Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1545 results

Article

Dōtoku kyōiku to montessōri / 道徳教育とモンテッソーリ [Moral Education and Montessori]

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 32

Pages: 77-85

Asia, East Asia, Japan

See More

Abstract/Notes: This is an article from Montessori Education, a Japanese language periodical published by the Japan Association Montessori.

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Book

Montessori einfach klar! 1. Handreichung für die Arbeit mit Montessori-Materialien, Übungen des praktischen Lebens, Schulung der Sinne

See More

Language: German

Published: Salzburg, Austria: Dr. Wilhelm Weinhäupl, 2016

ISBN: 978-3-200-04765-5 3-200-04765-8

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori Öğretmeninin Eğitimi: Bir Anlatı Araştırması / Training of the Montessori Teacher: A Narrative Study

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, no. 62

Pages: 705-736

See More

Abstract/Notes: Bu araştırmada uluslararası Montessori öğretmen eğitimlerine katılmış bir öğretmenin anlatılarının derinlemesine incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden anlatı araştırma kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde ölçüt örnekleme ile belirlenmiş bir Montessori öğretmeniyle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Veriler tematik analiz kullanılarak analiz edilmiş ve ulaşılan bulgular üç ana tema “Montessori öğretmeni olma nedenleri” “Montessori öğretmeni olmak için alınan eğitimlerin özellikleri” “Montessori Öğretmen Eğitim Programlarının Katkılarına İlişkin Görüşler” altında açıklanarak kronolojik olarak sunulmuştur. Montessori öğretmeni olmak için alınan eğitimlerin özellikleri ana teması altında (a) NAMC Montessori öğretmen eğitimi programı özellikleri, (b) AMS eğitim ortamının özellikleri, (c) AMS öğretmen eğitimi programının özellikleri, (d) AMI eğitim ortamının özellikleri, (e) AMI öğretmen eğitimi programının özellikleri, (f) Eğitimcilerin özellikleri, (g) Anlatıcının aldığı programlara yönelik karşılaştırmaları alt temaları yer almıştır. Montessori öğretmen eğitim programlarının katkılarına ilişkin görüşler ana teması ise (a) mesleki gelişime katkılar ve (b) kişisel gelişime katkılar alt temalarını içermektedir. Araştırma sonucunda elde edilen anlatılarda Montessori öğretmeni olabilmek için alınan öğretmen eğitimi programlarının genel olarak oldukça uzun süreli ve felsefeyle tutarlı uygulamaları vurgulayan yoğun içerikleri olduğu bunun yanı sıra anlatıcının (katılımcının) mesleki kimliğinde ve eğilimlerinde bir dönüşüm yarattığı görülmektedir. / This study aimed to examine the narratives of a teacher who participated in international Montessori teacher training in depth. Narrative research, one of the qualitative research designs, was used in this study. Semi-structured interviews were conducted with a Montessori teacher who was selected based on criterion sampling. The data were analyzed through thematic analysis, and the findings were presented in chronological order under the themes of "Reasons to be a Montessori teacher", "The characteristics of the training taken to become a Montessori teacher" and "Views on the Contribution of Montessori Teacher Education Programs". The sub-themes of (a) NAMC Montessori teacher education program features, (b) The characteristics of the AMS education environment, (c) The characteristics of the AMS teacher education program, (d) Features of the AMI educational environment, (e) Features of the AMI teacher education program, (f) The characteristics of the educators were presented under the main theme of the characteristics of the training taken to become a Montessori teacher. The main theme of views on the contributions of Montessori teacher training programs includes the sub-themes of (a) contributions to professional development and (b) contributions to personal development. As a result, it is seen that the teacher education programs taken to become a Montessori teacher are generally quite long-term, as well as create a transformation in the professional identity of the participant.

Language: Turkish

DOI: 10.21764/maeuefd.1015204

ISSN: 2148-6239, 2458-9268

Book

Modell Montessori: Grundsätze und aktuelle Geltung der Montessori-Pädagogik

Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - Evaluation

See More

Language: German

Published: Freiburg im Breisgau, Germany: Herder, 1981

Edition: 2nd ed.

ISBN: 3-451-17867-2 978-3-451-17867-2

Article

✓ Peer Reviewed

Maria Montessori tra Scienza Spiritualità e Laicità [Maria Montessori Between Science, Spirituality and Secularism]

Available from: Università Degli Studi Firenze

Publication: Studi sulla Formazione / Open Journal of Education, vol. 17, no. 2

Pages: 119-147

See More

Abstract/Notes: Has Maria Montessori an religious horizon? Yes, she have, but it’s laic and cosmic. It’s tied to her scientific education and to the cultural context in which she lived

Language: Italian

DOI: 10.13128/Studi_Formaz-16184

ISSN: 2036-6981

Article

]American Montessori Society, the Montessori School Management Guide (book review)]

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 24

Pages: 103-104

Book reviews

See More

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Article

✓ Peer Reviewed

The Effect of Montessori Approach-based STEM Education on Pre-service Pre-school Teachers’ Self-directed Learning / Montessori Yaklaşımı Temelli STEM Eğitimlerinin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öz Yönetimli Öğrenmeleri Üzerindeki Etkisi

