Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

984 results

Article

Montessori Middle School: Education on the Rise [Athens Montessori School, Athens, GA]

Publication: Tomorrow's Child, vol. 14, no. 2

Pages: 25–27

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori Okullarında Mekânı Kavramlarla Okumak / Reading The Space With Concepts In Montessori Schools

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Sanat ve Tasarım Dergisi (Anadolu Üniversitesi) / Journal of Art and Design (Anadolu University), vol. 10, no. 1

Pages: 82-105

Architecture, Classroom environments, Design, Learning environments, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Abstract/Notes: Alternative education methods which occured as a reaction to the traditional education systems are approaches that are child centered and that focus on practical learning and accept each child as a unique individual. Montessori Method, one of the alternative education approaches, differs from other alternative education methods by being an approach giving maximum freedom to the child, reflects the education principles not only to the education method but also to the physical environment of the child, and advocates that the strongest relationship in education is established between the child and the environment. This study, in which the main principles of Montessori Method were determined via conceptual analysis, aims to examine the effects and reflections of generated concepts on space organization. For this purpose, five Montessori schools from different countries, designed by different architects in different years, which can be reached through visual, written, and drawn documents are discussed. / Geleneksel eğitim sistemine tepki olarak ortaya çıkan alternatif eğitim metotları, özgürlükçü, çocuk odaklı, deneysel öğretimi esas alan ve her çocuğu ayrı bir birey olarak kabul eden yaklaşımlar olarak dikkat çekmektedir. Bu alternatif eğitim yaklaşımlarından biri olan Montessori Metodu ise, çocuğa maksimum bağımsızlık veren, eğitim ilkelerini sadece eğitim yöntemine değil, çocuğun fiziksel çevresine de yansıtan ve eğitimdeki en güçlü ilişkinin çocuk ile ortam arasında kurulduğunu savunan bir yaklaşım olmasıyla diğer alternatif eğitim metotlarından ayrılmaktadır. Montessori Metodu’nun temel değerlerinin kavramsal analiz yoluyla belirlendiği çalışma kapsamında, oluşturulan kavramların mekân örgütlenmesi üzerindeki etkilerinin ve yansımalarının irdelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla alanyazında yer alan, görsel, yazılı ve çizili belgelerine ulaşılabilen, farklı ülkelerde bulunan, farklı yıllarda ve mimarlar tarafından yapılmış olan beş adet Montessori okulu ele alınmıştır. Çalışmada elde edilen kavramların bu okullar üzerinden okuması yapılarak eğitim yöntemi ile eğitim mekânı arasında güçlü bir ilişkinin olduğu ortaya konulmuştur.

Language: Turkish

DOI: 10.20488/sanattasarim.830694

ISSN: 2146-9059

Book Section

Die Montessori-Organisationen und die Schweiz [The Montessori Organizations and Switzerland]

Book Title: Hundert Jahre Montessori-Pädagogik, 1907-2007: Eine Chronik der Montessori-Pädagogik in der Schweiz [One Hundred Years of Montessori Education, 1907-2007: A Chronicle of Montessori Education in Switzerland]

Pages: 199-238

Elisabeth Rotten - Biographic sources, Europe, Jean Piaget - Biographic sources, Montessori movement, Montessori organizations - Switzerland, Switzerland, Western Europe

See More

Language: German

Published: Bern, Switzerland: Haupt Verlag, 2007

Edition: 1st edition

ISBN: 978-3-258-07092-6

Article

✓ Peer Reviewed

İlkokulda Montessori Modeli: Bir Meta-Sentez Çalışması [Montessori Model in Primary School: A Meta-Synthesis Study]

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi / Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, vol. 42, no. 2

