 years in PG-TK Ar-Raudhah Pepelegi, with the mathematical abilities of other children, in general children still depend on their parents or teachers in understanding the learning given by the teacher. If you look at children aged 3-4 years in PG-TK Ar-Raudhah Pepelegi, they have shown their abilities ranging from recognizing numbers through the number of objects until the child is able to complete the tasks given by the teacher. Basically, by providing opportunities for children to seek direct experience, they can increase their mathematical abilities. So what kind of learning method is used in PG-TK Ar-Raudhah so that the mathematical abilities of children aged 3-4 years can develop well. The formulation of the research problem is (1) How is the mathematical ability of children aged 3-4 years at PG-TK Ar-Raudhah Pepelegi Waru Sidoarjo, (2) How is the implementation of the Montessori method in the mathematical abilities of children aged 3-4 years at PG-TK Ar-Raudhah Pepelegi Waru Sidoarjo. This study used a qualitative approach and data collection was carried out using the methods of observation, interviews, and documentation. The analysis used is the Miles and Huberman model where the analysis process starts from reducing data, then presenting and verifying. The data validity technique used is the triangulation method. The results showed that the implementation of the Montessori method in learning mathematics, especially in PG-TK Ar-Raudhah Pepelegi developed quite well because children began to be able to recognize numbers to understand concepts and were able to complete tasks given by the teacher with little or no help, this shows that the teacher's strategy in applying the Montessori method in improving children's mathematical abilities has begun to develop well. Likewise, the implementation that has been carried out at the PG-TK Ar-Raudhah Pepelegi institution is in accordance with the stages in the Montessori method starting from the stage of showing numbers, the stage of introducing concrete learning media to the stage of recalling mathematics learning that has been given by the previous teacher, so that children can improve their mathematical abilities well.]

Language: English

Published: Surubaya, Indonesia, 2020

Article

✓ Peer Reviewed

Analisis Kemampuan Konsep Bilangan Anak Usia 3-4 Tahun dengan Media Montessori Number Rods [Analysis of Number Concept Ability for 3-4 Years Old Children with Montessori Number Rods Media]

Available from: Jurnal Obsesi

Publication: Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini [Journal of Obsession: Journal of Early Childhood Education], vol. 6, no. 2

Pages: 801-808

Asia, Australasia, Indonesia, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait kemampuan konsep bilangan anak usia 3-4 tahun di Kober Mentari Preschool Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan media Montessori number rods. Metode penelitian yang digunakan adalah library research adalah serangkaian kegiatan melalui 6 langkah kegiatan yaitu studi literatur, pengumpulan data, konsep yang diteliti, konseptualisasi, Analisa, kesimpulan dan saran. Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif, adapun sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data yang dipakai peneliti seperti jurnal ilmiah nasional, artikel yang berkaitan dengan ebook dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penggunaan media Montessori number rods dapat meningkatkan kemampuan konsep bilangan anak usia 3-4 tahun, kegiatan pembelajaran mengenai konsep bilangan menjadi mudah dan menyenangkan bagi anak, media pembelajaran yang dapat meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak usia dini dan anak tidak merasa sedang belajar namun mereka merasa sedang bermain. / Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait kemampuan konsep bilangan anak usia 3-4 tahun di Kober Mentari Preschool Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan media Montessori number rods. Metode penelitian yang digunakan adalah library research adalah serangkaian kegiatan melalui 6 langkah kegiatan yaitu studi literatur, pengumpulan data, konsep yang diteliti, konseptualisasi, Analisa, kesimpulan dan saran. Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif, adapun sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data yang dipakai peneliti seperti jurnal ilmiah nasional, artikel yang berkaitan dengan ebook dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penggunaan media Montessori number rods dapat meningkatkan kemampuan konsep bilangan anak usia 3-4 tahun, kegiatan pembelajaran mengenai konsep bilangan menjadi mudah dan menyenangkan bagi anak, media pembelajaran yang dapat meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak usia dini dan anak tidak merasa sedang belajar namun mereka merasa sedang bermain.

Language: Indonesian

DOI: 10.31004/obsesi.v6i2.1093

ISSN: 2549-8959

Article

Il 9. Convegno Montessori su: Il metodo Montessori e la scuola dell'obbligo

Publication: Scuola e città: mensile di problemi educativi e di politica scolastica, vol. 18, no. 11

Pages: 598-599

See More

Language: Italian

ISSN: 0036-9853

Master's Thesis

Montessori Principles: Do Montessori Parents Understand Their Significance and Apply Them to Their Family Lives?

Available from: The Keep - Eastern Illinois University

See More

Language: English

Published: Charleston, Illinois, 2013

Book Section

Die Umsetzung von Prinzipien der Montessori-Pädagogik an österreichischen Volksschulen unter besonderer Berücksichtigung der Freiheit des Kindes [The implementation of the principles of Montessori pedagogy in Austrian elementary schools with particular consideration of the freedom of the child]

Book Title: Untersuchungen und Ansätze zur Weiterentwicklung der Montessori-Pädagogik in Österreich [Investigations and approaches for the further development of Montessori pedagogy in Austria]

Pages: 55-74

See More

Language: German

Published: Innsbruck, Germany: Studien Verlag, 2009

Edition: 1st ed.

ISBN: 978-3-7065-4721-5 3-7065-4721-X

Series: Initiative neues Lernen

Book Section

Montessori-Pädagogik und die kindliche Entwicklung [Montessori pedagogy and child development]

Book Title: Montessori-Pädagogik und die Erziehungsprobleme der Gegenwart [Montessori Pedagogy and Current Educational Problems]

Pages: 96-105

Child development, Developmental psychology, Montessori method of education

See More

Language: German

Published: Würzburg, Germany: Königshausen und Neumann, 1990

ISBN: 3-88479-423-X

Advanced Search