Available from: DergiPark Akademik

Publication: e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi / e-International Journal of Educational Research, vol. 13, no. 2

Pages: 142-162

Asia, Middle East, Montessori method of education - Evaluation, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: The aim in the research was to investigate the effect of Montessori-based STEM education on the self-directed learning skills of pre-service pre-school teachers. A mixed method was employed in the research. The sample of the research consisted of 53 pre-service teachers enrolled in the Pre-school Teacher Education Programme at a mid-sized state university in northeast Turkey. During the research, Montessori-based STEM education was given to the pre-service teachers for two hours per week over 14 weeks. The Self-directed Learning Skills scale was applied to obtain the quantitative data and the Semi-structured Interview Form was used for the qualitative data in the research. After coding the data in content analysis, the themes of the coded data were written down. In order to contribute to the validity of the research, direct quotations from the participant group were included in the findings section and participant confirmation was carried out. In order to contribute to the reliability of the data analysis, the consistency of the results with each other was checked by five experts during the data analysis. The aim was to contribute to the reliability of the study by explaining the data collection and analysis sections in detail. At the end of the research, it was observed that there was a significant difference between the self-directed learning skills pre-test and post-test scores and that the qualitative analysis results supported this difference in direction with the development. These developments were determined from the statements by the pre-service teachers in their interviews stating that the training contributed greatly to their personal and social development and helped them gain learning and teaching skills about a subject. In line with the results obtained, it can be concluded that pre-school teacher candidates' self-directed learning skills such as self-confidence, perseverance, self-planned learning, and self-assessment were developed by Montessori approach-based STEM education. / Araştırmada Montessori yaklaşımı temelli STEM eğitimlerinin; okul öncesi öğretmen adaylarının öz yönetimli öğrenme becerileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Doğu Anadolu’ nun orta ölçekli bir ilindeki devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören 53 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada öğretmen adaylarının öz yönetimli öğrenme becerilerindeki değişimi belirlemek amacıyla tek grup öntest sontest deseni oluşturulmuştur. Araştırmada nicel verilerin elde edilmesinde “Öz Yönetimli Öğrenme Becerileri” ölçeği ve nitel veriler için de “Yarı Yapılandırılmış Mülakat Formu” kullanılmıştır. Araştırma süresince toplamda 14 hafta boyunca haftada 2 ders saati olmak üzere adaylara Montessori yaklaşım temelli STEM eğitimleri verilmiştir. Araştırmada elde edilen nicel verilerin analizi ilişkili örneklem t testi ile nitel verilerin analizi ise içerik analizi ile yapılmıştır. İçerik analizinde verilerin kodlaması yapıldıktan sonra, kodlama yapılan verilerin temaları yazılmıştır. Araştırmanın geçerliliğine katkı sağlamak için, bulgular bölümünde katılımcı grubun doğrudan alıntılarına yer verilmiş ayrıca katılımcı teyidi gerçekleştirilmiştir. Veri analizinin güvenirliğine katkı sunmak için, veri analizi esnasında beş uzman tarafından sonuçların birbiri ile tutarlılığı kontrol edilmiştir. Araştırma sonucunda öz yönetimli öğrenme becerilerinin öntest ve sontest puanları arasında, anlamlı bir farklılık olduğu ve yapılan nitel analiz sonuçlarının da bu farkı gelişim yönünde desteklediği gözlenmiştir. Bu gelişimler öğretmen adaylarının mülakatlarında eğitimlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine oldukça katkı sağladıklarını, bir konu hakkında öğrenme ve öğretme becerisi kazanma konusunda yardımcı olduğunu belirten ifadelerinden tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda Montessori yaklaşımı temelli STEM eğitimlerinin okul öncesi öğretmen adaylarının özgüven, sebat gösterme, kendi kendine planlı öğrenme, öz değerlendirme yapabilme gibi öz yönetimli öğrenme becerilerinin geliştiği yorumu yapılabilir.

Language: English

DOI: 10.19160/e-ijer.1038793

ISSN: 1309-6265

Book

Montessori metoden: videnskabelig paedagogik, som anvendes for born i Montessori-skolerne

Maria Montessori - Writings

See More

Language: Danish

Published: Copenhagen, Denmark: V. Pios Boghandel, 1917

Edition: [1st edition Danish]

Article

Shinpojiumu ippan-en de montessōri kyōiku ni manande kita mono -- keika naiyō kodomo no henka: Dai 1 shinpojisuto montessōri kyōiku dōnyū no katei ni tsuite / シンポジウム 一般園でモンテッソーリ教育に学んできたもの--経過・内容・子どもの変化: 第1シンポジスト モンテッソーリ教育導入の過程について / Symposium - What General Kindergartens have Learned from Montessori - Process, Content, Changing Children: 1st Speaker, The Process of Introducing Montessori Education

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 35

Pages: 12-15

Asia, East Asia, Japan

See More

Abstract/Notes: This is an article from Montessori Education, a Japanese language periodical published by the Japan Association Montessori.

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Article

Noch einmal: Maria Montessori [Again: Maria Montessori]

Publication: Jugendwohl: katholische Zeitschrift für Kinder- und Jugendfürsorge, vol. 40

Pages: 157-158

See More

Language: German

ISSN: 0022-5975

Advanced Search