Pages: 1109-1142

See More

Abstract/Notes: This paper is aimed to present the analysis of the current situation of the studies on the Montessori Method in primary schools. This study adopted a meta-synthesis design to interpret and evaluate the qualitative findings of the studies and to point out their similarities and differences to make further interpretations. Data collection started on August 1, 2020 was completed May 30, 2021. The sample consisted of 16 studies.The data were analyzed using inductive content analysis. The studies were summarized under the headings of subject matter, design, data collection tools, objective/significance, results and recommendations. As for subject matters, the studies did an in-depth analysis of the Montessori Method, examined school atmosphere, provided detailed information on learning environments, and compared the Montessori Method to other models. The studies employed data triangulation to ensure credibility and consistency. The samples of the studies consisted of first-grade students, teachers, and documents. The studies did not address the Montessori Method in different branches. The Montessori Method has something in common with other methods, which is “World Citizenship.” The Montessori Method is based on individual assessment. The findings were discussed throughly literature and various suggestions were made. / Bu araştırmada ilkokulda Montessori modelini inceleyen çalışmaların mevcut durumunun analizinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada çalışmaların nitel bulgularının yorumlanması, değerlendirilmesi, benzer, farklı yönlerinin ortaya koyulup yeni çıkarımların yapılmasını amaçlayan meta-sentez yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanmasına 1 Ağustos 2020 tarihinde başlanmış, 30 Mayıs 2021'de veri toplama süreci tamamlanmıştır. 16 çalışma veri analiz sürecine dahil edilmiştir. Veri çözümlemesi için tümevarımsal içerik analiz yöntemi belirlenmiş, çalışmalar konu alanları, yöntem, veri analizi, elde edilen sonuçlar ve elde edilen sonuçlara yönelik öneriler başlıkları altında özetlenmiştir. Araştırmanın sonucunda ilkokulda yapılan Montessori temelli çalışmaların konu alanlarında Montessori modelinin derinleştirilmesi, okul atmosferinin incelenmesi, öğrenme ortamının detaylandırılması ve diğer alanlarla kıyaslandığı görülmüştür. Çalışmalarda inanırlık ve tutarlılığın yüksek tutulması için veri üçlemesine önem verildiği, çalışma gruplarının ise ilkokul 1. sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve dokümanın olduğu saptanmıştır. Araştırmada Montessori modelinin diğer alternatif yöntemlerle ortak yanının “Dünya Vatandaşlığı” kavramı olması, bireysel değerlendirmelere önem verişiyle ön planda olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Language: Turkish

DOI: 10.17152/gefad.976284

ISSN: 1301-9058

Book Section

La Scuola Montessori per Assistenti all'infanzia [The Montessori School for Child Care Assistants]

Book Title: Maria Montessori, oggi: 1870-1970 [Maria Montessori, today: 1870-1970]

Pages: 172-175

Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Trainings

See More

Language: Italian

Published: Firenze: Giunti-Bemporad Marzocco, 1970

Book Section

Grusswort der Assoziation Montessori Schweiz [Greetings from the Association Montessori Switzerland]

Book Title: Montessori-Pädagogik in Deutschland: Rückblick - Aktualität - Zukunftsperspektiven ; 40 Jahre Montessori-Vereinigung e.V. [Montessori Pedagogy in Germany: Review - Current Issues - Future Perspectives 40 years of the Montessori Association]

Pages: 31-34

Assoziation Montessori Schweiz [Swiss Montessori Association], Europe, Switzerland, Western Europe

See More

Language: German

Published: Münster, Germany: Lit, 2002

ISBN: 978-3-8258-5746-2

Series: Impulse der Reformpädagogik , 7

Article

Montessori교육론에서 놀이와 작업의 통합 [Integration of Play and Work in Montessori Education]

Available from: RISS

Publication: Montessori교육연구 [Montessori Education Research], vol. 7

Pages: 149-167

See More

Language: Korean

ISSN: 1226-9417

Book

L'éducation Montessori: les principes qu'applique Mme Montessori dans les Case dei Bambini, causeries et notes d'une mère

See More

Language: French

Published: Paris, France: Fischbacher, [1925]

Edition: 10. ed

Article

Montessori in Indiana [Montessori School of Elkhart]

Publication: Montessori Observer, vol. 6, no. 7

Pages: 3

See More

Language: English

ISSN: 0889-5643

Article

✓ Peer Reviewed

Anaokulları İç Mekan Tasarımında Eğitime Yönelik Mekan İhtiyaçları ve Montessori Anaokulları / Educational Space Requirement in Interior Design of Kindergartens and Montessori Kindergartens

Available from: The Journal of Academic Social Science Studies

Publication: Journal of Academic Social Science Studies, vol. 14, no. 86

Pages: 281-293

Architecture, Classroom environments, Early childhood care and education, Early childhood education, Prepared environment

See More

Abstract/Notes: Anaokulları okul öncesi çocukların bilgi ve becerilerini destekleyen eğitim kurumlarıdır. Farklı eğitim sistemlerini benimsemiş olan anaokullarında aktivitelere göre alanlar oluşturulmaktadır. Algının ve çevrenin öneminin büyük olduğu bu dönemde çocukların hayal güçlerine ilham verecek mekanlar tasarlanmalıdır. Çocukların sözlü beceriden önce öğrenilen görsel dil ile yaratıcılıkları desteklenmektedir. Bunun yanında mekanda bulunan güvenli ve ulaşılabilir mobilyalar da çocukların özgürce hareket etmelerini ve sorumluluk bilinci kazanmalarını sağlamaktadır. Anadilin yanında farklı bir dilin de okul öncesi dönemde öğrenilmesi için mekanda kullanılan görseller ve bunları destekleyici yabancı dilde kelimeler ile görsel hafıza da yer etmesi sağlanabilmektedir. Bu sayede öğrenilen yabancı dildeki kelimeler ile hafızadaki ilişki kuvvetlenerek hatırlanması kolaylaşmaktadır. Bu makalenin amacı Montessori anaokullarında kullanılan mekan ihtiyaçlarını ve günümüz okullarında oluşturulan modern tasarımları araştırmaktadır. Sonuç olarak mekanda kullanılan eğrisel formlar ve donatı elemanlarının boyutlarının çocuklara göre tasarlanması ile çocuğun özgürce hareket edebileceği mekanlar eldeilmektedir. Bu mekanlar bir bütünlük içerisinde estetik bir uyum ile tasarlanmalıdır. Bir düzen içerisinde organize edilmiş az ve yeterli sayıda renk ve obje ile daha huzurlu bir mekan oluşturulmaktadır. Tasarımda ana unsuru yetişkinler ve çocuklar arasındaki olumlu ilişkiler oluşturmaktadır. Mekan tasarımı da bu ilişkiyi desteklemektedir. Doğal aydınlatma, uygun boyutta askılıklar, depolama alanlarının yeterli ve güvenli olması, dolaşım alanlarının yeterli olması da gerekmektedir. / Kindergartens are educational institutions that support the knowledge and skills of preschool children. In kindergartens in different education systems, areas are created according to the types of activities. In this period when perception and the environment are of great importance, spaces that will inspire children's imaginations should be designed. Children's creativity is supported by the visual language learned before verbal skills. In addition, safe furniture in the space allows children to move freely and gain a sense of responsibility. In addition to the mother tongue, it is possible to learn foreign languages in the pre-school period. Therefore, it can be ensured that the language is embedded in the memory with the visuals used in the space and the words in the foreign language supporting them. In this way, the relationship in the memory with the words in the learned foreign language is strengthened and the recall of the word becomes easier. This article aims to explore the space needs found in Montessori kindergartens and the modern designs created in today's schools. As a result, designing the dimensions of the furniture used in the space according to children ensures that children can move freely, implement their own decisions and receive an education without encountering obstacles. The kindergarten interior should be designed with an aesthetic harmony within a unity. Overmuch colors and toys cause a distraction for children. A more peaceful space is created with a sufficient number of colors and objects organized in order.

Language: Turkish

DOI: 10.29228/JASSS.52208

ISSN: 2148-4163

Advanced Search